Tyrania Talmudycznego Totalitaryzmu na Polakach.

Rodziny morderców Polaków.

Tyrania talmudycznego totalitaryzmu rzekomo ateistycznych żydów nie tylko z Rosji prześcignęła w swej okrutności i masowości carskie represje. Największe jednak i najbardziej masowe mordy i zsyłki Polaków w głąb Rosji nastąpiły w latach: 1936 – 1937 oraz 1939 – 1956. Nawet po zakończeniu II wojny światowej władze talmudyczne imperium zwanego sowieckim wznowiły deportacje i prześladowania Polaków, które trwały nieprzerwanie do połowy lat 50 – tych ! Można przyjąć na podstawie posiadanych dokumentów, że popartymi dowodami ofiarami represji było ponad 2 miliony Polaków .

Dzisiaj chcemy przypomnieć i opublikować listę ofiar martyrologium duchowieństwa katolickiego w Rosji. Martyrologium, powinno być rozumiane nie tylko w znaczeniu przelania krwi za wiarę, ale w sensie znoszenia za nią prześladowań w postaci tortur psychicznych i fizycznych w więzieniach, deportacji do łagrów, na zesłanie i poniżającego traktowania itp. Władze bolszewickie na zajmowanych terenach polskich poszukiwały natychmiast księży czynnych na polu działalności społecznej, uznając ją za szczególnie szkodliwą. Jedynie wśród duchownych narodowości polskiej można spotykać księży, którzy w różnych okresach historycznych przeszli kolejno przez represje ze strony kilku różnych władz morderców Polaków: rosyjskich i niemieckich. Znamienny jest również fakt nakładania się kolejnych fal represjonowanych przez władze rosyjskie księży narodowości polskiej. Ci z nich, którzy w wyniku zajęcia wschodnich terytoriów Polski w 1939 r. po raz pierwszy znaleźli się w łagrach na Syberii, spotykali tych, którzy przebywali tam już od początku lat trzydziestych. Tylko Polaków tak traktowano w związku z tajnym planem Stalina i jego chazarskich morderców przekazania Polski we władanie tym zbrodniarzom. Temu celowi służyły masowe deportacje. Deportacje Polaków wgłąb Rosji miały miejsce przez setki lat, jednak dopiero NKWD po 1934 r., we współpracy z tajnymi służbami niemieckimi zorganizowało po raz pierwszy na wielką skalę jednorazowy eksperyment przesiedlenia Polaków z terenów przygranicznych w głąb Syberii. W latach 1935 – 1936 przesiedlono blisko 400 tys. Polaków. Akcje te były jednak słabo zorganizowane, rozciągnięte w czasie, co więcej – pewne grupy skazanych Polaków i ich rodzin zdołały uniknąć deportacji. Sowieckie służby specjalne wyciągnęły wnioski ze swych niepowodzeń i już w latach 1936 – 1937 zabrały się za przygotowanie masowych deportacji, które miały nastąpić w latach czterdziestych i późniejszych aż do roku 1975 !!!
Plan ten został zaktualizowany aby z Polaków uczynić tak zadłużonych na pokolenia, że będą oni pracować niewolniczo za głodowe pensje kilka pokoleń aby spłacić wirtualne zadłużenie. Ta koncepcja została zrealizowana przez Jaruzelskiego i Kiszczaka po ich wcześniejszym tzw. miękkim zamachem stanu i upadku ekipy E. Gierka. Aktualna sytuacja potwierdza zasadność tych twierdzeń.
Za deportacje Polaków rosyjsko-niemieccy zbrodniarze wzięli się metodycznie. Pierwsze konferencje metodyczne Gestapo-NKWD nie dotykały w zasadzie tych problemów, dopiero trwająca 6 tygodni III Konferencja w polskim Zakopanem która rozpoczęła się 20 lutego 1940 ustaliła wieloletnie plany Niemców i Rosjan w planowym wyniszczeniu Polaków aż do 1975 r.! – kiedy to 95 % ludności polskiej miało być przemieszczone na Syberię nad rzekę Janę. Sformułowano wtedy zarówno zasady niemieckiej « Sonderaktion AB », mającą na celu wyniszczenie polskiej inteligencji na terenie Generalnej Guberni, jak i sowieckie sposoby – mord polskiej inteligencji i cykl deportacji: II – IV pierwsza miała miejsce 10 lutego 1940 i była tylko testem. Stworzono podstawy akcji deportacyjnych na okres tzw. po wojnie, mimo zniknięcia podstaw przyjaźni zbrodniarzy wskutek ich wojny niemiecko-rosyjskiej rozpoczętej 22 czerwca 1941 r., Stalin realizował wcześniejsze ustalenia cyklem 117 deportacji Polaków z Kresów dokonanych po latach 1944 – 1945 !!!
W próbnej deportacji – w « nocy Sierowa i Canawy » z 9/10 grudnia 1939 wywieziono – 4 805 cywili;
W pierwszej deportacji « nielegalnej » ponieważ nie zatwierdzonej przez Komitet Centralny sowieckiej partii, a jedynie przez komitety republikańskie nocą z 9/10 lutego 1940 wywieziono około 320 tys. leśników i osadników z rodzinami, ich znajomych i sąsiadów oraz niektórych urzędników byłej polskiej administracji (m.in. pracowników PKP, Poczty);

