Banderowcy KukiSS-a wchodzą do gry

Jak wiadomo Uzurpator Duda zawetował dwie Ustawy swych ziomali zatem jaki będzie dalszy scenariusz tych Ustaw ?

Uzurpator w okupacyjnym procesie legislacyjnym zgodnie z ustalonym regulaminem społecznym potocznie zwanym Konstytucją.

Uzurpator w Polsce podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia (7 dni w przypadku ustaw pilnych i ustawy budżetowej) i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Aby bowiem ustawa stała się obowiązującym prawem (weszła w życie) musi być w nim opublikowana, a następnie musi upłynąć określony termin, tzw. vacatio legis, czyli okres potrzebny do zapoznania się z nią przez obywateli i przygotowania do jej realizowania.

Uzurpator może jednak odmówić podpisania ustawy i z umotywowanym wnioskiem przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto ustawodawcze), co powoduje, że zajmie się nią ponownie Sejm (ale już nie Senat). Nie ma on jednak na tym etapie możliwości wnoszenia nowych poprawek.

Jeżeli, większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Sejm odrzuci weto Uzurpatora, to nie ma on innej możliwości, jak tylko podpisać ponownie uchwaloną ustawę i zarządzić jej ogłoszenie. Jeżeli takiej większości nie będzie, proces ustawodawczy kończy się i ustawa nie nabierze mocy prawnej.

Uzurpator, jeśli ma wątpliwości prawne co do ustawy uchwalonej przez parlament, może złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z konstytucją. Jeśli jednak skorzysta z tego uprawnienia, nie może już zastosować weta ustawodawczego.

Po rozpatrzeniu wniosku Trybunał orzeka, czy ustawa jest zgodna z konstytucją. Jeżeli Trybunał uzna ustawę za zgodną z konstytucją, Uzurpator ma bezwzględny obowiązek jej podpisania. Jeśli zaś orzeknie o niezgodności całej ustawy, głowa państwa odmawia jej podpisania.

Może się również zdarzyć, że Trybunał orzeknie, iż tylko niektóre przepisy są niezgodne z ustawą zasadniczą. Jeżeli te przepisy nie są nierozerwalnie związane z ustawą, wtedy Uzurpator, po uzyskaniu opinii Marszałka Sejmu, może ją podpisać z pominięciem tych przepisów, albo zwrócić ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. W takim przypadku ustawą zajmie się ponownie Sejm, następnie Senat, a ich głównym zadaniem będzie taka zmiana przepisów, aby były one zgodne z konstytucją. Po ich przepracowaniu poprawiona ustawa jest ponownie przekazywana Uzurpatorowi do podpisu.

Przedstawiony schemat postępowania w toku procedury legislacyjnej nie uwzględnia wszystkich różnic przewidzianych przy rozpatrywaniu projektów ustaw: pilnych, o zmianie konstytucji, wykonujących prawo Unii Europejskiej, projektu ustawy budżetowej, projektu ustawy podpisanej przez 100 000 obywateli czy kodeksów. Różnice te mają zapewnić przyjęcie ustaw w odpowiednim terminie ( np. ustawa budżetowa) albo też zapewnić szczegółowe jego dopracowanie (zmiany kodeksów).

kukirigiAby Sejm odrzucił grę Dudy wchodzi wariant posiadania większości 3/5 posłów z 460 to jest 276 głosów w Sejmie Okupacyjnym, Senat nie bierze udziału w tej zagrywce politycznej okupantów. PiS może liczyć na swoich 234 posłów oraz 3 posłów Republikanów, dodatkowo 3 posłów KP Wolni i Solidarni czyli razem 240 głosów.  Zatem wydaje się, że tylu posłów PiS może mieć zawsze.

Jednak potrzeba jeszcze 32 głosów posłów Kukiz’15 i 4 z 5 posłów niezrzeszonych. Następny ruch to wejście do gry banderowskiego KukiSS-a i jego członków. Wszystko wskazuje, że nowy regulamin społeczny zwany potocznie Konstytucją będzie procedowany, tak aby utrwalić obowiązujące bezprawie okupacji Polski zgodnie z zaleceniami oraz dyrektywami Izraela i dlatego wzmocniono rolę w/w ugrupowania politycznego.