Tajny szabat judeo-satanistów w Rzymie.

Judeo-sataniści skrycie podpisali kolejny akt woli zniewolenia Narodów Europy. Dlaczego skrycie przecież szabat rzymski obfitował w szóstki, pentagramy i symbolikę judeo-satanistyczną i nikt z tym nie krył się specjalnie więc dlaczego skrycie ? . Nawet rzekomo gorliwa katoliczka Szydło co to kościołowi oddała swe potomstwo przyodziana była w pentagram usytuowany na sercu. A swoją drogą ciekawy jestem czy syn Szydło już jest pedofilem czy to niedaleka przyszłość rozwoju duchowego ?

Odpowiadając na zarzut skrytości należy zauważyć że brak debat parlamentarnych albo referendum nad dokumentem Międzynarodowym, który został podpisany w szabat jest jednoznaczny z deklaracją wojny totalitarnej realizowaną przez judeo-satanistów.

Zaczniemy od tego, kto ten dokument podpisał i dlaczego. Otóż jak czytamy już na wstępie: « My, przywódcy 27 państw członkowskich i instytucji UE, wyrażamy dumę z osiągnięć Unii Europejskiej: wypracowanie europejskiej jedności to odważne, dalekowzroczne przedsięwzięcie. »

Z tego oświadczenia wiemy, że dokument został podpisany przez uzurpatorów i jest on dla nich gesheftem czyli wielopokoleniowym biznesem innymi słowy pisząc Juden Uber Alles lub apartheid. Gdyby w sformułowaniu zostało napisane: Reprezentanci poszczególnych Narodów, których wolą jest wypracowanie europejskiej jedności itd… to ten dokument miałby inny i jednoznaczny wymiar cywilizacyjny. A tutaj: dalekowzroczne przedsięwzięcie, które można rozumieć na tysiąc sposobów w zależności kogo judeo-satanisci desygnują do władzy aby zrealizował ich wolę.

W tekście oczywiście jest totalitarna wojna z poszczególnymi Narodami Europy oraz z islamem i z patriarchatem, a jeżeli nie ma miejsca na patriarchat to jest miejsce na matriarchat.

https://rafzen.wordpress.com/2015/06/15/matriarchat-czyli-stepowe-dewiactwo/

Jeżeli ci dewianci chcą zniszczyć poszczególne Narody Europy to należy się temu jednoznacznie przeciwstawić na zasadzie nie bądź głupi i nie daj się zabić ! Przypomnę tylko że to judeo-satanisci mają władzę uzurpatorską i Ustawę 1066. Wiemy już teraz komu służył zamach londyński, przecież Wielka Brytania nie uczestniczyła w podpisaniu tej śmieciowej deklaracji uzurpatorów.

Na zakończenie dokumentu judeo-sataniści deklarują cyt: « Europa to nasza wspólna przyszłość. » Z tym stwierdzeniem należy się zgodzić, ponieważ bez Unii Europejskiej ci dewianci nic nie znaczą doktrynalnie w poszczególnych krajach i faktycznie oni dbają li tylko o siebie.

Zatem Międzynarodowy dokument podpisany w Rzymie 26 marca 2017 dotyczy li tylko władzy i nie dotyczy mieszkańców na takiej zasadzie jak ustala się uposażenie dla nich albo ochronę więc jest on kaduk, ponieważ w/w oświadczyli i zapisali jednogłośnie, że to:  « My, przywódcy 27 państw członkowskich i instytucji UE… » co jest tożsame z myślą, iż ten dokument powstał o nich co również potwierdzili zgodnie w ostatnim zdaniu oświadczenia woli: « Europa to nasza wspólna przyszłość. »!