W drugiej deportacji z 13 kwietnia 1940, po III Konferencji Gestapo-NKWD, deportowano blisko 330 tysięcy rodzin represjonowanych Polaków – głównie rodzin, znajomych i przyjaciół skazanych na śmierć w tzw. zbrodni katyńskiej;

W trzeciej deportacji, nocą z 28/29 czerwca 1940 z aktywną pomocą repatriacyjnych komisji niemieckich, dzięki którym NKWD dysponowało dokładnymi spisami i adresami deportowano około 420 tys. uciekinierów z Polski Centralnej. Oddzielono od Polaków około 185 tys. Żydów, około 15 czerwca 1940, którzy w większości wrócili do Polski.

W czwartej deportacji, która odbyła się 20 czerwca 1941, wywieziono w głąb Rosji ludność ze środowisk inteligenckich, pozostałych uchodźców, rodziny kolejarzy, rodziny osób aresztowanych przez NKWD w czasie drugiego roku okupacji, wykwalifikowanych robotników, rzemieślników oraz tych wszystkich wobec których okupant nie miał nadziei na współpracę; Czystka etniczna dotknęła szczególnie mocno Białostocczyznę, Grodzieńszczyznę i Wileńszczyznę.

Bilans tych poczynań był dla Polaków bardzo bolesny. W latach 1939 – 1945 straty biologiczne Polaków wyniosły 3,7 mln pomordowanych + 2,3 mln zmarłych w wyniku działań niemieckich, 342 tys. pomordowanych oraz 5,13 mln zmarłych w wyniku działań Rosjan razem ze zbrodniami ukraińskimi i litewskimi. Stanowiło to ponad 27 % całej światowej populacji Polaków ! To są dane bez KL Warschau gdzie zamordowano ponad 600 tys. Polaków

W okresie wielkiej przyjaźni niemiecko-rosyjskiej, na Polakach orzeczono 104 100 wyroki śmierci w trybie zwykłym oraz 24,3 tys. w trybie « katyńskim ». Zapełnione zostały 6 543 doły śmierci to te o których wiemy. Zrealizowano 4 wielkie ciągi deportacji, w których wywieziono około 2 mln Poląków ich rodzin, znajomych i potomków przyjaciół, z których do 1945 roku przeżyło zaledwie około 554 tys.

„Na szczególną pamięć zasługuje martyrologium kapłanów w łagrach syberyjskich czy innych na terenie Związku Sowieckiego” autobiografia Jana Pawła II
I to czynimy, przypominając Szanownym czytelnikom o tych tragicznych wydarzeniach i publikujemy listę tych duchownych.
Abrikosow Włodimir Włodimirowicz
Akułow Epifanij Aleksandrowicz
Alagian Piotr
Albert Johannes
Aleksandrow Nikołaj Nikołajewicz
Aleksandrowicz Józef
Aleksiejew Aleksy
Amoudru Jean-Marie-Felix bp, OP
Andrekus Konstanty A.
Andruszek
Andruszewicz Franciszek
Andruszewski Franciszek zob. Andruszewicz Franciszek
Andruszkiewicz Piotr
Andruszko
Anesimow Aleksy zob. Anisimow Aleksy
Anisimow Aleksy Maksimowicz
Anesimow Aleksy zob. Anisimow Aleksy
Apszynik Piotr
Ascheberg Paul zob. Aszeberg Paweł
Asłaniszwili Gabriel
Aszeberg Paweł
Aszenberg Paweł zob. Aszeberg Paweł
Audar Jan
Augło Piotr zob. Awgło Piotr
Ausa
Awgło (Awgłło) Piotr

