Judeo-satanizm w Polsce

W Polsce dla Polaków za naruszenie wizerunku żydowskiego autorytetu grozi kara pozbawienia wolności w zakładzie karnym lub w szpitalu psychiatrycznym !!!

merkel hollande na emigracji

Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Spośród wielu tematów dominujących w mediach dwa się obecnie wyróżniają, tj. zmasowana obrona autorytetu Lecha Wałęsy, według ostatnio opublikowanych materiałów TW Bolka oraz kolejno ujawniane przypadki przetrzymywania ludzi całymi latami w szpitalach psychiatrycznych za… kradzież kawy, rzekome lub rzeczywiste stosowanie gróźb karalnych.

Ja przedstawię Państwu – na przykładzie biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów dr med. Andrzeja i lek. med. Kingi Zoły – jak w obydwóch opisanych wyżej przypadkach użyteczni dla systemu politycznego i prawnego mogą być postaci o szczególnie nieskazitelnych charakterach, lekarze, w dodatku biegli sądowi,.

Mogą „skazać” osobę wybraną przez ferajnę na jej ofiarę na pozbawienie wolności nawet tej osoby nie badając.

Nie wierzycie Państwo?
Zapoznajcie się proszę z treścią niniejszego e-mail’a oraz z załączonymi do niego kopiami dokumentów. Uwierzycie.

Pragnę także poinformować, że jakkolwiek nie mam wątpliwości, że ze spraw opisanych w niniejszym piśmie wyjdę zwycięsko, to… pozwolę się jeszcze trochę pokompromitować prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi.

Na jego przecież „rachunek” pracują opisani w niniejszym piśmie prokuratorzy, a on, okrutny Żyd na usługach funkcjonariuszy publicznych naruszających prawo li tylko na uśmiech politowania zasługuje. Tak samo, jak nie mniej od niego okrutny, jego przyjaciel i protegowany Żyd, prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona, szef opisanej w niniejszym e-mail’u ferajny.

To oni zezwalają swoim podwładnym na zachowania, jak opisane w niniejszym e-mail’u i załącznikach do niego.

To każdy z nich daje samym sobą przykład, jak bardzo prokuratorowi wolno mieć w pogardzie przepisy obowiązującego prawa, jak bardzo wolno gardzić ludźmi.

 

Rozpocznę od obrony wizerunku autorytetów.

O tym, że różne mogą być w tym celu stosowane środki i metody przekonujemy się od kilku dni na przykładzie Lecha Wałęsy.

Niektórzy usiłują – tradycyjnie w takich przypadkach – wmówić nam, że nie jest ważna prawda, bo najważniejsze jest, że… nie wolno szargać świętości, symbolu.

Ta żydowska podwójna etyka…

Inni z innych korzystają środków perswazji.

W niedługim wywiadzie, którego kiedyś patron dzisiaj samozwańczego lidera sejmowej opozycji Ryszarda Petru, Żyd Władysław Frasynikuk udzielił „Gazecie Wyborczej” aż roi się od ku…, sku…, pier… itp.

Czyżby puszczały nerwy ikonom, pomnikom, legendom, symbolom itp. itd.?

Niektórzy mówią, że będę wyprowadzać Polaków na ulice w obronie autorytetu Lecha Wałęsy. Znowu nas będą narażać…

Andrzej Zoll

 

Ja zaprezentuję Państwu jakimi metodami i środkami członkowie systemu prawnego bronią wizerunku autorytetu panoszącej się w Polsce żydowskiej ferajny prof. Andrzeja Zolla.

Andrzej Zoll jest jak Państwo wiecie – bo go oglądacie i czytacie jego opinie – ekspertem prawnym głównych mediów w Polsce.

Nie tylko…

Jego środowiska prezentują go jako wzór dla młodzieży, autorytet, osobowość dużego formatu, ba, mistrza nawet.

Przed kilkoma tygodniami na stronie internetowej teatru Groteska w Krakowie obok od dawna „wiszącej” tam informacji:

 

Niezwykle istotna w działaniu kulturowym i społecznym jest inspiracja. Młodzi ludzie błądzą w poszukiwaniu Autorytetów, gdyż osobowości dużego formatu wydają im się niedostępne.

Dlatego też inicjujemy KOD MISTRZÓW cykl spotkań młodzieży z Autorytetami intelektualnymi i artystycznymi. Będą to spotkania poświęcone przekazaniu przez Mistrzów swoich doświadczeń życiowych, preferencji z zakresu kultury, przedstawieniu dzieł sztuki, które miały w ich życiu największe znaczenie.

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Źródło: http://kkrewolucja.pl/kod-mistrzow

taka się pojawiła:

„ANDRZEJ ZOLL – spotkanie w dniu 9 lutego o godz. 18:00

Prawnik, sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej oraz były rzecznik praw obywatelskich, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim.”
Źródło: http://www.groteska.pl/kod-mistrzow

 

Dla organizatorów dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego KODU MISTRZÓW jest więc Andrzej Zoll autorytetem, osobowością dużego formatu, mistrzem. Ma być wzorem dla młodzieży.

Co charakterystyczne, to że Żydzi powołują swoje autorytety na dożywocie.

Raz powołany, w takim statusie musi dopełnić żywota.

Duda Kracik Majchrowski-001

Za naruszenie wizerunku żydowskiego autorytetu grozi kara pozbawienia wolności w zakładzie karnym lub w szpitalu psychiatrycznym.

Jak Państwa informowałem, Andrzej Zoll jako rzecznik praw obywatelskich przez kilka lat chronił interesu kilkorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którzy rozpoznając sprawę o rozwód pomiędzy mną i moją żoną pozbawiali mojego wtedy małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę, garba żebrowego syna możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia.

Być może dlatego z nimi współpracował, że ci sami oraz inni sędziowie w.w. Sądów chronili interesu jego małżonki, notorycznej oszustki adw. Wiesławy Zoll, która w w.w. sprawie uczestniczyła jako pełnomocnik mojej żony.

Potem wszyscy razem, tj. RPO Andrzej Zoll, jego małżonka Wiesława i sędziowie uczynili mnie przestępcą winnym ich znieważenia i zniesławienia za pośrednictwem Internetu.

Sędziowie okazali się niedouczonymi tumanami mściwymi, bo mnie obciążali zeznaniami w okresie od maja do września 2007 r. w sprawie, w której byłem ścigany na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. za czyn, który według opisu prokurator R. Ridan nie jest przestępstwem od dnia 19 października 2006 r., z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r.

Największym tumanem mściwym pokazał nam się Andrzej Zoll, który dwukrotnie – przed prokurator R. Ridan i przed sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczmą – obciążył mnie zeznaniami w sprawie, w której ścigano mnie za czyn, który według wskazań doktryny prawnej prezentowanych przez… Andrzeja Zolla – oraz przez większość ekspertów w dziedzinie prawa karnego – jako słuszne nigdy nie był przestępstwem.

Otóż nie wiedział prof. dr hab. Andrzej Zoll rzecznik praw obywatelskich, że… Andrzej Zoll naucza od lat, że Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakkolwiek życzliwy ferajnie z w.w. Sądów krakowskich oraz Andrzejowi i Wiesławie Zoll sędzia Tomasz Kuczma skazał mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za popełnienie wszystkich czynów, które przypisała mi aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radosława Ridan, to okazał się takim samym jak oni wszyscy niedouczonym tumanem – a także, jak Państwa informowałem łajdakiem, bo wydał skazujący mnie wyrok będąc od kilku miesięcy w posiadaniu dostarczonych mu przez operatorów internetowych dowodów mojej niewinności – to wyrok ten uchyliły w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynów Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. i Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, a Sąd Najwyższy rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego.

Następczyni sędziego Tomasza Kuczmy w w.w. sprawie sędzia Beata Stój tak długo rozpoznaje sprawę, że najwyraźniej zniecierpliwieni oczekiwaniem na kolejny skazujący mnie wyrok – albo w obawie, że taki jednak nie zapadnie – prof. dr hab. Andrzej Zoll i adw. Wiesława Zoll złożyli w dniu 27 września 2013 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód ustne zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstw każdego z nich zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./.

Są to czyny ścigane z oskarżenia prywatnego.

Andrzej i Wiesława Zoll zażądali jednak, żeby mnie za nie ścigać z oskarżenia publicznego i… dostali, co chcieli.

Ich łaskawcą okazał się prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusz Furdzik.

Wydał postanowienie o objęciu ściganiem w.w. czynów z oskarżenia prywatnego. Nawet w tym postanowieniu nie wspomniał o adw. Wiesławie Zoll, tj. nie wyjaśnił, dlaczego leżało w interesie społecznym ściganie mnie z oskarżenia publicznego za jej ścigane z oskarżenia prywatnego zniesławienie i znieważenie, ale… od czego jest reszta ferajny – prokuratorzy: Lucyna Czechowicz, Anna Rokicka-Lis, Lidia Jaryczkowska, Artur Wrona, Andrzej Seremet oraz sędziowie Dariusz Stachurski i Małgorzata Rokosz – jak nie od obrony interesu życzliwego Andrzejowi i Wiesławie Zoll prokuratora Furdzika.

