Dzisiaj 66 rocznica bandytyzmu i złodziejstwa z Ruskimi.

Złodzieje z Rosji.

Dzisiaj jest raut w ambasadzie ruskiej w Warszawie.
Komorowski z Tuskiem piją wódę na umór aby pokazać towarzyszom rosyjskim, że oni nie kapują na zachód w myśl starej SB zasady – kto nie pije ten kapuje. Kolejna rocznica kradzieży terytorialnej Polski przez Ruskich. 16 sierpnia 1945 zbrodniarze podpisali bezprawną umowę skutkującą rabunkiem i mordowaniem wielu tysięcy Polaków. To 66 rocznica tego bezprawia.
Nasze stanowisko wyraziliśmy podczas przyjazdu Miedwiediewa do Polski:

http://poloniae.wordpress.com/2010/12/02/dmitrij…

Publikator: Dz. U. 1947, nr 35, poz. 167.
U M O W A
między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich o polsko – radzieckiej granicy.
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDENT KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu szesnastym sierpnia tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego
roku podpisana została w Moskwie między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich umowa
o polsko – radzieckiej granicy państwowej o następującym brzmieniu
dosłownym:

U M O W A
między
RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
i
ZWIĄZKIEM SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH
o polsko – radzieckiej granicy państwowej.
Prezydent Krajowej Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i
Prezydium Rady Narodowej Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich, pragnąc uregulować sprawę granicy państwowej między
Polską a Związkiem SRR w duchu przyjaźni i zgody, postanowili w tym
celu zawrzeć niniejszą Umowę i mianowali jako swych Pełnomocników:
Prezydent Krajowej Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa
Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edwarda
OSÓBKĘ-MORAWSKIEGO,
Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich — Zastępcę Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych i
Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych ZSRR Wiaczesława Michajłowicza
MOŁOTOWA,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za sporządzone w
należytej formie i w całkowitym porządku zgodzili się na następujące
postanowienia:
Zgodnie z brzmieniem artykułu pierwszego granica państwowa między
Rzecząpospolitą Polską a ZSRR przebiega wzdłuż następującej linii:
Od punktu położonego około 0,6 kilometra na południowy zachód od
źródła rzeki San, na północny wschód w kierunku źródła rzeki San, i
dalej z biegiem rzeki San, środkiem jej nurtu do punktu na południe od
miejscowości Solina, dalej na wschód od Przemyśla, na zachód od Rawy
Ruskiej do rzeki Sołokija, stąd wzdłuz rzeki Sołokija i rzeki zachodni
Bug na Niemirów-Jałówkę, pozostawiając po stronie polskiej wymienioną
w artykule pierwszym część obszaru Puszczy Białowieskiej i stąd do
zbiegu granic Rzeczypospolitej Polskiej, Litewskiej SRR i Prus
Wschodnich, pozostawiając Grodno po stronie ZSRR.
Przeprowadzenie w terenie granic, wymienionych w niniejszym artykule,
dokonane będzie przez mieszaną Komisję Polsko-Radziecką z siedzibą w
Warszawie, która rozpocznie swą pracę nie później niż 15 dni od dnia
wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.