B

Babalski Szymon zob. Babarski Szymon
Babarski Szymon
Bacaratian Jakub zob. Bagaratian Agop (Jakub)
Bach Jan zob. Back Johannes
Back Johannes
Badkiewicz Konstantin zob. Budkiewicz Konstanty Romuald
Bagaratian Agop (Jakub)
Bahl Johannes
Baier Georg jun.
Bajeman Joseph zob. Beilmann Joseph
Bakasatian Akon Daniełowicz zob. Bagaratian Agop (Jakub)
Balul Wincenty
Baran Karol
Baranowski Leonard
Baranowski Piotr
Batmaniszwili Szijo (Alojzy) Grigoriewicz
Baumtrag Jan zob. Baumtrog Augustyn
Baumtrog Augustyn
Baumtrof Józef zob. Baumtrog Joseph
Baumtrog Joseph
Bechler Walenty zob. Böhler Valentin
Beilmann Johannes
Beilmann Joseph
Bellender Adam zob. Bellendir Adam
Bellendir Adam
Bels Jan zob. Bahl Johannes.
Berac Teofil zob. Beratz Gotlieb
Beratz Gotlieb
Berezowski Józef
Bielak (?)
Bielakiewicz Aleksander zob. Bilakiewicz Aleksander
Biełogołowy Józef zob. Biełohołowy Józef
Biełohołowy Józef
Bieniecki Józef
Bikszys Jan
Bilakiewicz Aleksander
Bilaniewicz Aleksander zob. Bilakiewicz Aleksander
Birnik Paweł
Blechman Bolesław
Boehler Valentin zob. Böhler Valentin
Bohusz-Szyszko Ryszard zob. Szyszko-Bohusz Ryszard
Bolek Franciszek
Borecki Stanisław
Borodziula Józef
Borowicz Jan zob. Borowik Jan
Borowik Jan
Böhler Valentin
Bójnowski Leon zob. Bujnowski Leon
Brawer Stanisław
Brenczak Mateusz zob. Bryńczak Mateusz
Brodacki Józef zob. Brydycki Jan
Brungardt Michael
Brydycki Jan
Brynczak Matheus zob. Bryńczak Mateusz
Bryńczak Mateusz
Budkiewicz Konstanty Romuald
Budrys Franciszek
Budrys Stanisław
Budziński Franciszek
Budzyński Franciszek zob. Budziński Franciszek
Budźko (Bućko) Franciszek
Bugienis Michał
Bujalnicki Leon zob. Bujnowski Leon
Bujalski Cyryl
Bujalski Franciszek
Bujnowski Leon
Bujnowski Leon
Bujnowski Wincenty
Buklarewicz Michał
Butyniec Kalikst

C

Cabulewicz zob. Cybulewicz Stanisław
Cakul Michał
Capojan Antoni zob. Gapojan Antoni
Carpovitch Paul zob. Karpowicz Paweł
Cerpento Hieronim
Chmielewski-Puczkar Adam zob. Puczkar-Chmielewski Adam
Chmielnicki Adolf
Chmielnicki Zygmunt
Chodkiewicz Bolesław
Chodniewicz Paweł
Chomicz Paweł
Chronowicz zob. Chrzczonowicz Władysław
Chrzczonowicz (od 1924 Landsberg) Władysław
Chwećko Lucjan zob. Chwiećko Lucjan
Chwiećko Lucjan
Cieplak Jan abp
Cierpiento Hieronim zob. Cerpento Hieronim
Cimaszkiewicz Julian
Cybulewicz Stanisław
Cybulski zob. Cybulewicz Stanisław
Czaban Aleksander Teodor
Czajewski Ignacy
Czajkowski Tomasz
Czegis Władysław
Czekan (? ? ?)
Czerski Franciszek zob. Czyrski Franciszek
Czerwiński Antoni
Czyrski Franciszek
Czyżewski Florentyn