Prokurator D. Furdzik postanowił, że nie tylko będzie mnie ścigał z oskarżenia publicznego za ścigane z oskarżenia prywatnego zniesławienie i znieważenie Andrzeja Zolla i Wiesławy Zoll, ale że mnie… umieści w szpitalu psychiatrycznym. Pomocni mieli mu się okazać w osiągnięciu tego celu biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, dr Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła.

Otóż oni oboje, nawet mnie nie badając złożyli wniosek o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

W sprawie, w której byłem ścigany za… słowa.

Wszystko się dla mnie szczęśliwie skończyło, bo prokurator Dariusz Furdzik okazał się takim samym tumanem jak jego protegowany Andrzej Zoll i nie wiedział, że w sprawie, którą wyświadczał przysługę Andrzejowi i Wiesławie Zoll było… niedopuszczalne poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

Pouczyła o tym tumana Furdzika sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Katarzyna Cielarska, która rozpoznawała jego wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

Gdy już dowiedział się prokurator Dariusz Furdzik, że mnie jednak nie umieści w szpitalu psychiatrycznym… umorzył sprawę. Mimo że ja, gdy mnie przesłuchiwała Policja przyznałem się do popełnienia przypisanych mi przez niego czynów.

Jak niewiele potrzeba w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, żeby zostać pozbawionym wolności przez umieszczenie w „psychiatruszce”.

Wystarczy pogniewany za słowa prawdy o nim Żyd tzw. „autorytet” oraz życzliwi mu prokurator – jak Furdzik – i biegli sądowi, jak dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła.

Lek. med. Kinga Zoła jest ordynatorem jednego z Oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Krakowie, tj. Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie.

Czy myślicie Państwo, że po tym, gdy w opisany wyżej sposób chciała wyświadczyć przysługę swemu zleceniodawcy, prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi i jego protegowanym, Andrzejowi i Wiesławie Zoll wyszedłbym szybko ze Szpitala…?
Wątpię.

Być może spędziłbym w nim 11 lat jak Feliks Meszka, albo 8 lat jak Krystian Broll i Stanisław Belski.

 

Z usług nad wyraz życzliwych ferajnie biegłych dr. med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły postanowiła obecnie skorzystać prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorota Baranowska.

Jak Państwa informowałem, po tym, gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Sąd Najwyższy uchyliły skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. zarzucając mu rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego, jego następczyni w sprawie, sędzia Beata Stój – od czerwca 2012 r. prezes Sądu Rejonowego w Dębicy – uznała, że ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i wydała w dniu 15 marca 2011 r. postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

W kwietniu 2014 r. wydała Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne.

Policja zatrzymała mnie w dniu 5 maja 2014 r., gdy w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód zapoznawałem się z aktami w.w. sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokuratora Dariusza Furdzika.

Gdy z nałożonymi na ręce kajdankami wysiadałem z samochodu, którym mnie przewożono potknąłem się i upadłem na jednego z trzech konwojujących mnie policjantów. Wszyscy trzej rzucili się na mnie i powalili mnie na płyty chodnika.

Skończyło się na przedstawionych mi w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko zarzutach… próby samouwolnienia się i spowodowania obrażeń ciała dwóch policjantów.

Prokurator B. Legutko wydał w dniu 6 maja 2014 r. postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. Wyznaczył ich termin na 7 maja 2014 r., tj. połączył je z badaniami, na które doprowadzić mnie nakazała Policji sędzia B. Stój.

Nawet mnie o tym nie poinformował.

W dniu 7.05.2014 r. Policja doprowadziła mnie – z Izby Zatrzymań KWP w Krakowie, gdzie z nakazu sędzi B. Stój przebywałem od 5 maja 2014 r. – do Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7, gdzie spotkałem się z biegłymi z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzami psychiatrami, dr Mariuszem Patlą i lek. med. Katarzyną Bilską-Zaremba.

Wiedząc, że nasze spotkanie dotyczy sprawy rozpoznawanej przez sędzię B. Stój poinformowałem ich – podyktowałem do protokołu oświadczenie – że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom i wyjaśniłem dlaczego.

Nasze spotkanie trwało krócej niż 10 minut.

Jak się dowiedziałem po dwóch miesiącach biegli M. Patla i K. Bilska-Zaremba badali mnie jednak w dniu 7 maja 2014 r.

Badali mnie w dwóch sprawach. W tej rozpoznawanej po raz drugi przez Sąd Rejonowy w Dębicy oraz we wszczętej w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora B. Legutkę.

Jakkolwiek są to dwie różne sprawy, sporządzili dwie identyczne w treści opinie.

W obydwóch zamieścili wnioski o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

W obydwóch skłamali, że ja byłem w przeszłości leczony psychiatrycznie. Potem – przed Sądem – wyjaśnili, że to była… pomyłka, przejęzyczenie.

W sprawie rozpoznawanej przez prokuratora B. Legutkę sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała w dniu 16 października 2014 r. postanowienie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, utrzymane w mocy postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r. wydanym przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Lidię Haj, Jadwigę Żmudzką i Agnieszkę Sułowską-Gibas.

W dniu 19 sierpnia 2015 r. następczyni prokuratora B. Legutko – poczuł się przeze mnie znieważony i prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski prowadzi postępowanie przeciwko mnie o jego znieważenie, w tym… kierując mnie na badania psychiatryczne – prokurator Dorota Baranowska wydała zarządzenie o zatrzymaniu mnie przez Policję i doprowadzeniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. pod przymusem do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie celem poddania mnie obserwacji psychiatrycznej.

Policja zatrzymała mnie w dniu 20 sierpnia 2015 r. i doprowadziła do Szpitala.

Natychmiast rozpocząłem protest głodowy – przez pierwsze dwie doby nie jadłem i nie piłem, potem zacząłem pić – informując o nim Ordynatora Oddziału 4B, w którym mnie umieszczono, lek. med. Danutę Woźniak.

Z powodu prowadzonego przeze mnie protestu wypisano mnie ze Szpitala w dniu 24 sierpnia 2015 r.

W dniu 22 lutego 2016 r. dowiedziałem się że prokurator Dorota Baranowska… rozpoczyna „procedurę” od nowa. Drugi raz.

Doręczyła mi wezwanie do stawiennictwa w dniu 25 lutego 2016 r. na badania psychiatryczne.

Jako biegłych wyznaczyła… dr. med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingę Zoła.

Z podanych wyżej przyczyn złożyłem w dniu 25 lutego wniosek o ich wyłączenie.

Ciekaw jestem, co wymyślą prokuratorzy – Dorota Baranowska i prokurator nadzorujący prowadzone przez nich postępowanie – na obronę biegłych, którzy złożyli wniosek o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej w sprawie, w której byłem ścigany za słowa i w której oni przed sporządzeniem wniosku o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej nawet mnie nie badali.

Doręczę Państwu postanowienie, które wydadzą.

Chociaż… Sam mogę go nie otrzymać.

Niedouczone tumany ukrywają dokumenty, które ich kompromitują.

Jak prokurator Dorota Baranowska ukrywająca przede mną postanowienie w sprawie moich wniosków o wyłączenie jej, a także prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej oraz pozostałych prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie o rzekomą próbę samouwolnienia się z konwoju Policji w dniu 5 maja 2014 r.

W załączeniu przesyłam pisma skierowane do prokurator Doroty Baranowskiej, do jej przełożonej, prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzaty Lipskiej.

Kopię pisma zawierającego wniosek o wyłączenie biegłych dr med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły doręczę – tak samo, jak niniejszego e-mial’a wraz z załącznikami – dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie. Jak wspomniałem lek. med. Kinga Zoła jest ordynatorem jednego z Oddziałów tego Szpitala.

Co z tego, że prokuratorzy i sędziowie są z niej, jako jej zleceniodawcy skoro dobro, w tym zdrowie i zycie jej pacjentów są bardzo poważenie zagrożone.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zbigniew Kękuś Kraków, dnia 25 lutego 2016 r.

 

Prokurator Dorota Baranowska

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza

oś. Kościuszkowskie 2

31-858 Kraków

 

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wyłączenie biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły z powodu:
  1. moich uzasadnionych wątpliwości co do:
   1. bezstronności biegłego dr. Andrzeja Wsołka,
   2. bezstronności biegłej lek. med. Kingi Zoły,
  2. moich uzasadnionych wątpliwości, czy biegły dr Andrzej Wsołek jest w pełni zdolny do:
   1. rozpoznawania znaczenia swoich czynów,
   2. kierowania swoim postępowaniem,
  3. moich uzasadnionych wątpliwości, czy biegła lek. med. Kinga Zoła w pełni zdolna do:
   1. rozpoznawania znaczenia swoich czynów,
   2. kierowania swoim postępowaniem,
  4. moich uzasadnionych wątpliwości do wiedzy biegłego dr. Andrzeja Wsołka,
  5. moich uzasadnionych wątpliwości do wiedzy biegłej lek. med. Kingi Zoły,

które to wątpliwości mają podstawę w sporządzeniu przez nich w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika do sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/ w marcu 2015 r. wniosku o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej bez uprzedniego badania mnie.

