Detronizacja Boga do rangi Pana Króla

Kilka lat temu Pan Janusz Zieliński oznajmił mnie, iż nieudana próba wyniesienia Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie w dniu 03 sierpnia 2010 przez ówczesnego księdza obecnie biskupa Markowskiego miała za cel pokazaniu światu że Polacy jako Naród tolerują Krzyż ale w Kościele. Haniebna sprawa dla kard. Nycza który w nikczemności przeszedł samego Judasza.

Komorowski dalej jednak walczył z Krzyżem ale przegrał z Narodem. Nowym Uzurpatorem został młody żydłak Andrzej Duda i również nie postawił pierwszego pomnika Smoleńskiego który ofiarował wszystkim zamordowanym bez rozgraniczania na wiarę Naród Polski.

Krzyż na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie był pierwszym pomnikiem ofiarowanym przez Naród Polski dla wszystkich 96 ofiar tej tragedii.

Duda jak jego poprzednik wmurował tablicę pamiątkową tuż obok tablicy Komorowskiego oraz trzy tablice za łańcuchami łączącymi symbol syjonizmu. Kilka miesięcy temu Pan Dominiak oraz Obrońcy Krzyża przypięli do łańcuchów małe Krzyże, które są tam do tej pory.

Byłem pewny iż więcej nikczemności wobec Polaków nie można już zrobić jednak nie doceniałem kardynała Dziwisza który pobił Nycza w swym działaniu na zbity pysk.

Jak wszyscy wiedzą w dniu 19 listopada 2016 roku w Krakowie odbyła się judeo-satanistyczna uroczystość pod nazwą „Intronizacja Króla Pana” . Przybyło wiele autokarów z całej Polski wraz z wiernymi Episkopatu. Wielu z nich wierzyło do końca, iż uczestniczą w intronizacji Jezusa na Króla Polski i Polaków zgodnie z tym co zgłosił swego czasu tj. 18 grudnia 2006 roku śp. Poseł Artur Górski w Sejmie. Przypomnę iż inicjatywę poparło wówczas aż 46 posłów jednak Uchwały nie podjęto z powodu sprzeciwu Episkopatu, który uznał taką Uchwałę za szkodliwą.

Dzisiaj wiemy dlaczego taka Uchwała Sejmu byłaby szkodliwa, ponieważ odnosiła się ona do dwóch rzeczy zgodnie z wolą Boga  natomiast Episkopat to ludzie zależni od dzieci szatana / Ew. Św. Jana 8-44/. Rozalia Celak przez którą Bóg wyraził swą wolę poinformowała swego duchowego opiekuna ks. Kazimierza Dobrzyckiego jak należy rozumieć intronizację i na czym polega jej istota:

« Pan Jezus chce być naszym Królem, Panem i zarazem Ojcem bardzo kochającym ». I nieco dalej dodaje: « Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, tego On sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację (…). Intronizacja to nie tylko forma ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddanie ich pod słodkie panowanie Miłości! ».

Globaliści kościelni aktem z dnia 19 listopada 2016 roku zmienili wolę Boga tak aby sprowadzić Boga li tylko do natury ludzkiej zgodnie z wolą dzieci szatana oraz umniejszyć rangę Narodu Polaków Słowian prawdziwych dzieci Boga. Jest to szczególnie istotne w świetle udowodnionych badań naukowych z 2009 roku gdzie przedstawiono genetyczną prawdę naukowo udowodnioną o wspólnym przodku Polaków-Słowian  czyli Boga-Ojca  sprzed 10 700 lat.

Polacy uznali sprzeciw Episkopatu wobec Uchwały za działalność antynarodową i sprawa musiała po jakimś czasie powrócić zwłaszcza, że wielu budowało na niej swój kapitał polityczny odbierając hierarchom prawo do decydowania w sprawach religijnych. Po kompromitacji Nycza z nieudaną próbą usunięcia Krzyża z przestrzeni publicznej w dniu 03 sierpnia 2010 roku sekta judeo-satanistów w Episkopacie usilnie szukała szerokiego poparcia społecznego wśród Polaków zwłaszcza że wydarzenie z 3 sierpnia przyczyniło się do obniżenia zaufania do Kościoła w Polsce co z kolei bezpośrednio  groziło utratą miliardowych wpływów. Polacy nagle zdali sobie sprawę że ktoś ich bezczelnie oszukuje kreując zamianę Krzyża na menorę, a która dla Polaków kojarzy się z obcą i wrogą dla nich cywilizacją. Tak właśnie zrodził się w Episkopacie pomysł aby Polakom dać Króla skoro tak usilnie go pragną i tym samym pozbawić polityków narzędzia pracy.