D

Deibner (Dejbner vel Deubner) Jan
Dejbner Jan zob. Deibner Jan
Dejnis Wincenty
Demurow Stefan
Desch Adam
Deubner Jan zob. Deibner Jan
Diakowski Napoleon zob. Dyakowski Napoleon
Dilurgian Carapet (Karapet)
Dimura Stefan zob. Demurow Stefan
Dmochowski Piotr
Dmowski Michał
Dołęga-Kelus Antoni zob. Kelus Antoni (Dołęga-)
Dołonga Antoni zob. Kelus Antoni (Dołęga-)
Dornhof Aleksander
Dub-Dubowski Ignacy abp
Duckart Jakub
Dunin-Wąsowicz Bronisław zob. Wąsowicz (-Dunin) Bronisław
Dworzecki Władysław
Dyakowski (Diakowski) Napoleon
Dziadul Nikodem
Dziemian Józef
Dziemieszkiewicz Antoni
Dziendzik Michał

E

Eberle Leonard
Edidzanian Mesrab Grigoriewicz
Edżidżanian Mesrab zob. Edidzanian Mesrab
Eisenkrein Peter
Ejsmont Stanisław
Emelianov (Emilianov) Potapy vel Emilianow Potapij zob. Jemielianow
Potapij Piotr Andriejewicz
Erk Ludwig
Erojan Stefan Nesserowicz (Nersertowicz?)
Ervian Stefan zob. Erojan Stefan

F

Falkenstein Johannes
Fedorow Leonid zob. Fiodorow Leonid
Fedorowicz Adolf
Fedorowicz Czesław
Fedukowicz Andrzej
Fiedorowicz zob. Fedorowicz Adolf lub Fedorowicz Czesław
Fiedukiewicz Andrzej zob. Fedukowicz Andrzej
Fiks Martin
Filipp Adolf
Fiodorow Leonid Iwanowicz
Fluk Ferdinand zob. Pflug Ferdinand
Francuk Jan
Frison Aleksander bp
Fröhlich Anton
Fuchs Marcin zob. Fiks Martin
Furch Johannes

G

Gałęzowski Karol
Gapojan Antoni
Gareis Adam
Garejs Adam zob. Gareis Adam
Garreis Adam zob. Gareis Adam
Gaszyński Leonard
Gejt Piotr zob. Heut Peter
Giedgowd Antoni
Gigołaszwili Andrzej
Ginoff Włodzimierz Andrzej
Glassner Robert
Gościcki Leon
Gowor Franciszek
Gozaliszwili Lazar
Gozałow Lazar zob. Gozaliszwili Lazar
Grabowski Franciszek
Graf Józef
Graszys Wincenty
Gregorczyk Marceli
Groński Julian
Gruszczyński Antoni
Grzebała Władysław
Grzegorzewski Stanisław
Gutkowski Antoni
Gutowski Albin

H

Hajduk Aleksander
Hański Stanisław
Harasimowicz Wincenty
Hatzenböller Michael
Heut Peter
Hoffermann A. zob. Hoffman Anton
Hoffman Anton
Hoffmann Johannes
Hołowańczyk Paweł Jefimowicz
Hryniewicz Wasilij Pietrowicz
Hulanicki Józef zob. Ulanicki Józef

I

Iakhnievitch zob. Jachniewicz Stanisław
Ibiański Józef
Ihly Nikodemus
Ilgin Wincenty
Ilguine Vincent lub Ilgin Vincent zob. Ilgin Wincenty
Issajewicz Władysław
Iwanow Dominik
Iwicki Witold

