Żydzi opisani przez Polaków dla Polaków

Żydzi to lud związany etnogenetycznie z bliżej nie określonym terytorium, zróżnicowany pod względem językowym, antropologicznym i terytorialnym, a wyodrębniający się specyfiką religijną (judeo-satanizm Ew. Św. Jana 8:44) i związanymi z tym elementami kultury. Żydzi nie zdołali zachować swej pierwotnej struktury antropologicznej, zachowali jednak ciągłość indywidualności historycznej, mimo że od 2000 lat stanowią przeważnie drobne mniejszości, rozsiane wśród obcej sobie ludności. Są to środowiska zamknięte ze względu na praktykowany religijny kanibalizm tj. picia krwi niemowląt przez duchownych w tym przypadku rabinów.

circumcision1

Picie krwi niemowląt w celach religijnych to kanibalizm tak samo jak spożywanie innych części ciała człowieka.

 

Przykład żydów wskazuje, iż zjawiska kulturowe mogą mieć bardziej trwały charakter od właściwości antropologicznych. Przekazy historyczne poświadczają istnienie żydów kilka wieków p.n.e. czyli przed narodzeniem Jezusa. Żydzi posługiwali się językiem aramejskim natomiast późniejsze rozprzestrzenianie się żydów spowodowało utworzenie się kilku grup zróżnicowanych językowo. Rozróżnia dwa główne odłamy które tradycja wiąże z sefardyjczykami o typie i charakterystyce negroidalnym i aszkenajczyków mieszańców rasowych z ludami europejskimi. Żydzi sefardyjscy to emigracja przez Afrykę Płn. do Europy posługujący głównie językiem hiszpańskim stąd ich nazwa : spaniole. Żydzi aszkenazyjscy w wyniku zniszczenia ich państwa chazarskiego przez Słowian osiedli głównie w Europie Centralnej oraz w innych krajach Słowiańskich.. Charakterystyczny jest dla nich tzw. żargon yiddich, bliski dialektom frankońskim ludów o nazwie germanie, którzy zostali wydzieleni w społeczności Europy na podstawie li tylko kryteriów lingwistycznych. Zob. https://rafzen.wordpress.com/2011/10/07/niemieckie-kundle/

W ostatnim 100 letnim okresie dokonały się dwie zasadnicze i wielkie migracje żydów do Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. oraz utworzonego po zakończonej II wojnie światowej Izraela.

W XIX i pierwszej połowie XX wieku toczona była dyskusja na temat struktury antropologicznej żydów.. Znanych jest wiele poglądów jedna oparte na intuicji inne na badaniach naukowych. Nie bez znaczenia tu były także różne tendencje polityczne wykreowane przez samych żydów. Mam tu na myśli faszyzm czy komunizm, które de facto były reżimami talmudycznymi. Polski przykład pokazuje iż zachowując dotychczasowe kryminalne standardy wiele krajów zniewolone w wyniku wojny między reżimami w Europie i na świecie przeszły do innego stadium polityki talmudycznej zwanymi dzisiaj demokratycznym państwem prawa. Jednak stosowane prawo jest inne dla żydów inne dla Polaków. Jako przykład podam przykład b. nauczyciela akademickiego oraz świetnego ekonomisty Pana dr Zbigniewa Kękusia Polaka który jest ścigany za rzekomy komentarz w internecie przeszło 10 lat gdy tymczasem osobnik społeczności żydowskiej Gąsiorowski z zarzutami wyłudzenia w latach 90-tych 424 mln zł i kradzieży z Art-B 45 mln zł cieszy się szacunkiem władzy w Polsce ponieważ zarzuty wobec niego przedawniły się w 2011. 14 listopada 2013 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów Wydział XVIV Karny uchylił nakaz aresztowania dla Andrzeja Gąsiorowskiego. Jak widać za komentarz reżim ; przepraszam demokracja talmudyczna ściga dłużej aniżeli w przypadku wielomilionowych kradzieży.

Jan Czekanowski

Jan  Czekanowski

W okresie międzywojennym zagadnienie składu antropologicznego żydów zostało poddane wnikliwej analizie przez lwowską szkołę antroplogiczną. To najbardziej znany i grupujący największą liczbę zwolenników Polski kierunek badawczy w pierwszej połowie bieżącego stulecia. Twórcą lwowskiej szkoły antropologicznej był Jan Czekanowski /1882-1965/, który jeszcze przed przyjazdem do Lwowa przejawił wybitną działalność naukową. W latach 1902-1906 studiował w Zurychu, gdzie m.in. był uczniem antropologa R. Martina, anatoma G. Rugego i matematyka H. Burghardta. W 1906 roku uzyskał asystenturę w Muzeum Ludoznawstwa w Berlinie. W latach 1907-1909 wziął udział w wyprawie naukowej do Afryki, czego wynikiem jest pięciotomowe dzieło Forschungen in Nil-Kongo-Zwischengebiet. W latach 1911-1913 był kustoszem muzeum antropologii i etnografii w Petersburgu. To właśnie nie kto inny jak Czekanowski sformułował i naukowo uzasadnił teorię autochtonizmu Słowian, która to teoria została potwierdzona badaniami genetycznymi w 2009 roku. Badania S. Czortkowera i synteza J. Czekanowskiego pozwoliły na odrzucenie poglądów skrajnych i wyróżnienie trzech formacji antropologicznych żydów, związanych jedna cechą wspólną: udziałem elementu orientalnego ale w różnym nasileniu. W formacji orientalnej i wyróżniającej się nasileniem elementu orientalnego, przy dużym udziale śródziemnomorskiego można wyodrębnić dwa odłamy. Najbardziej charakterystycznymi pierwszego są Sefardini i nie różniący się od nich żydzi syryjscy, mezopotamscy i kurdystańscy. Jest to szczątek archaicznej formacji, charakterystyczny dla żydów z Afryki z początków n.e. Drugi odłam stanowią żydzi z Jemenu i Egiptu. Wyróżnia ich domieszka odmiany czarnej elementu nigryckiego. Formacja kaukaska jest najbardziej jednolita i cechuje ją przewaga składnika armenoidalnego, który w Persji i na Kaukazie osiąga poziom większości bezwzględnej. Składnik orientalny został tu zepchnięty na drugie miejsce, u żydów w Gruzji nawet na trzecie. Formację środkowoeuropejską cechuje charakterystyczny dla Europy środkowej niezwykle intensywnie mieszany skład antropologiczny o niezdecydowanych większościach względnych. U żydów w Polsce najliczniej jest reprezentowany typ nordycki podobnie jak u północnoniemieckich. Natomiast u żydów południowoniemieckich i czeskich względną większość wykazuje u nich składnik laponoidalny. Formacja kaukaska na swojej zachodniej rubieży współwystępowała z formacją środkowoeuropejską w wyniku przesunięcia się z Naddnieprza w głąb Rzeczypospolitej.

Wg J. Czekanowskiego” istotne różnice między składem rasowym ludności żydowskiej mieszkającej w różnych krajach są konsekwencjami wchłonięcia przez nią krwi ludności autochtonicznej, i to w czasach poprzedzających wyizolowanie żydów w gettach”.

President in Poland