 1. Wniosek o przeprowadzenie przed wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku, jak w pkt. I dowodów z:
  1. akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13,
  2. zeznań adw. Eweliny Słabosz, adres: Kancelaria Adwokacka, ul. Siewna 20, 31-321 Kraków
 1. Wniosek o doręczenie mi przed wyznaczeniem następnej czynności procesowej z moim udziałem w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14postanowienia wraz z uzasadnieniem w sprawie wniosku jak w pkt I.
 2. Zawiadomienie, że z powodu wniosku, jak w pkt. I nie stawię się na badania w dniu 25 lutego 2016 r., jak w wezwaniu z dnia 5 lutego 2016 r. – Załącznik 1.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  3. kopia postanowienia w sprawie wniosku, jak w pkt. I zostanie umieszczona w w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

 

Uzasadnienie

 

W dniu 22 lutego 2016 r. odebrałem wezwanie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza Sygn. akt 2 Ds 542/14 Kraków, dnia 05.02.2016 r. Pan Zbigniew Kękuś Termin dnia 25.02.2016 r.

Wzywa się Pana(ią) do osobistego stawiennictwa w dniu 25.02.2016 r. od godz. 14:00 w Gabinecie Psychoterapii pokój 9 B /parter/ gabinet dr A. Wsołek, K. Zoła ul. Olszańka 5 31-513 Kraków jako podejrzanego w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 542/14 tj. o przestępstwo z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

STARSZY REFERNT Prokuratury Rejonowej Jadwiga Zając”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r. –

Załącznik 1

 

Wcześniej, w dniu 5 lutego 2016 r. wydała Pani postanowienie o treści – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14, Kraków, dnia 05 lutego 2016 r. Postanowienie o powołaniu biegłych zasięgnięciu opinii biegłych

Dorota Baranowska- prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne w oparciu o art..: 193, 194, 196, 197, 198, 200 i 202 § 1kpk postanawia:

 1. powoła dwóch biegłych psychiatrów w osobach: Andrzeja Wsołka i Kingi Zoła celem stwierdzenia:
  1. czy podejrzany w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego miał pełną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swym postępowaniem
  2. czy zdolność ta (podp. 1) była w znacznym stopniu ograniczona, jeśli tak – to z jakich przyczyn
  3. czy podejrzany z uwagi na stan swego zdrowia psychicznego może brać udział w czynnościach procesowych w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu
  4. czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.
  5. inne wnioski biegłych
 2. Udostępnić biegłym materiały akt sprawy 2Ds 542/14
 3. Zakreślić termin wydania opinii w terminie niezbędnym do przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii na piśmie, w terminie niezwłocznie.

W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 k.k. (pozbawienie wolności do lat 3).

Uzasadnienie:

Do sygn. akt 2 Ds542/14 w Tutejszej Prokuraturze toczy się postępowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kękusiowii o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

W sprawie zachodzą wątpliwości co do stanu poczytalności podejrzanego Zbigniewa Kękusia.

W tym stanie rzeczy celowym, a wręcz koniecznym jest, z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do poczytalności wymienionego, uzyskanie opinii biegłych psychiatrów co do stanu poczytalności podejrzanego w odniesieniu do zarzuconych mu czynów. Postanowiono jak na wstępie. Prokurator Dorota Baranowska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 05 lutego 2016 r. – Załącznik 2

 

W związku z wyznaczeniem przez Panią biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów dr Andrzeja Wsołka i Kingi Zoły do przeprowadzenia moich badań psychiatrycznych i sporządzenia opinii pragnę poinformować, że dr A. Wsołka i k. Zołę wyznaczył do przeprowadzenia moich badań psychiatrycznych prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusz Furdzik w sprawie, którą rozpoznawał przeciwko mnie do sygn. akt 4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, na podstawie ustnych zawiadomień z dnia 27 września 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll w sprawie o popełnienie przeze mnie na ich szkodę przestępstw:

 1. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
 2. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. adw. Wiesławy Zoll

 

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydał postanowienia:

 1. o powołaniu biegłych”Załącznik 3
 2. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”Załącznik 4

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o powołaniu biegłych” prokurator Dariusz Furdzik podał – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowił:

 1. Powołać biegłych lekarzy psychiatrów dr med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingę Zoła w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzającej czy w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu:
  1. miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to z jakiego powodu?
  2. jeżeli zdolności te były ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?
  3. w razie stwierdzenia zniesionej, bądź ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?
  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udział w postępowaniu karnym?
 2. Przekazać biegłym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.
 3. Zakreślić termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W związku z treścią z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania przeciwko Zbigniewoi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okoliczności skutkujące poddaniu go badaniom sądowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznaniu się z opinią złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarządzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doręczyć odpis postanowienia:

– podejrzanemu,

– obrońcy – po ustanowieniu przez Sąd

Prokurator Dariusz Furdzik
Dowód
: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych – Załącznik 3

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu” prokurator Dariusz Furdzik podał – Załącznik 4: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie po zapoznaniu się z aktami dochodzenia 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. art. 248 § 1 k.p.k., art. 220 k.p.k. zarządził:

 1. zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kękusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodziców – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkałego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynności przesłuchania podejrzanego Zbigniewa Kękusia a następnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udziałem badania przez biegłych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,
 2. przeprowadzić w razie takiej konieczności przeszukanie pomieszczeń w miejscu zamieszkania Zbigniewa Kękusia oraz innych miejsc w przypadku istnienia prawdopodobieństwa przebywania tam podejrzanego.
 3. wykonanie zarządzenia powierzyć funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 4. doręczenie zatrzymanemu odpisu niniejszego postanowienia podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu postępowania karnego prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadnione obawa, że nie stawi się ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynności procesowej, w inny bezprawny sposób będzie utrudniała przeprowadzenie tej czynności albo jeżeli zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.

Zbigniew Kękuś kilkukrotnie nie stawił się na wezwania kierowane do niego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury. Nie stawił się w dniu 3 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwany za pośrednictwem Policji), w dniu 21 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwanie odebrał w dniu 19 lutego 2014 r.), w dniu 12 lutego 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód (wezwany za pośrednictwem Policji), w dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód (wezwanie odebrał w dniu 18 lutego 2014 r.). W żadnym z tych przypadków podejrzany nie usprawiedliwił w wystarczająco swego niestawiennictwa a przysyłane przez niego pisma do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury dają dowód tego, iż utrudnia on prowadzenie postępowania w sprawie przeciwko niemu.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia toku postępowania przed dalszym ignorowaniem swoich obowiązków przez podejrzanego – postanowiono jak w sentencji. Prokurator Dariusz Furdzik

Pouczenie. Na powyższe postanowienie zatrzymanemu przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny w terminie 7 dni od daty zatrzymania. (art. 246 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 247 § 2 k.p.k.) Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.) Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Załącznik 4

 

Zgodnie z postanowieniem prokuratora Dariusza Furdzika zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 6 marca 2014 r. i doprowadzony do Gabinetu 9B Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie.

Obecny był biegły dr Andrzej Wsołek.

Poinformowałem go, że nie poddam się badaniom ponieważ:

 1. w postanowieniu z dnia 2 października 2013 r. „o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego” prokurator Dariusz Furdzik niedopełnił określonego w art. 60 § 1 k.p.k. obowiązku wykazania, że leży w interesie społecznym ściganie mnie z oskarżenia publicznego za ścigane z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 k.k. i art. 216 § 5 k.k. z oskarżenia prywatnego zniesławienie /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenie /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll,
 2. w dniu 28 lutego 2013 r. złożyłem wniosek o wyłączenie prokuratora Dariusza Furdzika i ponieważ nie został rozpoznany przed dniem 3 marca 2014 r. – policjanci, którzy mnie zatrzymali w dniu 6.03.2015 r. nie doręczyli mi postanowienia w sprawie mojego wniosku – prokuratorowi D. Furdzikowi nie wolno było wydać tego dnia w.w. postanowień.

 

Wysłuchawszy mojego – złożonego w obecności policjantów, którzy mnie zatrzymali – wyjaśnienia, biegły dr Andrzej Wsołek odstąpił od badań i zostałem zwolniony przez policjantów.

W związku z moją odmową poddania się w dniu 6.03.2014 r. badaniom psychiatrycznym, biegły A. Wsołek skierował do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód pismo z dnia 10 marca 2014 r. o treści: „Kraków, dnia 10 marca 2014 r., Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód Sygn., akt 4 Ds. 256/13 Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 10 marca 2014 r. biegłego sądowego dr. med. Andrzeja Wsołka

 

Prokurator Dariusz Furdzik skierował pismo z dnia 14 marca 2014 r. do biegłych A. Wsołka i K. Zoły, w którym podał między innymi: „(…) proszę o udzielenie pisemnych informacji dotyczących przeprowadzonych w tym dniu czynności z udziałem podejrzanego, sposobu przeprowadzenia przez Państwa badania zgodnie ze sztuką i wiedzą lekarską dotyczącą opiniowania psychiatrycznego, odpowiedzi udzielanych przez podejrzanego na wstępne pytania, sposobu i charakteru jego zachowania się w czasie pobytu w Poradni, ile czasu ten pobyt trwał.