J

Jabłonowski Franciszek
Jachniewicz Stanisław
Jachowicz zob. Jachniewicz Stanisław
Jaczejko Antoni
Jałbrzykowski Romuald abp
Jankowski Roman
Janowicki
Janukowicz Piotr
Jarmołowicz Antoni
Jarosiewicz Adolf
Jarosiński Bronisław
Jarosławski Piotr
Jaroszewicz Adolf zob. Jarosiewicz Adolf
Jaroszewicz Stanisław
Jasiński Józef
Jasionowski A.
Jastrzębski Stefan
Jaufmann Philipp sen.
Jemielianow Potapij Piotr Andriejewicz
Jendruszak Marian
Jendruszczak Marian zob. Jendruszak Marian
Jędruszak Marian zob. Jendruszak Marian
Jędruszczak Marian zob. Jendruszak Marian
Jędrzejewski Alfons Franciszek
Jocius Antoni
Jodokas Michał
Jodowalkis Aleksander
Josiukas Józef
Jóźwik Józef
Juchniewicz Stanisław zob. Jachniewicz Stanisław
Juniewicz Edward
Jurewicz Bolesław
Juriewicz Bolesław zob. Jurewicz Bolesław
Jurkiewicz Jerzy
Jurkiewicz Leonid Nikołajewicz
Jurszan Kazimierz

K

Kaczor-Kaczorowski Mikołaj
Kaiser Jakob
Kamiński Władysław
Kapłonowski Emmanuel
Kappes Alois
Kapusta Piotr Bernard
Karawajew Kuźmin Demetriusz
Karczewski Józef
Kardasiewicz Stanisław
Karoweć Makary Michajłowicz OSBM
Karpiński Józef
Karowić (Karowieć) Makary zob. Karoweć Makary
Karpińskij Siergiej Grigor’jewicz
Karpowicz Paweł
Kasperowicz Feliks
Kasprzykowski Stanisław
Kaszczyc Adolf
Kaszica Adolf zob. Kaszczyc Adolf
Kaszyc Adolf zob. Kaszczyc Adolf
Kayzer Jakob zob. Kaiser Jakob
Kaziunas Paweł
Kazokiewicz zob. Kozakiewicz Józef
Keler (Keller Michał) zob. Köhler Michael
Kelsch Joseph zob. Kölsch Joseph
Kelus Antoni (Dołęga-)
Kessler Joseph Aloisius abp
Klamm Władysław
Klemczyński Zygmunt
Klepfer Władimir zob. Klöpfer Wladimir
Klimaszewski Franciszek Ksawery
Klöper Waldemar zob. Klöpfer Władimir
Klöpfer Władimir Władimirowicz
Kłowiński
Kmit Mieczysław
Kmita Mieczysław zob. Kmit Mieczysław
Kniukszta Jan
Knobelsdorf Ryszard
Kobec Adalbertus zob. Kobeć Wojciech
Kobeć Antoni
Kobeć Wojciech
Kobierski Andrzej
Kobylański Stanisław
Kocięcki Bolesław
Koelsch Joseph zob. Kölsch Joseph
Kołomyjski Franciszek
Koncewicz Mikołaj
Kopeć Adalbert zob. Kobeć Wojciech
Kopp Theobald
Koptal Franciszek zob. Kotak Franciszek
Kordasiewicz Stanisław zob. Kardasiewicz Stanisław
Korowicz Makary zob. Karoweć Makary
Kosiński Józef zob. Koziński Józef
Kotak Franciszek
Kottak Franciszek zob. Kotak Franciszek
Kotwicki Jan
Kowalski Adolf
Kowalski Apolinary
Kowalski Józef
Kozakiewicz Józef
Koziński Józef
Köhler Michael
Kölsch Joseph
Kraft Nikolaus
Kramel Józef zob. Krummel Józef
Krawczuk Wiktor zob. Kryweńczyk Wiktor
Krewenczuk Wiktor zob. Kryweńczyk Wiktor
Kropiwnicki Józef
Król Józef
Królikowski Eugeniusz
Krul Józef zob. Król Józef
Krulikowski Eugeniusz zob. Królikowski Eugeniusz
Krumel Józef zob. Krummel Józef
Krummel Józef
Kruschinski Joseph
Kruszyński Józef zob. Kruschinski Joseph
Krygielski Feliks
Krygielski Stanisław
Krysiak Piotr
Krywańczuk Wiktor zob. Kryweńczyk Wiktor
Kryweńczuk Wiktor zob. Kryweńczyk Wiktor
Kryweńczyk Wiktor
Krzewicki Adolf zob. Krzywicki Adolf
Krzywicki Adolf
Krzywicki Kazimierz
Krzywieńczuk Vic. zob. Kryweńczyk Wiktor
Krzyżanowski Zygmunt
Kucharski Jan
Kuczyński Aleksander
Kuktarewicz Michał
Kukurusa Zygmunt
Kunda Władysław
Kurowski Antoni
Kwaśniewski Zygmunt
Kwiatkowski Antoni
Kwiatkowski Michał (Fiodorowicz ?)
Kwiatkowski Walerian