Kończąc zachęcam Polaków, Rodaków, Słowian do realizowania jedności cywilizacyjnej na zasadzie Słowiańskiej tożsamości kulturalnej i posiadanego dziedzictwa oraz przeciwstawienia się dewiantom u władzy – wszelakiej !!!

szydło deklaracja rzymska

Tekst Deklaracji Rzymskiej, którą w sobotę 25 marca, w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, przyjęli w stolicy Włoch judeo-sataniści uzurpując sobie prawo do reprezentowania poszczególnych Narodów Europejskich i nazywając siebie fałszywie przywódcami 27 państw członkowskich Unii Europejskiej:

« My, przywódcy 27 państw członkowskich i instytucji UE, wyrażamy dumę z osiągnięć Unii Europejskiej: wypracowanie europejskiej jedności to odważne, dalekowzroczne przedsięwzięcie. Sześćdziesiąt lat temu, doświadczeni tragedią dwóch wojen światowych, postanowiliśmy stworzyć silną więź i odbudować kontynent z popiołów. Zbudowaliśmy wyjątkową Unię o wspólnych instytucjach i mocnych wartościach, wspólnotę pokoju, wolności, demokracji, praw człowieka i praworządności, jedną z największych gospodarczych potęg zapewniającą niespotykany poziom ochrony socjalnej i dobrobytu.

Jedność europejska zaczęła się jako marzenie nielicznych, a stała się nadzieją wielu. Potem Europa znów stała się jednością. Dzisiaj jesteśmy zjednoczeni i silniejsi: setki milionów ludzi w całej Europie czerpie korzyści z życia w rozszerzonej Unii, która przezwyciężyła dawne podziały.

Przed Unią Europejską stoją bezprecedensowe wyzwania, zarówno globalne, jak i wewnętrzne: konflikty regionalne, terroryzm, rosnąca presja migracyjna, protekcjonizm oraz nierówności społeczno-ekonomiczne. Wspólnie jesteśmy zdecydowani stawić czoła wyzwaniom szybko zmieniającego się świata i zapewnić naszym obywatelom zarówno bezpieczeństwo, jak i nowe możliwości.

Uczynimy Unię Europejską silniejszą i odporniejszą dzięki jeszcze większej jedności i solidarności między nami oraz poszanowaniu wspólnych zasad. Jedność jest zarówno koniecznością, jak i naszym wolnym wyborem. Pojedynczo zostalibyśmy zmarginalizowani przez globalną dynamikę. Razem mamy największą szansę wpływać na nią oraz bronić naszych wspólnych interesów i wartości. Będziemy działać wspólnie – w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem – podążając jednocześnie w tym samym kierunku, tak jak czyniliśmy to w przeszłości, zgodnie z Traktatami, nie odmawiając tym, którzy zechcą przyłączyć się później. Nasza Unia jest niepodzielona i niepodzielna.

W ciągu najbliższych dziesięciu lat chcemy, by Unia stała się bezpieczna i pewna, dostatnia, konkurencyjna, by rozwijała się w sposób zrównoważony i by była społecznie odpowiedzialna, chcemy, by miała wolę i potencjał, aby odgrywać kluczową rolę w świecie i nadawać kształt globalizacji. Chcemy Unii, w której obywatele mają nowe możliwości rozwoju kulturalnego i społecznego oraz wzrostu gospodarczego. Chcemy Unii, która pozostaje otwarta dla tych krajów Europy, które szanują nasze wartości i zobowiązują się je wspierać.

W obecnych czasach zmian, świadomi obaw wyrażanych przez naszych obywateli, zobowiązujemy się podjąć program rzymski i pracować nad urzeczywistnieniem następujących celów:

1. Bezpieczna i pewna Europa: Unia, w której wszyscy obywatele czują się bezpiecznie i mogą się swobodnie przemieszczać, w której nasze granice zewnętrzne są chronione i która prowadzi efektywną, odpowiedzialną i zrównoważoną politykę migracyjną, z poszanowaniem norm międzynarodowych; Europa zdecydowana zwalczać terroryzm i przestępczość zorganizowaną.