Proszę nadto o informacje niezależnie od przypadku Zbigniewa Kękusia, jaka w przypadku odmowy poddania się podejrzanego badaniu jest dalsza metodologia uzyskania opinii w takich przypadkach, czy w takich przypadkach biegli wnioskują o obserwację podejrzanego. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 14 marca 2014

r. prokuratora Dariusza Furdzika do biegłych sądowych Kingi Zoły i dr. Andrzeja Wsołka

 

Biegły A. Wsołek odpowiedział pismem z dnia 25 marca 2014 r.: „Kraków, dnia 25 marca 2014 r. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód Sygn. akt: 4 Ds. 256/13 W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2014 r. uprzejmie informuję, że Zbigniew Kękuś rozmawiał z jednym z biegłych (przed przybyciem drugiego). W rozmowie kategorycznie i kilkakrotnie odmówił poddania się badaniu psychiatrycznemu. Konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na pytania biegłego. Snuł rozważania na tematy prawne,kwestionując zasadność prowadzenia przeciw niemu sprawy przez Prokuratora a nie z oskarżenia prywatnego. Wypowiadał także inne pretensje do organu prokuratorskiego.

Nie reagował na uwagi biegłego, że nie jest to przedmiotem badania psychiatrycznego.

Ten kontakt ze Zbigniewem Kękusiem trwał około 10 minut. Badanie przerwano zalecając konwojowi zaczekanie na korytarzu na przybycie biegłej Kingi Zoły. Po upływie około 10 minut biegły podjął decyzję o zaniechaniu podjęcia ponownie próby badania Zbigniewa Kękusia ze względu na jego postawę w kontakcie z jednym biegłym.
Opierając się na pamięci stwierdzić mogę, że jak mi się wydaje konwój ze Zbigniewem Kękusiem przybył do badania przed właściwym czasem, tj. przed godziną 10:00, a nawet przed godziną 9.30, stąd wynikała nieobecność drugiego biegłego.

Procedurą stosowaną w stosunku do osób, które odmawiają poddania się badaniu jest nakłonienie takiej osoby przez organ powołujący biegłych do poddania się badaniu, co często jest skuteczne.

W innych przypadkach, gdy nie ma istotnych podejrzeń co do występowania zaburzeń psychicznych u osoby mającej być badaną, to z badania się rezygnuje. W razie bezwzględnej potrzeby przeprowadzenia badania, biegli wobec braku kontaktu z osobą badaną, wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra.
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo biegłego sądowego dr.

Andrzeja Wsołka z dnia 25 marca 2014 r.

 

Biegły Andrzej Wsołek nie stwierdził zatem, że nabrał jakichkolwiek wątpliwości co do stanu mojej poczytalności.

Po niespełna roku, pismem z dnia 4 lutego 2015 r. prokurator Dariusz Furdzik doręczył mi kolejne wezwanie do stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. na badania psychiatryczne – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 4 Ds/292/14 Kraków, dnia 4 lutego 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 05.03.2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. o godz. 10:00 na badania psychiatryczne w Gabinecie Psychoterapii w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 pokój nr 9 B jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./292/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przestępsto z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk.
Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13,

Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r. – Załącznik 5

 

Ponieważ biegli Andrzej Wsołek i Kinga Zoła mają w środowisku osób kierowanych na badania psychiatryczne przez sędziów i prokuratorów z obszaru apelacji krakowskiej opinię biegłych dyspozycyjnych, tj. sporządzających opinie zgodne z oczekiwaniami ich zleceniodawców – tj. sędziów i prokuratorów – zażądałem żeby prokurator D. Furdzik zobowiązał do uczestnictwa w moim spotkaniu z nimi w dniu 5 marca 2015 r. wyznaczoną mi przez Sąd na jego wniosek na podstawie art.79 § 1 k.p.k. – „§ 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. – obrońcę z urzędu, adw. Ewelinę Słabosz.

Stawiłem się także obecności dwóch osób zaufania.

Po wejściu do gabinetu razem z adw. Eweliną Słabosz i w.w. dwoma towarzyszącymi mi osobami zaufania poinformowałem biegłych Andrzeja Wsołka i Kingę Zołę, że odmawiam poddania się badaniom, wręczyłem im pismo z dnia 5 marca 2015 r. /Załącznik 6/, które do nich w tej sprawie przygotowałem i razem z towarzyszącymi mi osobami zaufania opuściłem gabinet.

Po opuszczeniu przeze mnie gabinetu – moje spotkanie z biegłymi trwało około 1 /słownie: jednej/ minuty – pozostała w nim adw. Ewelina Słabosz.

Po wyjściu wręczyła mi opatrzoną pieczęcią biegłego Andrzeja Wsołka kopię pisma, które wręczyłem biegłym i którym złożyłem – Załącznik 6: „Państwo

 1. dr med. Andrzej Wsołek – biegły z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
 2. lek. med. Kinga Zoła – biegła z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód: 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła –

Załącznik 6

 

Biegły A. Wsołek napisał na moim egzemplarzu pisma oraz poświadczył podpisem – Załącznik 6: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA /podpis – ZKE/
Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła –

Załącznik 6

 

Kilka dni później, w dniu 11 marca 2015 r. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka sporządziła zawiadomienie dla mnie o treści – Załącznik 7: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną. Z upoważnienia prokuratora Referent Prawny Anna Karteczka”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku – Załącznik 7

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny wydała postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku prokuratora Dariusza Furdzika, podając w uzasadnieniu m.in. – Załącznik 8: „Sygn. akt II Kp 270/15/S POSTANOWIENIE Dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cielarska Protokolant /imię i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód – Anny Balon po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 roku w Krakowie na posiedzeniu podejrzanego o przestępstwo z art. 212 § 1 kk, art. 216 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia postanawia:

 1. na podstawie art. 203 § 1 i 2 w zw. z art. 259 § 2 kpk nie uwzględnić wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego;
 2. na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1982. r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 116, poz. 124 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Eweliny Słabosz, Kancelaria Adwokacka w Skawinie ul. Generała Sikorskiego 18, kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi z urzędu w związku z postępowaniem w przedmiocie wniosku o poddanie obserwacji psychiatrycznej;
 3. na podstawie art. 98 § 2 kpk odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni,

Sygn. akt II Kp 270/15/S

Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dni 30 czerwca 2015 roku

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód prowadzi w sprawie o sygn. akr 4 Ds. 292/14 postępowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi, któremu zarzucono popełnienie dwóch występków, mianowicie tego, że:

I. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Andrzeja Zolla i pomówił go o postępowanie i właściwości, które mogły go poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu nauczyciela akademickiego i Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Wiesławę Zoll i pomówił ją o postępowanie i właściwości, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia w chwili zarzucanych mu czynów, jak i w trakcie toczącego się postępowania, Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).

Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).

Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).

Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).

Konsekwencja stanowiska biegłych lekarzy psychiatrów było złożenie przez Prokuratora wniosku o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego.

Sąd zważył, co następuje:
Wniosek Prokuratora na uwzględnienie nie zasługuje.

(…) Odnosząc te rozważania do niniejszej sprawy wskazać należy, iż występki zarzucane podejrzanemu, zarówno występek określony w art. 212 § 1kk jak i występek określony w art. 216 § 1 kk zagrożone są karą grzywny albo ograniczenia wolności. Skoro zatem są to przestępstwa zagrożone alternatywnie karą łagodniejszego rodzaju grzywny i ograniczenia wolności oczywistym jest, że w przypadku wyrokowania Sąd orzekłby jedną z wymienionych kar. W tej sytuacji wniosek Prokuratora o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego nie mógł zostać uwzględniony.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie powołanych w sentencji przepisów.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S – Załącznik 8

 

Okazuje się zatem, że po tym, gdy:

 1. biegły dr Andrzej Wsołek spotkał się ze mną – pod nieobecność biegłej Kingi Zoły – w dniu 3 marca 2014 r. i po tym spotkaniu poinformował prokuratora D. Furdzika pismem z dnia 10 marca 2014 r.: „Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”
 2. sędzia K. Cielarska poświadczyła, w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 8: „Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).
  Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).
 3. biegli dr A. Wsołek i Kinga Zoła spotkali się za mną w dniu 5 marca 2015 r. i biegły dr A. Wsołek poświadczył osobiście przez niego sporządzoną adnotacją na moim piśmie do niego i do biegłej K. Zoły z dnia 5 marca 2015 r. – Załącznik6: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA”

biegli dr Andrzej Wsołek i Kinga Zoła po trwającym ok. 1 minutę spotkaniu ze mną w dniu 5 marca 2015 r. złożyli wniosek, o którym sędzia K. Cielarska podała w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 8: „Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).”

