Żydowscy potomkowie III Rzeszy zakładają IV Rzeszę

Polska i 22 inne kraje unijne 13 listopada 2017 notyfikowały przystąpienie do stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO) w ramach UE.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini powiedziała, że ​​kraje złożyły już ponad 50 wspólnych projektów w dziedzinie zdolności obronnych i operacji wojskowych czyli wspólne projekty wojenne.

Widać że Judeo-sataniści w Unii Europejskiej nie próżnują w dziedzinie eskalacji zbrojeń w Europie. Już nie wystarcza NATO natomiast zgodnie z założeniami demokracji talmudycznej Europa jest kolejnym regionem po USA obozem talmudycznym dla niewiernych albo jak kto woli kolonią Izraela.

Imperializm żydowski w Europie stał się tak zuchwały i bezczelny że Polacy będący Narodem mogącym przeżyć wiele zagrożeń tym razem mogą stoczyć ostatnią batalię cywilizacyjną na zasadzie albo judeo-sataniści albo Polacy.

Unia kostuchaNie należy zapominać o misjach i operacjach UE, w których Rząd okupacyjny angażował  najemnych żołnierzy z Polski.
EUAM Ukraine – pełną gotowość operacyjną misja osiągnęła w lipcu 2015 roku.
Obejmuje wsparcie administracji ukraińskiej w planowaniu i realizacji reformy
cywilnego sektora bezpieczeństwa (policji, gwardii narodowej, służby
więziennictwa) w zwiększaniu dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości
(reforma prokuratury i wymiaru sądownictwa) oraz w zwalczaniu korupcji,
poprzez doradztwo strategiczne oraz monitorowanie procesów reform.
EUBAM Moldova/Ukraine – obowiązuje od 30 listopada 2005 roku. Jedyna
misja UE nie realizowana w ramach WPBiO, ustanowiona przez Komisję
Europejską na wspólną prośbę prezydentów Mołdawii i Ukrainy. Jest to misja techniczno – doradcza mająca na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej,
harmonizację procedur i standardów zarządzania granicami zgodnie ze
standardami UE oraz pomoc w zwiększeniu zdolności operacyjnych służb
granicznych Mołdawii i Ukrainy.
EUCAP Sahel – Mali – pełną gotowość operacyjną misja osiągnęła w połowie
sierpnia 2015 roku. Zadaniem jest szkolenie, doradztwo oraz dostarczanie
ekspertyz dla sił bezpieczeństwa Mali (żandarmerii, straży narodowej, policji)
oraz wymiaru sprawiedliwości, poprzez wsparcie doradztwa, zarządzanie
zasobami ludzkimi, przygotowanie strategii oraz planu szkoleń
EUFOR Althea (Bosnia and Herzegovina) -rozpoczęła się w grudniu 2004
roku w oparciu o Rezolucję 1575 RB ONZ (2004). Jest największą unijną wojskową
operacją lądową (UE przejęła odpowiedzialność za wojskową misję w Bośni
i Hercegowinie od sił NATO
EULEX Kosovo – uruchomiona w 2008 r. Jest obecnie największą misją cywilną
UE. Obejmuje funkcję wykonawczą i doradczo – pomocniczą w zakresie
budowania instytucji administracji publicznej i struktur policji oraz wymiaru
sprawiedliwości na północy Kosowa.
EUMAM RCA (Republika Środkowoafrykańska RŚA) – ustanowiona na mocy
decyzji Rady UE z 19 stycznia 2015 roku. Celem jest udzielanie pomocy
eksperckiej rządowi RŚA w przygotowaniu Reformy Sektora Bezpieczeństwa
z uwzględnieniem SZ. Zasadnicze zadania to zarządzanie w zakresie
przygotowania reformy sektora bezpieczeństwa, zarządzanie posiadanymi siłami
i środkami oraz utworzenie warunków do opracowania programów szkoleniowych
Sił Zbrojnych RŚA. Wspiera misję ONZ MINUSCA we wdrażaniu projektów
reformy sektora bezpieczeństwa oraz prowadzi działalność ekspercką na rzecz
delegacji Unii Europejskiej w Bangi.
EUMM Gruzja – powołana w 2008 roku jako następstwo konfliktu Rosyjsko
– Gruzińskiego. Celem jest nadzorowanie przestrzegania przyjętych porozumień
