Radziwiłł Konstanty chłopek-roztropek

Byłem dzisiaj w Kampinosie na kuligu i spotkałem niby wykształconą osobę z dzieckiem w wieku mego syna Iwa. Dowidziałem się m.in. iż nie pójście do przedszkola jest zgubne dla mojego dziecka ponieważ nie uodporni się na wszelkie choroby. Baba-roztropek powiedziała mnie, że w tym roku jej wnuczka faktycznie uczęszcza do przedszkola co dwa tygodnie ponieważ choruje. W zeszłym roku było gorzej ponieważ jak poszła do przedszkola niezwłocznie chorowała. Ja jej odpowiedziałem, że nie szczepię dziecka; nie posyłam do przedszkola, a Iwo w wieku 4 lat i 8 miesięcy umie liczyć w tym dodawać i odejmować do dziesięciu i co najważniejsze umie się podpisać IWO więc już nie jest analfabetą. Jedyny raz gdy zachorował to było gdy Iwo miał ok. dwa lata i lekarz rodzinny wymusił wizytę lekarską. Od tego momentu trzymamy się z dala od morderców szczepionkowo – cywilizacyjnych i nie chorujemy w rodzinie.

Po powrocie do domu długo myślałem nad tym co powiedziała mnie ta kobieta. Wygląda na to, iż w jej mniemaniu czynimy krzywdę dziecku ponieważ nie choruje i tym samym źle traktujemy dziecko ponieważ nie chorując nie będzie uodporniony na wszelakie choróbska, które wszczepiają pod groźbami do organizmów NASZYCH DZIECI !!! ludobójcy medyczni.

Rodzinnie jesteśmy odporni na likwidację fizyczną, ponieważ brat mego Ojca przeżył judeo-satanistyczny obóz koncentracyjny w Dachau, natomiast mój Ojciec przeżył żydowski obóz koncentracyjny w Jaworznie. Ja po powrocie z emigracji politycznej i po otrzymaniu paszportu tzw. Konsularnego wróciłem na stałe do Polski w 1996 roku.

Odsiedziałem w więzieniu w Gdańsku 45 dni za rzekome nie wpuszczenie weterynarza na moje gospodarstwo rolne, następnie 114 dni ciężkiego aresztu śledczego w Barczewie za rzekome wyłudzenie dopłat rolniczych. Uniewinniony od bezprawnych zarzutów po trwającym cztery lata postępowaniu. Następnie odsiedziałem na Rakowieckiej i w Kwidzynie 5 miesięcy za treści zawarte w Petycji nr. 1248/2007 do Parlamentu Europejskiego.

Tak więc, Drodzy Polacy, Rodacy, Słowianie jeszcze Polska nie zginęła skoro czytacie tę publikację. Jeżeli Państwo przeczytaliście moje świadectwo odnośnie maltretowania dzieci wszelakimi chorobami mogę napisać, iż  debilizm jest taki sam u tej pani z dzieckiem w Kampinosie jak i u ministra ludobójcy Polaków Słowian, który nakazał pod groźbami zaszczepić wszystkie dzieci Słowian w Polsce. Żydzi nie są szczepieni w Polsce z prostego powodu, iż mają podwójne obywatelstwo.

https://poloniae.wordpress.com/2016/11/10/oswiadczenie-w-sprawie-rodziny-radziwillow/

kaczynski-mazuryPo tym krótkim wstępie zapraszam na tekst formalno-prawny w przedmiocie szczepień

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP wezwało pod koniec grudnia Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła do natychmiastowego usunięcia naruszeń prawa. Wezwanie dotyczy powszechnego łamania prawa krajowego i międzynarodowego, praw człowieka i praw pacjenta w zakresie systemu szczepień, wobec dzieci oraz ich opiekunów prawnych, w podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia placówkach medycznych, której jest inicjowane, wspierane i następnie ignorowane przez urzędników i funkcjonariuszy publicznych.

Podsekretarz Stanu Jarosław Pinkas odpowiedział z upoważnienia ministra Konstantego Radziwiłła, że działania te są zgodne z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz że minister nie odpowiada za sposób działania podmiotów leczniczych. Oznacza to, że nie zamierza podjąć jakichkolwiek kroków. STOP NOP nie ma wyboru. Wraz z poszkodowanymi rodzinami wszczyna działania prawne przeciw ministrowi zdrowia.