 

Biegli A. Wsołek i K. Zoła musieli złożyć ten wniosek po naszym spotkaniu w dniu 5 marca 2015 r. ponieważ, jak wspomniałem, w dniu 11 marca 2015 r. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka sporządziła w.w. zawiadomienie dla mnie, w którym podała – Załącznik 7: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną.

xxx

 

Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości pragnę poinformować, że mnie przysługuje prawo do złożenia wniosku o wyłączenie biegłych sądowych, a obowiązkiem Prokuratury jest jego rozpoznanie oraz sporządzenie i doręczenie mi postanowienia.

Jako dowód słuszności mojego stanowiska w załączeniu przesyłam postanowienie z dnia 5 października 2012 r. sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o wniosku biegłych sądowych lek. med. Krystyny Sosińskiej-Stępniewskiej i lek. med. Ewy Burzyńskiej-Rzucidło o ich wyłączenie w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez sędzię B. Stój do sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/. Sędzia B. Stój podała – Załącznik 9: „Sygn. akt II. K. 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Jedynak

po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kękusia oskarżonego o przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i inne z urzędu w przedmiocie wyłączenia biegłych sądowych na podstawie art. 196 § 3 k.p.k. postanawia nie wyłączać biegłych lek. med. Krystyny Sosińskiej-Stępniewskiej i lek. med. Ewy Burzyńskiej-Rzucidło od wydania opinii w tej sprawie.

Uzasadnienie

Wyżej wskazane biegłe sądowe złożyły wniosek o zwolnienie ich od wydania opinii w tej sprawie, podając na uzasadnienie, że widnieją jako biegłe na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, a pokrzywdzonymi w tej sprawie są sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Biegłe wyraziły obawę, że może to być powodem kwestionowania ich opinii.

Sąd powołuje innego biegłego, jeżeli ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego lub inne ważne powody (art. 196 § 3 k.p.k.).

Okoliczności podane przez biegłe nie uzasadniają, w ocenie Sądu, wyłączenia ich od opracowania opinii w tej sprawie. Biegłe nie wskazały na osobistą znajomość z żadnym z pokrzywdzonych, a z samego faktu, iż widnieję na liście biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie, nie można wyciągać wniosków, że strony postępowania będą z tego powodu kwestionować ich bezstronność, tym bardziej, że żadna ze stron nie złożyła wniosku o wyłączenie biegłych.

Z uwagi na powyższe, orzeczono, jak w sentencji postanowienia.”
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K

407/13/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 5 października 2012 r. – Załącznik 9

 

xxx

 

W niniejszym zgłoszonej sprawie wskazać należy, że obserwacja psychiatryczna jest pozbawieniem wolności.

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 10.07.2007 r., sygn. akt SK 50/06: WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz – przewodniczącyMarian GrzybowskiAdam JamrózMarek Kotlinowski – sprawozdawcaTeresa Liszcz,protokolant: Grażyna Szałygo,po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i RzecznikaPraw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r., połączonych skargkonstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz Hanny Różańskiej o zbadanie zgodności:art. 203 w związku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, orzeka: (…) III Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
(…)
W ramach niniejszego postępowania problematyka wolnościowa rozpatrywana będzie w kontekście przymusowego umieszczenia oskarżonego w zakładzie leczniczym celem poddania go obserwacji psychiatrycznej, a zatem w kontekście pozbawienia go wolności osobistej na czas obserwacji psychiatrycznej.
(…)
Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności. (…)”

 

Biegli dr Andrzej Wsołek i Kinga Zoła:

 1. złożyli wniosek o pozbawienie mnie wolności – przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, mimo że mnie nie badali, a bezpośredni kontakt biegłej Kingi Zoły ze mną trwał – podczas spotkania w dniu 5 marca 2015 r. – około 1 minuty,
 2. złożyli wniosek o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej w sprawie, w której ścigany byłem za słowa, tj. za popełnienie przestępstw:
  1. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
  2. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. adw. Wiesławy Zoll

 

Takie potraktowanie mnie przez biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i Kingę Zołę w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód do sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, tj. złożenie w opisanych wyżej okolicznościach wniosku o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej budzi moje uzasadnione wątpliwości:

 1. co do bezstronności biegłego dr. Andrzeja Wsołka,
 2. co do bezstronności biegłej Kingi Zoły,
 3. czy biegły dr Andrzej Wsołek jest w pełni zdolny do:
  1. rozpoznawania znaczenia swoich czynów,
  2. kierowania swoim postępowaniem,
 4. czy biegła Kinga Zoła jest w pełni zdolna do:
  1. rozpoznawania znaczenia ich czynów,
  2. kierowania swoim postępowaniem,
 5. co do wiedzy biegłego dr. Andrzeja Wsołka,
 6. co do wiedzy biegłej Kingi Zoły,

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.

 

Wnoszę także o przeprowadzenie przed wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku, jak w pkt. I dowodów z:

 1. akt sprawy rozpoznawanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Dariusza Furdzika do sygnatury 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,
 2. zeznań adw. Eweliny Słabosz,

na okoliczność zweryfikowania wiarygodności przedstawionych przeze mnie w niniejszym piśmie faktów stanowiących uzasadnienie dla mojego wniosku o wyłączenie biegłych dr. Andrzeja Wsołka i Kingi Zoły w sprawie przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 

xxx

 

Informuję, że z powodu wniosku jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma nie stawię się na badania psychiatryczne wyznaczone przez adresatkę niniejszego pisma na dzień 25 lutego 2016 r. – Załącznik 1.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 05 lutego 2016 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r.
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła
 7. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku
 8. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S
 9. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 5 października 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 25 lutego 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Prokurator Dorota Baranowska

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza

oś. Kościuszkowskie 2

31-858 Kraków

 

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, z jakich przyczyn Adresatka niniejszego pisma przed doręczeniem mi wezwania do stawiennictwa w dniu 25 lutego 2016 r. na badania psychiatryczne /Załącznik 7/ nie doręczyła mi postanowienia w sprawie moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie:
  1. Adresatki niniejszego pisma,
  2. prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej
  3. wszystkich prokuratorów – każdego prokuratora – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza

od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 1. Wniosek o doręczenie mi postanowienia w sprawie moich wniosków jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 2. Zawiadomienie, że nie stawię się na wezwanie do uczestnictwa w jakiejkolwiek czynności procesowej w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 dopóty dopóki Adresatka niniejszego pisma nie doręczy mi postanowienia w sprawie moich wniosków jak w pkt. I.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  3. kopia odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I zostanie umieszczona w w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Prokuratorem może być powołany ten,

kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.

Artykuł 14.1. ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 28 września 2015 r. złożyłem osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza:

 1. pismem skierowanym do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków, Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Doroty Baranowskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wniosek Z. Kękusia

o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej

 1. pismem skierowanym do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków, Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Małgorzaty Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wniosek Z. Kękusia

o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej

 1. pismem skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzaty Lipskiej: „Pani Małgorzata Lipska Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

I. Wniosek o wydanie mi w dniu 28 września 2015 r. – przed przeprowadzeniem czynności procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 4 września 2015 r. – imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza celem umożliwienia mi uzupełnienia złożonych przeze mnie przed rozpoczęciem czynności procesowych wniosków o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

II. Zawiadomienie, że w dniu 28 września 2015 r. przed rozpoczęciem czynności procesowych, jak w Wezwaniu dla mnie z dnia 4 września 2015 r. złożyłem:

  1. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Doroty

Baranowskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

  1. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Małgorzaty

Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

  1. czterdzieści wniosków „o wyłączenie prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy” od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia

z dnia 28 września 2015 r. do prokurator Małgorzaty Lipskiej

 1. 40 /czterdzieści/ wniosków skierowanych do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, o treści: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: Wniosek o wyłącznie prokuratora1 imię: nazwisko: od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, 40 wniosków

złożonych przy piśmie z dnia 28 września 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej

 

W dniu 14 października 2015 r. odebrałem przesyłkę listową poleconą, którą Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza doręczyła mi pismo z dnia 29 września 2015 r. zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wioletty Jędrychowskiej-Jaros o treści: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków dnia 29 września 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W nawiązaniu do złożonego wniosku o przekazanie Panu imiennego wykazu wszystkich Prokuratorów pełniących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy, przekazuję listę:

 1. Prokurator Rejonowy – Małgorzata Lipska
 2. Z-ca Prokuratora Rejonowego – Wioletta Jędrychowska-Jaros
 3. Z-ca Prokuratora Rejonowego – Edyta Kulik
 4. Prokurator Sebastian Brzuchacz
 5. Prokurator Marzena Chruścikowska
 6. Prokurator Mariola Czyż-Pałka
 7. Prokurator Beata Karłowska
 8. Prokurator Maciej Knurowski
 9. Prokurator Olga Kocaj
 10. Prokurator Marcin Kozdronkiewicz
 11. Prokurator Piotr Olszański
 12. Prokurator Jolanta Prodziewicz
 13. Prokurator Małgorzata Sajkiewicz
 14. Prokurator Jacek Skała
 15. Prokurator Marta Suchodolska
 16. Prokurator Konrad Szewczyk
 17. Prokurator Izabella Tomczyk-Kopeć
 18. Prokurator Marta Zin
 19. Prokurator Marta Żakowska

Z-ca Prokuratora Rejonowego Wioletta Jędrychowska-Jaros”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo zastępcy prokuratora rejonowego

Wioletty Jędrychowskiej–Jaros z dnia 29 września 2015 r.

