Jedno pytanie do kandydata na Urząd Prezydenta w Polsce.

Karta Żyda Polskiego

Karta Żyda Polskiego

Zwracamy się do Polaków aby zadali jedno tylko pytanie kandydatowi na Urząd Prezydenta w Polsce, które może być w formie pisemnej oraz prosimy o poinformowaniu nas o tym fakcie.

Oto treść pytania:
Mając na uwadze równość wobec prawa czy jest Pan/Pani za wydawaniem Karty Żyda Polskiego zamiast obywatelstwa polskiego na takiej samej zasadzie jak są przyznawane Karty Polaków ?

Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa.

Uzasadnienie:
Zasada równości wobec prawa jest jednym z fundamentów demokratycznego porządku prawnego odnoszącym się zarówno do sfery stanowienia, jak i stosowania prawa. Idea ta bezspornie stanowi ważny element obowiązującej w Polsce koncepcji praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela, jest bowiem jedną z podstawowych zasad państwa prawnego. Zasada równości jest współcześnie zawarta w konstytucji większości krajów demokratycznych (np. konstytucja Francji – art. 2, Niemiec – art. 3, Grecji – art.4, Włoch – art. 3, Portugalii – art. 13, Hiszpanii – art. 14, Holandii – art. 1), jak również w aktach prawa międzynarodowego dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela. I tak np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka głosi w art. 1, iż « wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i swych prawach… », a art. 26 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych stanowi, iż « wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie powinna być ustawowo zakazana ». Również w Konstytucji RP, wśród podstawowych zasad tworzących konstytucyjny system wolności i praw, znajdziemy obok zasady godności człowieka i wolności, zasadę równości. Konstytucja RP w art. 32 ust. 1 formułuje ogólną zasadę równości, stanowiącą lex generalis wobec pozostałych norm konstytucyjnych dotyczących zasady równości. Wśród norm konkretyzujących zasadę ogólną jest m.in. norma art. 32 ust. 2, zakazujący dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Karta Polaka

Karta Polaka