2. Dostatnia i rozwijająca się w sposób zrównoważony Europa: Unia, która tworzy wzrost i miejsca pracy; Unia, w której mocny, połączony i rozwijający się jednolity rynek, otwarty na transformację technologiczną, oraz stabilna i jeszcze mocniejsza jednolita waluta stwarzają możliwości wzrostu, spójności, konkurencyjności, innowacji i wymiany, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw; Unia propagująca trwały i zrównoważony wzrost poprzez inwestycje, reformy strukturalne i prace na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej; Unia, w której poziom gospodarek wyrównuje się; Unia, w której energia jest bezpieczna i dostępna po przystępnej cenie, a środowisko – czyste i bezpieczne.

3. Europa o charakterze socjalnym: Unia, która – w oparciu o trwały wzrost gospodarczy – wspiera postęp gospodarczy i społeczny, a także spójność i konwergencję, a jednocześnie podtrzymuje integralność rynku wewnętrznego; Unia uwzględniająca różnorodność systemów krajowych i kluczową rolę partnerów społecznych; Unia, która promuje równość kobiet i mężczyzn, a także prawa i równe możliwości dla wszystkich; Unia, która zwalcza bezrobocie, dyskryminację, wykluczenie społeczne i ubóstwo; Unia, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości i mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie na całym kontynencie; Unia, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową.

4. Europa o silniejszej pozycji na arenie światowej: Unia nadal rozwijająca istniejące partnerstwa, budująca nowe oraz promująca stabilność i dobrobyt w swoim najbliższym wschodnim i południowym sąsiedztwie, ale także na Bliskim Wschodzie, w całej Afryce i w wymiarze globalnym; Unia gotowa wziąć na siebie więcej obowiązków i wspierać tworzenie bardziej konkurencyjnego i zintegrowanego przemysłu obronnego; Unia zdecydowana zwiększać swoje wspólne bezpieczeństwo i wzmacniać obronność, również we współpracy i na zasadzie komplementarności z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i zobowiązań prawnych; Unia aktywnie działająca w Organizacji Narodów Zjednoczonych i opowiadająca się za systemem wielostronnym opartym na zasadach, dumna ze swoich wartości i troszcząca się o swoich obywateli, propagująca wolny i sprawiedliwy handel oraz pozytywną globalną politykę w dziedzinie klimatu.My Documents34-002

Będziemy realizować te cele w niezłomnym przekonaniu, że przyszłość Europy spoczywa w naszych rękach oraz że Unia Europejska jest najlepszym narzędziem służącym osiągnięciu tych celów. Zobowiązujemy się wsłuchiwać w obawy wyrażane przez naszych obywateli i reagować na nie; będziemy także współpracować z naszymi parlamentami narodowymi. Będziemy działać razem na poziomie, na którym działania rzeczywiście odniosą skutek, bez względu na to, czy miałby to być poziom Unii Europejskiej, poziom krajowy, regionalny czy lokalny, oraz w duchu zaufania i lojalnej współpracy, zarówno pomiędzy samymi państwami członkowskimi, jak i między nimi a instytucjami UE, zgodnie z zasadą pomocniczości. Pozostawimy niezbędne pole do manewru na poszczególnych poziomach, aby wzmocnić innowacyjność i potencjał wzrostu Europy. Chcemy, by Unia była wielka w ważnych kwestiach, a w mniej istotnych działała z umiarem. Będziemy propagować demokratyczny, skuteczny i przejrzysty proces decyzyjny oraz lepszą realizację.

My, jako przywódcy – we współpracy w ramach Rady Europejskiej i pomiędzy naszymi instytucjami – zapewnimy wdrożenie naszego dzisiejszego programu, tak by jutro stał się on rzeczywistością. Zjednoczyliśmy się w imię zmiany na lepsze. Europa to nasza wspólna przyszłość ».

szydło deklaracja rzymska I