 

Po odebraniu w dniu 14 października 2015 r. w.w. pisma prokurator W. Jędrychowskiej-Jaros z dnia 29 września 2015 r., w terminie 7 dni po jego doręczeniu mi, tj. w dniu 21 października 2015 r. wysłałem pocztą pismo do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza o treści: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Wnioski o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza.
 2. Wniosek o doręczenie mi – przed podjęciem kolejnych czynności procesowych w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – kopii oświadczeń złożonych przez każdego prokuratora wymienionego w piśmie do mnie z dnia 29 września 2015 r. zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wioletty Jędrychowskiej-Jaros w sprawie moich wniosku o złożenie oświadczenia, że:
  1. nie jest małżonkiem prokuratora Bartłomieja Legutko, lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej oraz że nie pozostaje we wspólnym pożyciu z prokuratorem Bartłomiejem Legutko lub prokurator Dorotą Baranowską lub prokurator Małgorzatą Lipską,
  2. nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa prokuratora Bartłomieja Legutko lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do złożonych przeze mnie w dniu 28 września 2015 r. wniosków o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 oraz wykazu prokuratorów zatrudnionych w tej Prokuraturze doręczonego mi pismem z dnia 29 września 2015 r. przez zastępcę prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wiolettę Wędrychowską-Jaros – Załącznik 1:
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt w Ds. 542/14, pismo zastępcy prokuratora

rejonowego Wioletty Jędrychowskiej-Jaros z dnia 29 września 2015 . – Załącznik 1

w załączeniu przesyłam wnioski o wyłączenie od rozpoznawania sprawy do sygn. 2 Ds. 542/14 prokuratorów według w.w. wykazu, tj.:

 1. prokurator Wioletta Jędrychowska-Jaros
 2. prokurator Edyta Kulik
 3. prokurator Sebastian Brzuchacz
 4. prokurator Marzena Chruścikowska
 5. prokurator Mariola Czyż-Pałka
 6. prokurator Beata Karłowska
 7. prokurator Maciej Knurowski
 8. prokurator Olga Kocaj
 9. prokurator Marcin Kozdronkiewicz
 10. prokurator Piotr Olszański
 11. prokurator Jolanta Rodziewicz
 12. prokurator Małgorzata Sajkiewicz
 13. prokurator Jacek Skała
 14. prokurator Marta Suchodolska
 15. prokurator Konrad Szewczyk
 16. prokurator Izabella Tomczyk-Kopeć
 17. prokurator Marta Zin
 18. prokurator Marta Żakowska

Uprzejmie informuję, że w związku ze złożonymi przeze mnie wnioskami o wyłączenie wszystkich prokuratorów – każdego prokuratora – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14, prokuraturą właściwą do ich rozpoznania jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

W załączeniu przesyłam także kopię pisma skierowanego przeze mnie w dniu 28 września 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej, przy którym złożyłem wnioski o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 – Załącznik 19:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28

wrzenia 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 19

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

1. Wnioski o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – 18 sztuk

19. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28 wrzenia 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 21

października 2015 r.

 

Moje w.w. pismo z dnia 21 października 2015 r. wpłynęło do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy w dniu 23 października 2015 r., czego dowodem data na prezentacie umieszczonej na Potwierdzeniu odbioru przesyłki listowej poleconej o numerze (00)459007734996543720

Dowód: Potwierdzenie odbioru przesyłki listowej poleconej nr (00)459007734996543720

 

Zgodnie z informacją z pisma z dnia 28 września 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej uzupełniłem – i wysłałem w dniu 21 października 2015 r. – wnioski złożone w dniu 28 września 2015 r. o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Jakkolwiek, jak wynika z pisma z dnia 29 września 2015 r. zastępcy prokuratora rejonowego W. Jędrychowskiej-Jaros w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza zatrudnionych jest 21 prokuratorów, złożyłem 18 wniosków dotyczących każdego z w.w. prokuratorów ponieważ:

 1. w dniu 28 września 2015 r. złożyłem w.w. wniosek o wyłączenie Pani, referenta w sprawie,
 2. w dniu 28 września 2015 r. złożyłem w.w. wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej
 3. prokurator Bartłomiej Legutko został wyłączony od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 ponieważ prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski prowadzi do sygn. akt 5 Ds. 153/14 postępowanie przeciwko mnie w sprawie o jego znieważenie w związku z postępowaniem do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 

Jak się okazało, w dniu 21 października 2015 r. prokurator Małgorzata Lipska wydała w.w. postanowienie o oddaleniu mojego wniosku z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie Adresatki niniejszego pisma. Podała – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 21.10.2015 r. POSTANOWIENIE Małgorzata Lipska – Prokurator Rejonowy w Krakowie Krowodrzy, po rozpoznaniu wniosku Zbigniewa Kękusia w przedmiocie wyłączenia prokuratora – działając na zasadzie art. 47 par. 1 kpk w zw. z art. 41 par. 1 kpk postanawia nie uwzględnić wniosku Zbigniewa Kękusia o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej od prowadzenia czynności i nadzorowania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2015 r. Zbigniew Kękuś złożył wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 prokurator Dorotę Baranowską. Jako uzasadnienie swojego wniosku Zbigniew Kękuś podał, że ma wątpliwości co do bezstronności prokuratora nadzorującego postępowanie albowiem Dorota Baranowka najpierw pozbawiła go wolności na podstawie zarządzenia z dnia 19.08.2015 r. a następnie zarządziła przeprowadzenie eksperymentu procesowego na okoliczność czy podejrzany mógł popełnić zarzucany mu czyn.

Wyłączenie prokuratora od prowadzenia sprawy może nastąpić z mocy prawa, w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 40 par. 1 kpk lub na wniosek – zgodnie z dyspozycją art. 41 par. 1 kpk w przypadku zaistnienia okoliczności, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności prokuratora w danej sprawie.

Jak wynika z materiałów postępowania w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności określone w art. 40 par. 1 kpk.

Wskazane przez Zbigniewa Kękusia okoliczności w żaden sposób nie uprawdopodobniają jakichkolwiek wątpliwości co do bezstronności prokuratora. Prokurator Dorota Baranowska nie pozbawiła Zbigniewa Kękusia wolności, a jedynie podjęła próbę zrealizowania prawomocnego i wykonalnego postanowienia Sądu o umieszczeniu wymienionego na obserwacji psychiatrycznej w Szpitalu im. dr J. Babińskiego, co zawsze wiąże się z izolacją podejrzanego. Natomiast zarządzenie przeprowadzenia eksperymentu zmierzało do realizacji wniosku dowodowego składanego w sprawie przez samego Zbigniewa Kękusia oraz jego obrońcy.

Z uwagi na powyższe należało postąpić jak na wstępie. Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora rejonowego

Małgorzaty Lipskiej z dnia 21 października 2015 r. – Załącznik 1

 

Wskazać należy zatem, że ja złożyłem w dniu 28 września 2015 r. także w.w. wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej.

Pismem sporządzonym w dniu 26 października 2015 r. pouczyła mnie prokurator rejonowy Małgorzata Lipska – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 26.10.2015 r. Pan Zbigniew Kękuś W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 28.09.2015 r. dot. wyłączenia wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza od prowadzenia i nadzorowania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14, uprzejmie wyjaśniam, że przepisy art. 47 i 48 k.p.k. odnoszą się wyłącznie do referenta sprawy, który bądź osobiście go prowadzi bądź nadzoruje to postępowanie (prowadzone przez inny organ). Pana wniosek odnosi się do wszystkich prokuratorów, a więc także tych, którzy w żaden sposób nie prowadzą ani nie nadzorują sprawy 2 Ds. 542/14.

Tym samym Pana wniosek jest bezprzedmiotowy gdyż nie spełnia kryterium wynikającego z przepisów art. 47 i 48 k.p.k. Wyłączeniu może podlegać jedynie prokurator prowadzony lub nadzorujący postępowanie, a nie wszyscy prokuratorzy.

Odnośnie wyłączenia prok. Doroty Baranowskiej wydane zostało postanowienie z dnia 21.10.2015 r. i ekspediowane do Pana oraz Pana obrońcy. Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty

Lipskiej z dnia 26 października 2015 r. – Załącznik 2

 

Pismem z dnia 29 października 2015 r. Pani wezwała mnie – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 29 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 23 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 23-11-2015 r. o godz. 08:30 Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie, Kraków, oś. Kościuszkowskie 2 pokój nr 305 jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 2 Ds. 542/14 o przestępstwo z 13 § 1kk w zw. z art. 242§4 kk, 157 § 2 kk i inne w celu: 1/ przeprowadzenia eksperymentu procesowego z osobami uczestniczącymi: Pana jako podejrzanego, funkcjonariuszy Policji Państwowej /M. Doroba, M. Rak, P. Lewkowicz/, na miejscu będzie pojazd m-ki Fiat Ducato nr rej. HPG B 147

2/ przesłuchania funkcjonariusza Policji R. Tarnówko

3/ po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 przesłuchanie Pana jako podejrzanego.