Po tym wstępie czas na rozwinięcie sprawy jakże zasadniczej dla wszystkich Chrześcijan.

Wpierw należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy Jezus jest Bogiem czy Panem ?

Dogmatyczne orzeczenie w tej sprawie wydał w 451 roku Sobór Chalcedoński roku. Uznał, że należy wyznawać, iż Jezus Chrystus, będąc jedną osobą, posiada dwie natury boską i ludzką tzw. diofizytyzm, a ich zjednoczenie dokonało się:

  1. bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos), to znaczy spotkanie ze sobą natury boskiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie nie zmieniło w żaden sposób ani ludzkiej, ani boskiej natury. Każda pozostała sobą ze specyficznymi dla siebie właściwościami.

  2. bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos), to znaczy obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Nie powstała więc jakaś trzecia bosko-ludzka natura. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, a każda z nich zachowała specyficzne dla siebie właściwości.

  3. bez rozdzielenia (indivise gr. adiairetos), to znaczy mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po Wcieleniu nie było dwóch osób, lecz jedna Jezusa Chrystusa, w której spotkało się ze sobą bóstwo i człowieczeństwo. Nie wolno więc rozdzielać Jezusa Chrystusa Boga od Jezusa Chrystusa człowieka.

  4. bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos), to znaczy, że po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem.

Zjednoczenie osobowe dokonało się z chwilą poczęcia natury ludzkiej Jezusa w łonie Bogarodzicy i pozostało po śmierci ciała Jezusa. W chwili śmierci na krzyżu dusza Zbawiciela odłączyła się od ciała, ale Syn Boży w dalszym ciągu był zjednoczony ze swoją naturą ludzką – zarówno z ciałem, jak i duszą.

W tym stanie rzeczy nazywanie Jezusa Panem Królem to wykluczenie Jego Boskiej natury i oto cały czas chodzi judeo-satanistom aby Jezusa sprowadzić do roli mędrca lub Pana albo Króla.

Tak więc kardynał Dziwisz wierny swym mocodawcom korporacyjnym rozpoczął krucjatę antyzbawienną dla Polaków, ponieważ zbawienie w Chrystusie jest możliwe jedynie, jeśli uzna się we wcielonym Synu Bożym zjednoczenie dwóch natur, boskiej i ludzkiej. Nazywanie kogoś Król lub Pan nie oznacza, iż Pan Król jest Bogiem.

Zatem terminologia użyta w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana jest fałszem intelektualnym mającym za cel czczenie żydowskiego osobnika niewiadomego pochodzenia. Dla Polaków oraz wszystkich Chrześcijan na świecie Episkopat w Polsce zmniejszył rangę z Boskiej natury Jezusa do rangi prowincjonalnego Króla ewentualnie Pana albo Pana Króla: jak kto woli.

Już na marginesie podam iż judeo-sataniści złożyli na Wawelu jako ofiarę dla tego aktu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgodnie z prawami Mosaismu i dlatego rytuał był zamknięty dla osób spoza kręgu inicjowanych.  https://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/