L

Lachowicz Władysław
Lang Johannes
Lewiński Jan
Liniewicz Antoni
Lisiecki Bolesław
Lisowski (Lissowski) Adam
Liwiński Jan zob. Lewiński Jan
Lodyga zob. Ładygo Jan
Loran Rafael
Lubczyński Feliks
Lubczyński Kazimierz
Lubieński Ignacy
Lubowski Bronisław

Ł

Ładyga Jan zob. Ładygo Jan
Ładygo Jan
Łapszys Ignacy
Ławrecki Jan
Ławrynowicz Władysław
Łotarewicz Wincenty
Łowejko Piotr
Łoziński Zygmunt bp
Łubiański zob. Lubczyński Feliks
Łubieński Ignacy zob. Lubieński Ignacy
Łukacz Jan zob. Łukasz Jan
Łukasz Jan
Łukjanin Józef
Łupinowicz Karol Aleksander

M

Maciejewski Jan zob. Maciejowski Jan
Maciejowski Jan
Maciejowski Polikarp
Mackiewicz
Madera Piotr
Mailland David, AA
Makelky Emmanuel zob. Mokelki Emmanuel
Makiełko Emmanuel zob. Mokelki Emmanuel
Maknia Józef
Malecki Antoni bp
Małaczyński Adam
Małecki Antoni bp zob. Malecki Antoni bp
Mańkowski Piotr abp
Marcinian Ksawery
Marcynian Ksawery zob. Marcinian Ksawery
Marecki Brunon
Markowski
Markuszewski Albin
Masłowski
Matulanis Teofil zob. Matulionis Teofil
Matulionis Teofil abp
Matuszewicz Antoni
Mazur Kazimierz
Merklinger Michael
Michajłow Nikołaj
Michalkiewicz Kazimierz Mikołaj bp
Michaseniuk Mikołaj zob. Michasionek Mikołaj
Michasionek Mikołaj
Michasionok Nikołaj zob. Michasionek Mikołaj
Mickiewicz Ignacy
Mierzwiński Władysław zob. Mirzwiński Władysław
Mierżyński Józef
Mikołajtis Wincenty
Mioduszewski Józef
Mirski-Światopełk Eugeniusz zob. Światopełk-Mirski Eugeniusz
Mirzwiński Władysław
Mitzkiewitsch Ignaz zob. Mickiewicz Ignacy
Mokelki Emmanuel
Moszkowski Konrad
Muckerman Friedrich
Mustejkis Kazimierz

N

Nalowski Kazimierz zob. Nanowski Kazimierz
Nanawski Kazimierz zob. Nanowski Kazimierz
Nanoski Kazimierz zob. Nanowski Kazimierz
Nanowski Kazimierz
Naruszys Jan
Naskrenski Kazimierz zob. Naskręcki Kazimierz
Naskręcki Kazimierz
Nejghum zob. Neugum Joseph
Neugum Joseph
Neuman Joseph zob. Neugum Joseph
Neveu Pie-Éugène bp, AA
Nicolas Aleksander zob. Aleksandrow Nikołaj
Niedzielski Antoni
Niemancewicz Antoni
Nold Johannes
Nold Joseph
Nosalewski Kazimierz
Nowakowski Stefan
Novitzki Donat zob. Nowicki Donat
Nowicki Donat

O

Oborowski Jerzy
Okks Aloys
Około-Kułak Antoni
Około-Kułak Władysław
Olisberg Paweł
Olszewicz Franciszek
Opolski Ignacy
Oraczewski Wiktor
Ożał (Ożelis) Antoni