Wymienione w wezwaniu naruszenia prawa przez urzędników i funkcjonariuszy publicznych oraz władze samorządu lekarskiego poprzez działanie lub zaniechanie działania to:

– fałszywe i niejednokrotnie publiczne informowanie lekarzy o stanie prawnym i o stanie wiedzy medycznej w sprawie znanych powikłań poszczepiennych;

– publiczne groźby wobec lekarzy realizujących prawa człowieka i pacjenta w zakresie szczepień, wypowiadane przez niektórych ekspertów i funkcjonariuszy publicznych współpracujących z Ministrem Zdrowia i organami podległymi ministrowi w ramach ciał doradczych;

– napiętnowanie i represjonowanie przez władze samorządu lekarskiego oraz przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, w tym GIS, lekarzy realizujących podstawowe prawa człowieka i pacjenta do pełnej informacji o ryzyku procedury medycznej w postaci szczepień i dopełniających obowiązku rejestrowania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (NOP);

Każdego miesiąca do naszego Stowarzyszenia zgłaszają się dziesiątki osób poszkodowanych z terenu całego kraju – osoby, wobec których w placówkach zdrowia stosowane są praktyki kwalifikowane jako czyny karalne, tj.:

– wykonanie lub usiłowanie wykonania zabiegu zaszczepienia dziecka bez uzyskania poinformowanej zgody przedstawiciela ustawowego, wbrew złożonej przez przedstawicieli ustawowych dziecka ustnie lub na piśmie odmowie wykonania szczepienia szpitalnego po porodzie, lub pod nieobecność przedstawiciela ustawowego, niejednokrotnie bez poinformowania w ogóle o wykonaniu tego zabiegu;

– usiłowanie popełnienia przestępstwa pozbawienia wolności wobec matki i dziecka po porodzie, tj. groźby zatrzymania na terenie szpitala wbrew woli w celu zmuszenia do podania informacji o wyborze przychodni rejonowej do zapisu dziecka;

– groźby karalne wobec przedstawicieli ustawowych w celu przymuszenia do wyrażenia zgody na szczepienie dziecka – np. odmowa wydania kolejnej recepty na mleko zastępcze dla dziecka alergicznego, wykonania przysługującego dziecku świadczenia medycznego, wydania skierowania do specjalisty, inny karalny szantaż i przemoc psychiczna, mająca na celu zmuszenie do określonego działania;

– groźby karalne wobec przedstawicieli ustawowych w celu przymuszenia do podpisania bezprawnego oświadczenia o „świadomej odmowie szczepień”, rozpowszechnionego przez NIZP-PZH i GIS, np. odmowa wykonania przysługującego dziecku świadczenia medycznego, inny karalny szantaż i przemoc psychiczna, mająca na celu zmuszenie do określonego działania;

– nękanie telefoniczne, pisemne i w trakcie konsultacji lekarskich, i wizyt pielęgnacyjnych oraz w postaci narzucających się nieuprawnionych wizyt personelu medycznego niższego szczebla w miejscu zamieszkania dziecka, w celu przymuszenia do podpisania w/w bezprawnego oświadczenia lub przymuszenia do szczepień, drogą karalnego szantażu i przemocy psychicznej, mającej na celu zmuszenie do określonego działania;

– bezprawne nasyłanie na rodzinę pracowników opieki społecznej lub policji oraz straszenie odebraniem dziecka z powodu szczepień;

– łamanie prawa w zakresie ochrony danych osobowych i medycznych dotyczących szczepień, w tym przestępcze informowanie osób postronnych o szczepieniach cudzego dziecka, czy pokrzykiwanie przy innych pacjentach na rodziców, podejmujących indywidualne decyzje w sprawie szczepień dziecka z jednoczesnym ujawnianiem informacji medycznej o stanie zaszczepienia dziecka;