Przypomnę że dla Polaków doba rozpoczyna się skoro świt nastanie natomiast dla judeo-satanistów zgodnie z odwróconą symboliką doba rozpoczyna się po zachodzie słońca, tak więc judeo-sataniści rozpoczęli uroczystości zgodnie z prawami Mosaismu od złożenia ofiary w tym przypadku z Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Oświadczenie poselskie
w sprawie intronizacji Chrystusa Króla
wygłoszone w Sejmie w dniu 24.05.2006 r.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Polska, by dołączyć do narodów tworzących duchową wspólnotę Królestwa Bożego, poddała się pod panowanie Króla królów mocą władzy Mieszka I, przyjmując Chrzest święty. Następstwem i dopełnieniem tego aktu wiary była korona władcy chrześcijańskiego, nałożona w 1024 r. Bolesławowi Chrobremu, za zgodą papieża Jana XIX, przez arcybiskupa gnieźnieńskiego.
Te wielkie wydarzenia religijne o zasadniczym wpływie na los i kształt naszego Narodu, zostały przysypane kurzem historii, ale nigdy nie zapomniane. Polska – ten prastary dąb z gniazdem białego orła – w najbardziej dramatycznych momentach zagrożenia swego bytu narodowego zawsze nawiązywała do swych chrześcijańskich korzeni, by z nich czerpać moc do przetrwania. Chlubnym tego przykładem są śluby Jana Kazimierza, któremu, i całej naszej Ojczyźnie, przyszła z pomocą Najświętsza Pani, Matka Jezusa Chrystusa. Ogłoszona przez niego Królową Korony Polskiej, aktem monarszej władzy, potwierdzonym zapisem konstytucyjnym zgromadzenia sejmowego z 1764 r., od 350 lat przewodzi naszemu Narodowi w jego trudnej dziejowej wędrówce.
Wędrówka ta trwa i zdaje się być coraz cięższa, bo choć na duchowym tronie Piastów i Jagiellonów zasiada Najdostojniejsza Królowa Nieba i Ziemi, to nadal duchowy tron Króla Polski czeka, aż Polska aktem prawnym swej najwyższej władzy ustawodawczej wprowadzi nań Jezusa Chrystusa.
Wysoka Izbo! Jesteśmy w przededniu niezwykłego wydarzenia: przybędzie do Polski z wizytą apostolską Ojciec święty Benedykt XVI, Namiestnik Chrystusowy, sukcesor wielkiej spuścizny Jana Pawła II, najznakomitszego syna polskiej ziemi. W tych wydarzeniach religijnych ostatniego ćwierćwiecza, których byliśmy i jesteśmy naocznymi świadkami, czyż nie należy odczytać przesłania wiary? Czy mógłby być bardziej duchowy, sławny i należny Bogu akt wdzięczności ze strony naszego Narodu za cuda Jego łaski okazane Polsce, jak dokonany przez obecny Sejm akt uznania Pana Jezusa Królem Polski?
Polska potrzebuje potężnej protekcji, by szczęśliwie „po wyjściu z Egiptu” przejść przez „pustynię czasu wyrzeczeń” i osiągnąć w końcu szczęśliwy byt, który Naród upatruje w budowie IV Rzeczypospolitej.
Dziś Ojczyzna nasza jest w najwyższej potrzebie, by na duchowym tronie Polski zasiadł Król królów i Pan panujących. Jest też chwila stosowna, by z okazji wizyty widzialnej głowy Kościoła powiedzieć otwarcie o potrzebie nałożenia na głowę jedynego i prawowitego Jezusa Króla Korony Polski. Tego Aktu Intronizacji od władz Rzeczypospolitej Polskiej od kilku lat domaga się w sposób konsekwentny i stanowczy nasz Naród. Do Kancelarii Sejmu i Senatu, do przedstawicieli władz państwowych napływają nieustannie monity w tej sprawie zarówno od różnych organizacji społecznych i politycznych, jak też od osób prywatnych.
Dlatego apeluję, by pielgrzymka pierwszego Papieża nie-Polaka w naszej Ojczyźnie skłoniła rządzących Polską do głębokiej refleksji religijnej, by Sejm Rzeczypospolitej – przynaglony nawoływaniem Sługi Bożego Jana Pawła II: Otwórzcie drzwi Chrystusowi, w 350. rocznicę ślubów Jana Kazimierza oraz w 50. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego – jeszcze w tym roku podjął stosowną uchwałę nadania Chrystusowi tytułu: Jezus Król Polski.
Wysoka Izbo, nadszedł czas, by koło naszej narodowej historii, rozpoczynające swój bieg od Chrztu Polski, osiągnęło jego najwznioślejsze dopełnienie w Akcie Intronizacji Jezusa Króla Polski. Od tego Sejmu zależy, czy nasz Naród będzie budował swe dalsze dzieje na niezniszczalnym fundamencie wiary, nadziei i miłości – w Chrystusie Królu.

Poniżej Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Philippines Pope Asia

Papież Franciszek, Filipiny, Manilla 16 Styczeń 2015 r.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.