P

Papalejgis Stanisław
Pastuszenko Anton
Paszkiewicz Witold
Paukszta Emilian
Paul Joseph jun.
Pawłowicz Jan
Paulis zob. Paul Joseph
Pendzich Stanisław zob. Pędzich Stanisław
Perkowicz Eugeniusz
Petkiewicz zob. Pietkiewicz Wiktor
Pędzich Stanisław
Pflug Ferdinand
Pflung Ferdinand zob. Pflug Ferdinand
Philipp Adolph zob. Filipp Adolf
Piasecki Franciszek
Pietkiewicz Adolf
Pietkiewicz Józef
Pietkiewicz Wiktor
Piotrowski Leon
Pjemocki zob. Przemocki Chryzogon
Pomirski Stanisław
Pozionowski zob. Puzynowski Marek
Pretułło zob. Prytułło Aleksander
Pritułło Aleksander zob. Prytułło Aleksander
Prokopowicz Teodor
Promgart Michał zob. Brungardt Michael
Pronckietis Augustyn
Prussak Anatol Władimirowicz
Prytułło Aleksander
Przemocki Chryzogon
Przesiecki Witold zob. Przysiecki Jan
Przewalski zob. Kryweńczyk Wiktor
Przyrembel Stanisław
Przysiecki Jan
Puczkar-Chmielewski Adam
Puzinowski Marek zob. Puzynowski Marek
Puzynowski Marcel zob. Puzynowski Marek
Puzynowski Marek

R

Racewicz Antoni
Radziuk Antoni
Rajko Stanisław
Rauch Franciszek zob. Rauh Franz
Rauh (Rau) Franz
Reichert Cyriak(us)
Reickert Cyriak zob. Reichert Cyriak
Rejchert Cyriok zob. Reichert Cyriak
Remow Nikołaj Fiodorowicz bp
Riedel Peter
Rollhäser Peter
Romaniuk Józef
Romanowski Ignacy
Romanowski Jan zob. Romanowski Ignacy
Ropp Edward abp
Rosenbach Jakob
Rosenberg
Roszkiewicz Bolesław
Roth Johannes
Rozenbach Jakub zob. Rosenbach Jakob
Rubikas Wincenty
Rudenko Andronik Dmitriewicz
Rudis Ignacy
Rudnicki-Rudenko Arkadiusz
Rutenis Bronisław
Rutkowski Franciszek
Rutkowski Michał
Rybałtowski Andrzej

S

Saakaszwili Damian
Saakow zob. Saakaszwili Damian
Saboczyński Mieczysław Feliks
Sabidziński Sebastian zob. Sabudziński Sebastian
Sabudziński Sebastian
Sadowski Józef
Sak Aleksander
Samarin Piotr Siemionowicz zob. Trojgo Jan
Samosenko Aleksander
Sapariszwili Konstanty Georgijewicz
Sarkis Ter-Abraamian (-Abrahamian) zob. Ter-Abrahamian (-Abraamian) Sarkis
Sauer Georg
Sawicki Aleksander
Sawicki Bolesław
Sawicki Michał
Sawiński Josif Bolesławowicz zob. Sowiński Józef
Sawiński Józef
Sawiński Józef zob. Sowiński Józef
Scheiner Josef
Schneider Johannes
Schönberger Andreas
Schönfeld Alois
Schönfeld Jakob
Schönheiter Klemens
Schtille Michael zob. Stille Michael
Schubert Paul
Senwajtis Józef
Simon Emmanuel
Siska (Siske) Christian
Siwicki Kazimierz
Skalski Antoni
Skalski Teofil Aleksander
Skorupka Ignacy Jan
Skwirecki Wincenty
Sloskans Bolesław bp
Sławiński
Słoskan Bolesław zob. Sloskans Bolesław
Słotwiński Adolf
Słowikowski Antoni
Słowikowski Klemens
Słowiński Stanisław
Sobaczinski Sebastian zob. Sabudziński Sebastian
Sobaczyński zob. Saboczyński Mieczysław Feliks
Sobański Serafin
Sobociński Mieczysław zob. Saboczyński Mieczysław Feliks
Sobolewski Felicjan
Sokołowski Kazimierz
Sokołowski Marian
Sołowiow Sergiusz Michajłowicz
Sosiński Władysław
Sowiński Józef
Spasowski Grzegorz
Spisacki Oktawian
Staniewicz Franciszek
Starodworski Antoni zob. Kwiatkowski Antoni
Staub Aleksander
Stawiński Antoni
Stefani Edward
Stille Michael
Stołbiński zob. Iwanow Dominik
Stronczyński Wiktor
Strusiewicz Mikołaj
Stysło Bazyli
Sussalew Eustachy
Szaciłło Albin
Szafrański Jan
Szawdinis Mieczysław zob. Szawdzinis Mieczysław
Szawdzinis (Szawdinis) Mieczysław
Szczawiński Antoni
Szczepanik zob. Szczepaniuk Nikołaj
Szczepaniuk Nikołaj Wasiliewicz
Szczęsnolewicz
Szczęsnowicz Władysław zob. Szczęsnolewicz
Szenfeld Alojzy zob. Schönfeld Alois
Szeptycki Teofil
Sznarbachowski Feliks
Sztepa Wołodimir Feodosijewicz
Szukiel Ignacy
Szulborski Stanisław
Szwaras Marceli
Szykier (Szykkier) Kajetan
Szykkier Kajetan zob. Szykier Kajetan
Szymański Wacław
Szymański Walerian
Szymkus Franciszek
Szyszko Ludwik
Szyszko-Bohusz Ryszard