– masowe niewywiązywanie się lekarzy z prawnego obowiązku rejestrowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), w tym niejednokrotnie świadome fałszowanie historii choroby dziecka i nieprawidłowe kwalifikowanie wykonanych procedur medycznych, aby uniemożliwić dochodzenie dowodowe w przyszłości, czego skutkiem jest bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu osób szczepionych powszechne fałszowanie oficjalnej statystyki niepożądanych odczynów poszczepiennych, będącej w Polsce jedyną podstawą oceny bezpieczeństwa szczepień;

– systemowe utrudnianie i niejednokrotnie uniemożliwianie rejestrowania NOP przez urzędników oddziałów Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności zdarzeń poważnych i ciężkich, oraz „niespodziewanych” w rozumieniu przepisów prawa, które każde indywidualnie są podstawą do cofnięcia pozwolenia na obrót preparatem na terenie Polski na podstawie art. 33 Prawo farmaceutyczne;

– odmawianie przez lekarzy zarejestrowania NOP, nawet jeśli świadomy wystąpienia NOP rodzic o to aktywnie zbiega;

– uchylanie się urzędników oddziałów Inspekcji Sanitarnej oraz GIS jako bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad NOP, od egzekwowania wobec lekarzy wykonania prawem nałożonego obowiązku zarejestrowania NOP – nawet w przypadku jeśli rodzic na piśmie zawiadamia urząd o popełnionym przez lekarza naruszeniu prawa;

– łamanie przepisów krajowych i międzynarodowych o ochronie danych osobowych, poprzez bezprawne przekazywanie przez przychodnie danych identyfikacyjnych i medycznych osób „uchylających się od szczepień” i ich przedstawicieli ustawowych, na podstawie naruszających prawo uregulowań zawartych w akcie innym niż ustawa, ponadto niesprecyzowanym, co do zakresu danych.

I inne…

Jako kolejne naruszające obowiązujące prawo procedery stowarzyszenie wymieniło w wezwaniu:

– wypowiedzi medialne uznanych ekspertów oraz funkcjonariuszy najwyższego szczebla, podżegające społeczeństwo do agresji, nienawiści i dyskryminacji wobec ofiar szczepień i systemu szczepień, okrzykniętych przez tychże ekspertów i funkcjonariuszy „ruchem antyszczepionkowym”, oraz podżegające lekarzy do łamania prawa wobec pacjentów (np. wypowiedzi publicznie, iż lekarze zgodnie ze spoczywającym na nich prawnym obowiązkiem informujący pacjentów o dobrze znanych od lat ryzykach szczepień, powinni tracić prawo wykonywania zawodu, czy wypowiedzi informujące, iż lekarze powinni przekazywać pacjentowi tylko „właściwie” informacje na temat szczepień, tj. wyłącznie takie, które do nich zachęcają);

– inicjowanie kampanii mającej na celu odebranie dzieciom niezaszczepionym prawa dziecka do bezpłatnej nauki w ramach gwarantowanego państwowego systemu oświaty;

– wszczynane wobec lekarzy dopełniających obowiązku informacyjnego wobec pacjenta, postępowań dyscyplinarnych z zarzutem „straszenia szczepieniami” – postępowanie rzeczników odpowiedzialności zawodowej jest w tym przypadku inspirowane bezpośrednio zaleceniami tychże ekspertów medialnych i funkcjonariuszy publicznych pełniących urzędy;

– rażące niedopełnienie obowiązków przez Ministra Zdrowia w postaci świadomego uchylania się od ustawą nałożonego obowiązku zapewnienia skutecznego nadzoru epidemiologicznego nad NOP;

– rażące niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy NIZP-PZH, którzy od lat uchylają się od przeprowadzenia analiz, sporządzenia raportów i podjęcia działań informacyjnych w sprawie statystyk hospitalizacji dzieci z populacji najintensywniej szczepionej, wykazujących nagłą dramatyczną zapaść zdrowotną w tej populacji.

To dowody na rażące naruszenie prawa oraz prześladowanie w celu pozbawienia praw podstawowych. Stowarzyszenie STOP NOP kieruje przeciw ministrowi zdrowia sprawę do sądu i prosi o kontakt osoby gotowe poświadczyć o łamaniu prawa przez lekarzy i funkcjonariuszy publicznych.

Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

konstanty-radziwill

lista wszystkich synonimów do słowa ludobójca.