Kopacz – Jaceniuk; między nami rothschildami czyli miłość sodomiczna obojga dewiantów

kopacz -jaceniukW mojej opinii…

Sto milionów euro dla morderców taka jest polityka judeo-satanistów w Polsce. Reżim na Ukrainie cieszy się zaledwie 14% poparciem, a dewianci w Polsce lekką ręką pożyczają gigantyczne sumy faktycznemu bankrutowi i to bez debaty sejmowej, która jest wymagana z uwagi na trwającą wojnę ludobójczą przeciwko Słowianom.
Przypomnijmy sobie okoliczności likwidacji stoczni w Polsce czy co większych zakładów przemysłowych stanowiących ważną gałąź strategiczną rozwoju Polski. Innymi słowy pisząc jest to klęska dla zdrajców, którzy tak de facto mają problemy z obsługą długu zagranicznego, a dodatkowo wspierają finansowo morderców Polaków na Ukrainie. Wszystko jasne, kto jest kim w Polsce.

Czy Kopacz będzie sądzona np: na podstawie tzw. zasady represji wszechświatowej ? Zasada ta pozwala wielu krajom ścigać osoby poszukiwane za zbrodnie przeciw ludzkości, popełnione poza terytorium danego kraju. Tak z pewnością zasługuje ona na proces sądowy z opcją dożywotnią i to nie tylko za Smoleńsk ale w szczególności za wspieranie finansowe morderców Słowian.

Zarzut faktycznego bankructwa opiera się na znanej tezie:” jestem za, a nawet przeciw”. Otóż według oficjalnych danych w pierwszym półroczu 2015 roku w budżecie Ukrainy był deficyt w wysokości 2,1 miliarda hrywien. Jednak w zbiorczym budżecie Ukrainy, łączącym budżet państwowy z lokalnymi budżetami, jest nadwyżka w wysokości ponad 12 miliardów hrywien.

No cóż można i tak gdy do zbiorczego budżetu włączy się również budżety obwodów ługańskiego i donieckiego. Ponieważ w tych obwodach przeprowadzana jest operacja wojskowa polegająca na masakrze Słowian to Skarb Państwa nie może tam normalnie funkcjonować z powodu sprzeciwu Słowian aby służyć dewiantom i wtedy pojawia się nadwyżka. Co za geniusie z tych judeo-satanistów na Ukrainie. Należy zauważyć że w 2015 roku dzięki machinacjom z podatkami i dewaluacją do budżetu Ukrainy wpłynęło jedynie 33% tego, co w ubiegłym roku jednak polityka sukcesu oświadcza, że Ukraina już pokonała kryzys gospodarczy.

Ukraina znajduje się na skraju bankructwa.  W kraju rośnie bezrobocie, waluta narodowa w ciągu roku straciła na wartości ponad trzykrotnie. Według ukraińskiego Ministerstwa Finansów, w styczniu 2015 roku średnie wynagrodzenie wynosiło około 160 dolarów. To jeden z najniższych wskaźników w Europie.jaceniuk kopacz

Zatem mamy dwóch dewiantów bankrutów z których jeden pożycza drugiemu kasę i obu utrzymuje międzynarodowa lichwa finansowa! Widać jak na dłoni, iż oni są zdeterminowani depopulacją Polski i Ukrainy czyli mordowaniem Słowian na zasadzie kontynuacji planu Plabsta, tak aby judeo-sataniści z Izraela zdobyli przestrzeń życiową na wschodzie. https://rafzen.wordpress.com/2015/07/15/kto-palil-polakow-na-stosach-calopalnych-w-czasie-ii-wojny-swiatowej/

Polska i Polacy już to przerabiali i nie dali się nabrać na tę opcję więc Nas Polaków judeo-sataniści postanowili masowo palić na stosach całopalnych. Wtedy judeo-sataniści nazywali się faszystami lub bolszewikami dzisiaj ekonomistami. Można i tak robić ludziom mętlik w głowach nie tylko urządzeniami porozwieszanymi na ulicach.

Przypomnę czym jest ludobójstwo ponieważ dla wielu schematy myślowe to murzyni mordujący się wzajemnie i to najlepiej w Afryce i polegają one na takiej samej zasadzie jak np: polityka apartheidu Unii Europejskiej w stosunku do Rolników w Polsce gdzie słowo apartheid czyli nierówny rozwój społeczny polega na tym, iż unia może dopłacać symboliczne kwoty Polakom i wsadzać rolników w Polsce do więzień gdy podnoszą definicję apartheidu ściganego karnie w Petycjach do Parlamentu Europejskiego nr;1248 / 2007, natomiast różnica 40% w dopłatach rolniczych nazywana jest powszechnie Wspólną Polityką Rolną i jest wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym.

Zbrodnia ludobójstwa jest zdefiniowana w prawie międzynarodowym w Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Ludobójstwa.

Artkuł II: W aktualnej Konwencji, ludobójstwo jest określane jako jakikolwiek czyn popełniany w zamiarze zniszczenia, w całości lub części, grup narodowościowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, a mianowicie:

(a) Zabójstwa członków grupy;

(b) Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub zdrowia psychicznego członków grupy;

(c) Umyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego.