Ś

Ściekliński (?)
Śliwowski Karol bp
Śmiałowski Stanisław
Światopełk-Mirski Eugeniusz
Świderski Jan
Świrski Franciszek
Świrszczewski Bronisław

T

Tatojan Joseph
Tauberger Johannes
Ter-Abraamian (Wartapet) Sarkis
Ter-Karapetian (Ter-Arsen Charenowicz)
Termażera-Tichojan Agop
Terpugosjan Jan
Titow Leonid Timofiejewicz
Tokarzewski Marian
Tołstoj Nikołaj Aleksiejewicz
Tomaszewski Michał
Tomaszewski Witold
Topolnicki Franciszek
Traczyński Antoni
Trocki Franciszek
Trojgo Jan
Truskowski Stefan
Truszkowski Lucjan zob. Truskowski Stefan
Turek Jan
Turowski Maksymilian
Turowski Władysław
Tuszyński Piotr
Tysowski Kazimierz

U

Ulanicki Józef
Ussas Bronisław

W

Wagner Adam
Walentynowicz Wiktor
Wardidze Emmanuel
Warpechowski Ludwik
Warpekowski Ludwik zob. Warpechowski Ludwik
Warth Jakob
Wasilewski Antoni
Wasilewski Jan
Wasiliew Aleksander Pawłowicz
Wądołowski Franciszek
Wąsowicz (-Dunin) Bronisław
Weber Jan
Wegedis Antoni
Weigel Peter
Weigel Peter
Weinmeyer Leo
Weissenburger Klemens
Welik Paweł
Wersocki Jan
Werycho Józef
Wieliczko Kazimierz
Wierzbicki Aleksander
Wierzbicki Andrzej
Wierzbicki Józef jun.
Wilczyński Dominik
Wistenberg Jan zob. Wüstenberg Jan
Wojciechowicz Edward
Wojno Stefan
Wolf
Wolf Jakob
Wolf Joseph
Wolf Lorenz (Laurenty)
Wolf Michael
Wołczek Paweł
Wołyniec Bolesław
Wonsowicz zob. Wąsowicz (-Dunin) Bronisław
Woronicz Józef
Woronko Kazimierz
Worsław Iwan zob. Worsław Jan
Worsław Jan
Worsław Józef
Worżecki Władysław
Wüstenberg Jan
Wyganowski Bronisław
Wyleżyński Franciszek

V

Vansovitch Adolf zob. Wąsowicz-Dunin Bronisław

Z

Zabuski Feliks
Zagórski Anzelm
Zaleski Feliks zob. Zabuski Feliks
Zamłyński Wincenty
Zatryb Ludwik
Zdaniewicz Jakub
Zdanowicz
Zerr Anton Johannes bp
Zieliński Piotr
Zierczaninow Aleksy Jefgrafowicz
Zimmerman Johannes
Zimniak
Zwiedin A. N. zob. Zierczaninow Aleksy Jefgrafowicz
Zysko Chrystian zob. Siska Christian

Ż

Żamojtuk Józef
Żawryt Jan zob. Żawryd Jan
Żawryd Jan
Żmigrodzki Aleksander zob. Żmigrodzki Józef
Żmigrodzki Józef
Żmijewski Jan
Żołnierowicz Ignacy
Żołnierowicz Władysław
Żukowski Antoni
Żukowski Stanisław
Żukowski Stanisław
Żych Zygmunt
Żyliński Bolesław