STARSZY REFERENT Prokuratury Rejonowej Jadwiga Zając”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wezwanie z dnia 29 października 2015

r. do uczestnictwa w czynnościach procesowych wyznaczonych na dzień 23 listopada 2015 r. – Załącznik 3

 

W związku z powyższym, skierowanym do Pani pismem z dnia 20 listopada 2015 r. złożyłem – Załącznik 4: „Prokurator Dorota Baranowska Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim niestawiennictwie w dniu 23 listopada 2015 r. z powodu wyłączenia Adresatki niniejszego pisma, prokuratora referenta w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 od rozpoznawania tej. sprawy.
 2. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 21 października 2015 r. o oddaleniu mojego wniosku o wyłączenie prokuratora referenta w sprawie do sygn. akt 2 ds. 542/14, Adresatki niniejszego pisma, przez prokuratora nieuprawnionego, tj. prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzatę Lipską, której dotyczył mój, nierozpoznany do dnia 21 października 2015 r. wniosek z dnia 28 września 2015 r. o jej wyłączenie.
 3. Prezentacja dowodów poświadczających słuszność mojego stanowiska, że są prawnie skuteczne złożone przeze mnie w dniu 28 września 2015 r. i uzupełnione w dniu 21 października 2015 r. wnioski o wyłączenie każdego prokuratora zatrudnionego w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 4. Zawiadomienie, że prokuraturą uprawnioną do rozpoznania moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
 5. Zawiadomienie, że w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 nie zachodzą przesłanki poddania mnie obserwacji psychiatrycznej.
 6. Wniosek o doręczenie mi przed wyekspediowaniem do mnie wezwania dla mnie do stawiennictwa celem uczestnictwa w czynnościach procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 29 października 2015 r.:
  1. wydanego zgodnie z przepisami prawa, tj. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, postanowienia w sprawie mojego wniosku z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej,
  2. wydanego zgodnie z przepisami prawa, tj. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, postanowienia w sprawie mojego wniosku z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej
  3. wydanych zgodnie z przepisami prawa tj. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, 18 postanowień w sprawie moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn., akt 2 Ds. 542/14,
  4. kserokopii oświadczenia każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – poza prokuratorami: Bartłomiejem Legutko, Dorotą Baranowską i Małgorzatą Lipską – że:
   1. nie jest małżonkiem prokuratora Bartłomieja Legutko, lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej oraz że nie pozostaje we wspólnym pożyciu z prokuratorem Bartłomiejem Legutko lub prokurator Dorotą Baranowską lub prokurator Małgorzatą Lipską.
   2. nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa prokuratora Bartłomieja Legutko lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej.
 7. Wniosek o doręczenie mi przed wyekspediowaniem do mnie wezwania dla mnie do stawiennictwa celem uczestnictwa w czynnościach procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 29 października 2015 r. kserokopii pisma, którą Prokuratura skierowała do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli zawierające – jak w moim piśmie z dnia 19.10.2015 r. /Załącznik 14/ – żądanie:
  1. usunięcia z Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r., poświadczającego nieprawdę tekstu zamieszczonego na str. 3 Opinii, pkt. 2: „uprzednio podejmowanego leczenia”.,
  2. złożenia do akt sprawy przeciwko mnie Opinii sądowo-psychiatrycznej pozbawionej tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia”.
 8. Wniosek o doręczenie mi kolejnego wezwania do stawiennictwa w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 za pośrednictwem operatora pocztowego.
 9. Wniosek o niewydanie nakazu Policji zatrzymania mnie w dniu 23 listopada 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Dębicy podczas posiedzenia w sprawie do sygn. akt II K 407/13 – lub przed nim, lub po nim – i doprowadzenia pod przymusem do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza w związku z moim, usprawiedliwionym, niestawiennictwem w dniu 23 listopada 2015 r.
 10. Zawiadomienie, że w przypadku uznania mojego niestawiennictwa w dniu 23 listopada 2015 r. za nieusprawiedliwione, będę do dyspozycji Prokuratury/Policji w dniu 24 listopada 2015 r., o godz. 08:30, sala B-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział II Karny, ul. Przy Rondzie 7, na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Michała Żurka z dnia 31 lipca 2015 r., sygn. akt 4 Ds. 228/15 o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez Andrzeja Dudę gdy był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.
 11. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 20 listopada

2015 r. do prokurator Doroty Baranowskiej – Załącznik 4

 

Zgodnie z zawiadomieniem z pisma z dnia 20 listopada 2015 r. nie stawiłem się na czynności procesowe, jak w wezwaniu z dnia 29 października 2015 r. /Załącznik 3/ wyznaczone przez Panią na dzień 23 listopada 2015 r.

 

Ponieważ przez kolejne prawie trzy miesiące Pani nie wzywała mnie do uczestnictwa w czynnościach procesowych pismem z dnia 2 lutego 2016 r. skierowanym do Sądu Okręgowego w Krakowie – za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – złożyłem – Załącznik 5: „Sąd Okręgowy w Krakowie za pośrednictwem Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: Skarga – na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 pkt 4, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843) – na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wniosek o:

 1. Stwierdzenie przewlekłości – w okresie od dnia 28 września 2015 r. do dnia złożenia niniejszego pisma – postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Zasądzenie od Skarbu Państwa na moją rzecz kwoty 5.000,00 /słownie: pięć tysięcy/ zł.
 3. Zlecenie Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza doręczenia mi, w wyznaczonym przez Sąd terminie, postanowień w sprawie moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłącznie wszystkich prokuratorów – każdego prokuratora – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 4. Zwolnienie mnie od opłaty od niniejszej skargi.
 5. Zawiadomienie mnie o terminie posiedzenia w sprawie rozpoznania niniejszej skargi.

Zawiadomienie, że:

 1. w sprawie przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Sąd Okręgowy w Rzeszowie przyznał mi postanowieniem z dnia 25 września 2012 r., sygn. akt II S 8/12 /Załącznik 4/ odszkodowanie w kwocie 2.000,00 zł za przewłokę w postępowaniu spowodowaną przez sędziów i trwającą siedem tygodni/,
 2. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
 3. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
 4. kopia odpowiedzi na niniejsze pismo zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, skarga Z. Kękusia z dnia 2 lutego 2016

r. na przewlekłość postępowania – Załącznik 5

 

Po złożeniu przeze mnie skargi jak wyżej Pani w dniu 5 lutego 2016 r.:

 1. wydała postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Załącznik 6,
 2. sporządziła wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 25 lutego 2016 r. na badania psychiatryczne – Załącznik 7.

 

Ad. 1

W postanowieniu z dnia 5 lutego 2016 r. podała Pani – Załącznik 6: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14, Kraków, dnia 05 lutego 2016 r. Postanowienie o powołaniu biegłych zasięgnięciu opinii biegłych

Dorota Baranowska- prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne w oparciu o art..: 193, 194, 196, 197, 198, 200 i 202 § 1kpk postanawia:

 1. powoła dwóch biegłych psychiatrów w osobach: Andrzeja Wsołka i Kingi Zoła celem stwierdzenia:
  1. czy podejrzany w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego miał pełną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swym postępowaniem
  2. czy zdolność ta (podp. 1) była w znacznym stopniu ograniczona, jeśli tak – to z jakich przyczyn
  3. czy podejrzany z uwagi na stan swego zdrowia psychicznego może brać udział w czynnościach procesowych w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu
  4. czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.
  5. inne wnioski biegłych
 2. Udostępnić biegłym materiały akt sprawy 2Ds 542/14
 3. Zakreślić termin wydania opinii w terminie niezbędnym do przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii na piśmie, w terminie niezwłocznie.

W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 k.k. (pozbawienie wolności do lat 3).

Uzasadnienie:

Do sygn. akt 2 Ds542/14 w Tutejszej Prokuraturze toczy się postępowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kękusiowii o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

W sprawie zachodzą wątpliwości co do stanu poczytalności podejrzanego Zbigniewa Kękusia.

W tym stanie rzeczy celowym, a wręcz koniecznym jest, z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do poczytalności wymienionego, uzyskanie opinii biegłych psychiatrów co do stanu poczytalności podejrzanego w odniesieniu do zarzuconych mu czynów. Postanowiono jak na wstępie. Prokurator Dorota Baranowska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 05 lutego 2016 r. – Załącznik 6

 

W wezwaniu z dnia 5 lutego 2016 r. podała Pani – Załącznik 7: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza Sygn. akt 2 Ds 542/14 Kraków, dnia 05.02.2016 r. Pan Zbigniew Kękuś Termin dnia 25.02.2016 r.