(d) Narzucanie działań mających na celu zapobieganie urodzeniom w obrębie grupy

(e) Przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Artykuł III: Następujące czyny winny podlegać karze:

(a) Ludobójstwo;

(b) Spiskowanie w celu popełnienia ludobójstwa;

(c) Bezpośrednie i publiczne podburzanie do popełnienia ludobójstwa;

(d) Usiłowanie popełnienia ludobójstwa;

(e) Współudział w ludobójstwie.

Konwencja o Ludobójstwie została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 1948 roku. Konwencja obowiązuje od 12 stycznia 1951 roku. Ponad 150 krajów zatwierdziło Konwencję o Ludobójstwie, a ponad 70 krajów wprowadziło zmiany we własnych kodeksach karnych. Treść Artykułu II Konwencji o Ludobójstwie została włączona jako zbrodnia w Artykule 6 w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego z 1988 roku.

Czyny podlegające karze: Następujące czyny są aktami ludobójstwa jeśli popełnione jako część działań/polityki/programów mających na celu zniszczenie grupy:

Zabijanie członków grupy do których zaliczane jest bezpośrednie zabójstwo, jak również akty powodujące śmierć.

Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub zdrowia psychicznego do których jest zaliczane powodowanie wstrząsu/urazu psychicznego na członkach grupy poprzez stosowane na szeroką skalę tortury, gwałty, przemoc seksualną, przymus i nakłanianie do używania środków odurzających oraz poważne okaleczenia ciała.

Umyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na zniszczenie fizyczne grupy zawiera celowe pozbawienie środków niezbędnych dla fizycznego przetrwania grupy, jak woda pitna, jedzenie, ubranie, schronienie i usługi medyczne. Pozbawienie sposobów pozwalających na zachowanie życia może zostać narzucone poprzez konfiskację plonów, zablokowanie dostępu do artykułów spożywczych, zamknięcie w obozach, przymusowe przesiedlenia lub zesłanie na pustkowia.

Zapobieganie urodzeniom do których należy narzucona sterylizacja, przymusowa aborcja, zakaz związków małżeńskich i długoterminowa separacja kobiet i mężczyzn zmierzająca do zapobieżenia prokreacji.

Przymusowe przekazywanie dzieci może zostać narzucone poprzez zastosowanie siły, albo poprzez zastraszenie przemocą, poprzez różne formy przymusu, uwięzienie, za pomocą psychologicznej opresji i innych form nacisku. Konwencja o Prawach Dziecka określa dzieci jako osoby poniżej 14 roku życia.

Akt ludobójstwa nie musi zabić albo przyczynić się do śmierci członków grupy. Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, zapobieganie narodzinom i przekazywanie dzieci są aktami ludobójstwa, jeśli popełnione jako część polityki mającej doprowadzić do unicestwienia grupy.

Jest zbrodnią planowanie albo podżeganie do ludobójstwa, nawet zanim zabójstwa zostały zapoczątkowane; zbrodnią też jest pomoc i nakłanianie do ludobójstwa: akty przestępcze dotyczą konspiracji, bezpośredniego i publicznego podżegania, próby popełnienia ludobójstwa i współudział w (przygotowaniach) do ludobójstwa.

Najważniejsze zwroty:

Zbrodnia ludobójstwa zawiera dwa elementy: zamiar i czyn.

 „Zamierzony” znaczy celowy. Zamiar może być udowodniony bezpośrednio z wypowiedzi albo zarządzeń. Znacznie częściej jednak, musi być wywnioskowany z systematycznych szablonów sharmonizowanych działań.

Zamiar jest inny niż motyw. Jakikolwiek by nie był motyw zbrodni (wywłaszczenie ziemi, bezpieczeństwo narodowe, integralność terytorium, itd.,) jeśli sprawcy popełniają czyn zamierzający do zniszczenia grupy, a nawet jej części, jest to ludobójstwem.

Zwrot „całość lub część”(grupy) jest istotny. Sprawcy nie muszą mieć intencji unicestwienia całej grupy. Zniszczenie nawet części grupy (jak np. inteligencji, albo osób zamieszkujących jeden region) jest także ludobójstwem. Większość władz domaga się działań zamierzonych na zniszczenie znacznej liczby członków grupy – masowej zagłady. Niemniej jednak, nawet indywidualny zbrodniarz może być winny ludobójstwa, nawet, gdy zabije tylko jedną osobę, jeśli było mu wiadomo, że bierze udział w szerszym planie zniszczenia grupy.

Prawo chroni cztery grupy  – narodowościowe, etniczne, rasowe i religijne

Grupa narodowościowa jest rozumiana jako zbiór osób, których tożsamość jest zdefiniowana przez wspólne państwo narodowe albo pochodzenie narodowe (narodowość).

Grupa etniczna jest zbiorem osób, których tożsamość jest określona przez wspólne tradycje kulturowe, język lub dziedzictwo kulturowe.

Grupa rasowa to zbór osób, których tożsamość definiują określone cechy fizyczne.

Grupa religijna określana jest jako grupa ludzi, której tożsamość definiuje wspólne wyznanie religijne, wierzenia, doktryny, praktyki lub rytuały.