i zapobieganie konfliktom (monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa), nadzór nad
obszarem humanitarnym, przestrzeganiem praw człowieka, poprzez stabilizację,
normalizację, środki budowy zaufania oraz promowanie polityki UE w regionie,
także poprzez politykę informacyjną.
EUNAVFOR ATALANTA Somalia – misja osiągnęła gotowość operacyjną 13
grudnia 2008 roku. Jest pierwszą wojskową operacją morska UE, od Morza
Czerwonego do Seszeli. Do jej zadań należy ochranianie transportów pomocy
humanitarnej Światowego Programu Żywnościowego (WFP) dla Somalii, eskorta
okrętów z zaopatrzeniem dla sił operacji Unii Afrykańskiej AMISOM oraz
udzielanie pomocy okrętom zaatakowanym przez piratów.
EUNAVFOR Med Sophia – operacja uruchomiona w 2015 roku. Jest to
wojskowa operacja morska obejmująca swym działaniem centralną część
południowego Morza Śródziemnego. Składa się z czterech faz: rozpoznawczej,
operacyjnej – przechwycenie łodzi przemytników na pełnym morzu i wodach
terytorialnych, operacyjnej – niszczenie łodzi przemytników, wycofanie misji.
EUPOL Afghanistan – ustanowiona na mocy decyzji Rady UE z 30 maja 2007
roku. Nowe zadania misji koncentrują się na reformach wewnętrznych w MSW
(dotyczących m.in. budowaniu wewnętrznych zdolności do koordynowania
międzynarodowego wsparcia, poprawy długoterminowego planowania,
zarządzania i nadzoru, wdrażania polityki rządu i kreowania odpowiedzialności),
profesjonalizacji Afghan National Police (dotyczących m.in. przestrzegania norm
zawodowych, świadomości pełnienia funkcji społecznych, zdolności
do prowadzenia postępowań dochodzeń karnych), usprawnianiu współpracy
pomiędzy policją i wymiarem sprawiedliwości (dotyczących m.in. walki z korupcją,
przestrzegania praw człowieka, równości płci, ustanowienia trwałego
sytemu szkolenia dla prokuratorów).
EUPOL COPPS (Palestinian Territories) -działa od 1 stycznia 2006 roku.
Zadaniem jest doradztwo palestyńskiej policji, pomoc we wdrażaniu Programu
Rozwojowego, dot. reformy policji palestyńskiej, rządów prawa oraz koordynacja
pomocy udzielanej przez państwa członkowskie UE. Główne obszary
zaangażowania operacyjnego misji to sądownictwo karne, zdolności operacyjne
więziennictwa, walka z korupcją, organizacja wyborów, trening policyjny.
EUTM Mali – decyzja o jej uruchomieniu zapadła 18 lutego 2013 roku.
Wojskowa misja szkoleniowo – doradcza. Celem misji jest wsparcie w zakresie
przywrócenia porządku konstytucyjnego na całości terytorium i implementacji
postanowień przyjętej w tym celu mapy drogowej, walka z zagrożeniami
terrorystycznymi i przestępczością zorganizowaną, wyszkolenie instruktorów
malijskich oraz wizytacje wyszkolonych wcześniej batalionów.
Jak z powyższego widać żołnierze najemni z Polski uczestniczą w wojnach, a nie żadnych misjach Unii Europejskiej.
Mając na uwadze aktualną sytuację na świecie należy zauważyć że struktura dublująca NATO jest de facto początkiem wielkiej struktury militarnej wrogiej Polsce i Polakom.
Polityka apartheidu w Unii Europejskiej w stosunku do Nas Polaków np. Wspólna Polityka Rolna pokazała jakich dewiantów mamy u władzy. Aby się uwiarygodnić zbudowali wielki gazoport przy granicy z Niemcami. Jedyny problem jest w tym, że ów gaz jest w dalszym ciągu ruskim gazem kupowanym od ruskich i sprzedawanym jako gaz USA ponieważ gaz zakupiła i odsprzedała Polsce firma działająca na terenie USA. Czy Polskie firmy mają zakaz kupować w Rosji ?
Tak też jest z nową strukturą militarną Unii Europejskiej gdzie bez referendum powołuje się zbrodniczy pakt !!!
Sanchedryn Bezpieczeństwa Narodowego