Wzywa się Pana(ią) do osobistego stawiennictwa w dniu 25.02.2016 r. od godz. 14:00 w Gabinecie Psychoterapii pokój 9 B /parter/ gabinet dr A. Wsołek, K. Zoła ul. Olszańka 5 31-513 Kraków jako podejrzanego w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 542/14 tj. o przestępstwo z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

STARSZY REFERNT Prokuratury Rejonowej Jadwiga Zając”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r. –

Załącznik 7

 

Wezwała mnie Pani do stawiennictwa na badania psychiatryczne, a ja nie wiem, czy Pani nie jest – z podanych wyżej przyczyn – wyłączona.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Informuję, że:

 1. na badania wyznaczone przez Panią na dzień 25 lutego 2016 r. nie stawię się z powodu złożonego przeze mnie 25 lutego 2016 r. wniosku o wyłączenie wyznaczonych przez Panią biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów, dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingę Zołę,
 2. nie stawię się na wezwanie do uczestnictwa w jakiejkolwiek czynności procesowej w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 dopóty dopóki Adresatka niniejszego pisma nie doręczy mi postanowienia w sprawie moich wniosków jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 32 do ściagnięcia

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 21 października 2015 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 26 października 2015 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wezwanie z dnia 29 października 2015 r. do uczestnictwa w czynnościach procesowych wyznaczonych na dzień 23 listopada 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 20 listopada 2015 r. do prokurator Doroty Baranowskiej
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, skarga Z. Kękusia z dnia 2 lutego 2016 r. na przewlekłość postępowania
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 05 lutego 2016 r.
 7. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 25 lutego 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Prokurator Małgorzata Lipska

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza

oś. Kościuszkowskie 2

31-858 Kraków

 

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, kto – wnoszę o podanie imienia i nazwiska – jest prokuratorem nadzorującym postępowanie prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Dorotę Baranowską do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, jak w pkt. I. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 25 lutego 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Prokurator Małgorzata Lipska

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza

oś. Kościuszkowskie 2

31-858 Kraków

 

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o objęcie przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy nadzorem administracyjnym postępowania przeciwko mnie prowadzonego przez prokurator Dorotę Baranowską do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Wniosek o zobowiązanie prokurator Dorotę Baranowską do wyznaczania terminów czynności procesowych z moim udziałem na minimum tydzień po ustawowym, końcowym terminie odbioru przesyłki listowej poleconej zawierającej wezwanie dla mnie do uczestnictwa w tych czynnościach.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I zostanie umieszczona w w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 5 lutego 2016 r. sporządzono wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 25 lutego 2016 r. na badania psychiatryczne – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza Sygn. akt 2 Ds 542/14 Kraków, dnia 05.02.2016 r. Pan Zbigniew Kękuś Termin dnia 25.02.2016 r.

Wzywa się Pana(ią) do osobistego stawiennictwa w dniu 25.02.2016 r. od godz. 14:00 w Gabinecie Psychoterapii pokój 9 B /parter/ gabinet dr A. Wsołek, K. Zoła ul. Olszańka 5 31-513 Kraków jako podejrzanego w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 542/14 tj. o przestępstwo z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

STARSZY REFERNT Prokuratury Rejonowej Jadwiga Zając”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r. –

Załącznik 1

 

Wskazać należy, że jakkolwiek wezwanie jak wyżej sporządzono w dniu 5 lutego 2016 r., to zostało wyekspediowane dopiero… cztery dni później, w dniu 9 lutego 2016 r., czego dowodem datownik placówki operatora pocztowego InPost S.A. – Załącznik 2: „Przesyłka listowa polecona nr 0159681400 (…) Sygn. akt: 2 Ds/542/14, Termin: 25.02.2016”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, przesyłka listowa polecona nr

0159681400 (…) nadana w placówce InPost 02 080 013 w dniu 9 lutego 2016 r. – Załącznik 2

 

Wskazać należy, że w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ podano: „§ 6.1. Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”
(…) §7.1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.
2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa
siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”

Od daty pierwszego awizowania rozpoczyna bieg łącznie 14-dniowy termin na odebranie przesyłki.

Po raz pierwszy awizowano przesyłkę nr 0159681400 (…) w dniu 10 lutego 2016 r.

Ostateczny termin jej odbioru upływał zatem w dniu 24 lutego 2016 r.

Tymczasem prokurator Dorota Baranowska wyznaczyła mi termin stawiennictwa na badania psychiatryczne na dzień… 25 lutego 2016 r. – Załącznik 1.

Gdybym odebrał w.w. przesyłkę w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, tj. w dniu 24 lutego 2016 r., następnego dnia po jej odbiorze musiałbym stawić się na badania.

Mogłoby to być dla mnie kłopotliwe, a ewentualne niestawiennictwo mogłoby skutkować wydaniem przez prokurator D. Baranowską Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania.

 

Przesyłkę, jak wyżej, tj. wysłaną w dniu 9 lutego 2016 r. odebrałem w dniu 22 lutego 2016 r.

Niezwłocznie po jej odebraniu, w dniu 23 lutego 2016 r. skierowałem wniosek do mojego obrońcy z urzędu, adw. Wojciecha Wandzela: „Pan Adw. Wojciech Wandzel Kancelaria Adwokacka ul. Rakowicka 7 31-511 Kraków Sygnatura akt Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: Wniosek o uczestnictwo w moich badaniach psychiatrycznych w dniu 25 lutego 2016 r., godz. 14:00, Gabinet Psychoterapii pokój 9B, ul/ Olszańska 5 w Krakowie.”

Pan adw. W. Wandzel poinformował mnie nie będzie mógł uczestniczyć w moich badaniach w dniu 25 lutego 2016 r., a w dniu 24 lutego 2016 r. skierował – złożył osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – pismo do prokurator Doroty Baranowskiej o treści – Załącznik 3: „Kancelaria Adwokacka Wojciech Wandzel Kraków, dnia 23 lutego 2016 roku Szanowna Pani Prokurator Dorota Baranowska Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza 31-858 Kraków Sygn. akit 2 Ds. 542/14 Podejrzany: Zbigniew Kękuś reprezentowany przez obrońcę z urzędu – adwokata Wojciecha Wandzela, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, Kraków 31-511

Wniosek o zmianę terminu czynności

Działając w imieniu Podejrzanego Zbigniewa Kękusia, jako jego obrońca z urzędu wykazany w aktach sprawy, uprzejmie proszę o (i) zmianę terminu badania podejrzanego Z. Kękusia, który został wyznaczony na dzień 25 lutego 2016 roku, na termin późniejszy uwzględniający konieczność doręczenia wezwania podejrzanemu oraz zawiadomienia jego obrońcy przesyłką pocztową, tj. termin przypadający na koniec marca 2016 roku, a więc w okresie 22 – 25 marca 2016 roku oraz (ii) zawiadomienie obrońcy podejrzanego o nowym terminie badania celem umożliwienia obrońcy wzięcia udziału w tej czynności.

W dniu dzisiejszym (23 lutego 2016 roku) Pan Zbigniew Kękuś zgłosił się do mnie z prośbą o udział obrońcy w wyznaczonym w Gabinecie Psychoterapii badaniu, którego termin został wyznaczony na dzień 25 lutego 2016 roku (Pan Zbigniew Kękuś otrzymał wezwanie dopiero wczoraj). Wobec prośby mojego Mocodawcy zobowiązałem się, że będę uczestniczył w rzeczonej czynności procesowej, nie mniej w dniu 25 lutego 2016 roku będę przebywał w Warszawie na wcześniej zaplanowanych spotkaniach, których nie jestem w stanie odwołać, i w związku z tym nie będę mógł wziąć udziału w planowanej na dzień 25 lutego 2016 roku czynności procesowej. W konsekwencji, celem zapewnienia obrony praw Pana Zbigniewa Kękusia proszę o wyznaczenie nowego terminu przedmiotowej czynności, który będzie uwzględniał czas potrzebny na doręczenia wezwania oraz zawiadomienia Za Podejrzanego – obrońca Wojciech Wandzel”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzela z dnia

24 lutego 2016 r. – Załącznik 3

 

Celem uniknięcia w przyszłości podobnych do opisanych wyżej problemów – przypominając także, że pierwszy prokurator referent w sprawie do sygn. 2 ds. 542/14 Bartłomiej Legutko wyznaczył w dniu 6 maja 2014 r. termin moich badań psychiatrycznych na dzień 7 maja 2014 r. i dopiero ponad dwa tygodnie po doprowadzeniu mnie na nie w dniu 7 maja 2014 r. przez Policję, tj. w dniu 26 maja 2014 r. doręczono mi wydane przez prokuratora B. Legutkę w dniu 6 maja 2014 r. postanowienia o poddaniu mnie badaniom, nigdy nie doręczono mi natomiast wezwania na te badania – wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, przesyłka listowa polecona nr 0159681400 (…) nadana w placówce InPost 02 080 013 w dniu 9 lutego 2016 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzela z dnia 24 lutego 2016 r.

1 Imię i nazwisko prokuratora, którego wniosek dotyczy wpiszę po wydaniu mi przez prokuratora rejonowego imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.