Władza morduje legalnie; do pewnego czasu !

Ten kto posiada prawo może wszystko nawet gdy prawo zabrania mordować to organ wykonawczy może zabijać. To zasadnicza doktryna ustanowionej mordami rytualnymi niewinnych Polaków demonkracji talmudycznej w Polsce i na świecie.
Aby zrozumieć ten zasadniczy fałsz starego testamentu na którym opiera się demonkarcja talmudyczna należy zwrócić szczególną uwagę na chronologie wydarzeń. Otóż sam Bóg wezwał Mojżesza zwanego powszechnie w środowiskach pustynnych kryminalistów Ali Babą aby dać mu nauki oraz tablice z przykazaniami.
Jak powszechnie wiadomo oprócz innych praw Bóg nakazał aby nie mordować ludzi. Prawa te są opisane w Księdze Wyjścia 20: 1-21
1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 « Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
13 Nie będziesz zabijał.
14 Nie będziesz cudzołożył.
15 Nie będziesz kradł.
16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego ».
18 Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. 19 I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! 20 Mojżesz rzekł do ludu: « Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli ». 21 Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.

Podczas nieobecności Mojżesza zgromadził się kolektyw byłych niewolników pod przewodnictwem I sekretarza Arona i ustalono, iż z ukradzionego złota Faraonowi, a było tego tak dużo że odlali nawet cielca. Wraca zatem czym prędzej Ali Baba vel Mojżesz po posiedzeniu z Bogiem i z tablicami / Księga Wyjścia 32: 15-16 15 Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. 16 Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach./ gdzie jest napisane „Nie wolno ci mordować” i wyrzyna w pień swych przeciwników politycznych oraz okrada ich ze złota także wbrew zapisowi „Nie wolno ci kraść”. A skoro to on posiadał tablice czyli prawo, to władza wykonawcza mordowała nawet najbliższych członków swych rodzin.

Księga Wyjścia 32: 25-28
25 I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. 26 Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: « Kto jest za Panem, do mnie! » A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. 27 I rzekł do nich: « Tak mówi Pan, Bóg Izraela: « Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego » ». 28 Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.

Na tym krótkim przykładzie widzimy dlaczego Jezus nazwał ich dziećmi szatana, a oni w celu utrzymania władzy zamordowali Syna Boga Jezusa. Ewangelia św. Jana 8: 42-45 ostrzega Nas przed dziećmi szatana słowami samego Boga Jezusa.
42 Rzekł do nich Jezus: « Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.

Dzisiaj w Polsce ten kto posiada prawo może nawet zamordować dwóch Prezydentów RP jednego w trakcie pełnienia funkcji, a drugiego gdy powrócił z banicji ! Oczywiście tacy osobnicy pozostają bezkarni wzorem Mojżesza vel Ali Baba, ponieważ tak jak w jego przypadku posiadają oni władzę wykonawczą.

Demonkarcja of Talmud