Katyń – Deklaracje rodzin zamordowanych Polaków.

 

Oświadczenie Córek Oficerów Zamordowanych z Rozkazu Katyńskiego.

 

Oczekując na wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Janowiec i inni przeciw Rosji dotyczącej rosyjskiego śledztwa katyńskiego my, Polki skarżące Rosję informujemy:

 

Art. 36 punkt 3 mówi:
„We wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Izbę, lub Wielką Izbę, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy może przedkładać pisemne uwagi i uczestniczyć w rozprawach”.
Zgodnie z tym artykułem została wystosowana prośba do Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Ireny Lipowicz o wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, aby Komisarz przedłożył pisemne uwagi i uczestniczył w sprawie obywateli polskich – rodzin Polaków zamordowanych z rozkazu katyńskiego – przeciw Rosji. Projekt listu do Komisarza Praw Człowieka był przygotowany i przedłożony Polskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, ale Pani Lipowicz postanowiła tego listu nie wysyłać.
Polska Rzecznik Praw Człowieka nie zrobiła nic, aby poprzeć polską skargę rodzin katyńskich przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, mimo, że mogła zrobić dużo, była o to wielokrotnie proszona, i miała gotowy przedłożony materiał do skorzystania z niego bez jakiegokolwiek wysiłku.

 

Wobec takiego stanu faktycznego pytamy:

 

Komu udzieliła poparcia dr. hab. Irena Lipowicz – Polski Rzecznik Praw Obywatelskich?

 

Zgodnie z Art. 36.2. ”Interwencja Strony Trzeciej” Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:
„Przewodniczący Trybunału może, w interesie wymiaru sprawiedliwości, zaprosić każdą Wysoką Układającą się Stronę, która nie jest stroną w postępowaniu, lub każdą zainteresowaną osobę, inną niż osoba skarżąca, do przedkładania pisemnych uwag i do uczestnictwa w rozprawach.”
Zgodnie więc z Europejską Konwencją Praw Człowieka każde stowarzyszenie może wystąpić do Trybunału z prośbą o przyznanie „statusu zainteresowanej strony trzeciej”. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego udział stron trzecich zainteresowanych jest wręcz oczekiwany i pożądany. Federacja Rodzin Katyńskich nie wystąpiła o przyznanie „statusu strony trzeciej zainteresowanej” okazując w ten sposób Światu, Polsce i oczywiście Rosji całkowity brak zainteresowania sprawą zbrodni katyńskiej oraz blokowaniem śledztwa katyńskiego.

 

Natomiast na tej właśnie podstawie – art. 36.2. – Trybunał dopuścił do przedłożenia pisemnych uwag w sprawie skargi przeciw Rosji cztery zagraniczne podmioty prawne: rosyjski Memoriał, grupę prawniczą Public Int. Law and Policy Group, Amnesty International i Open Society.

 

Znamienne jest, że wśród „stron trzecich” wspierających polską skargę przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie ma ŻADNEJ POLSKIEJ ORGANIZACJI WSPIERAJĄCEJ!

 

 

Wszystkie podmioty wspierające są zagraniczne. Najwyraźniej społeczność międzynarodowa jest bardziej zainteresowana problemem katyńskim niż Polacy. Taki stan rzeczy świadczy też o tym jak bardzo fałszywe są deklaracje polskich wysokich instytucji państwowych, tudzież polityków w sprawie zbrodni katyńskiej.

 

Witomiła Wołk-Jezierska
Córka zamordowanego w Katyniu porucznika artylerii Wincentego Wołka,
Krystyna Krzyszkowiak
Córka zamordowanego w Twerze oficera Policji Państwowej Michała Adamczyka
Skarżące przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Moje obrazy81