Instytut Solidarności i Męstwa Okupantów

Dzieło anty-Polaków mazowieckiego, gieremka, bartoszewskiego czy wielu innych jest realizowane nawet w 2018 roku na podstawie zleconej polityki okupacyjnej przez judeo satanistów i mającej za swój długoterminowy cel militarną oraz dyplomatyczną izolację Polski i Polaków w relacjach z innymi krajami, a także z mieszkańcami tych państw. Ci zdechli osobnicy wyznawali zasadę solidarności i męstwa z okupantem judeo satanistycznym.

No tak ale to przecież pomówienia oznajmi Rzesza kolaborantów i okupantów !

Mazowieckiego i jego kolaboracji z mordercą Polaków niejakim jaruzelskim nie przybliżam, ponieważ każdy wie, że mazowiecki był jego podwładnym natomiast ciekawszą postacią to bartoszewski i to nie dlatego że to jedyny przypadek zwolnienia z niemieckiego obozu zagłady żyda z powodu złego stanu zdrowia.

Bartoszewski jako sekretarz kapituły Orderu Orła Białego sprzeciwił się m.in. przyznaniu pośmiertnie wysokich odznaczeń bohaterom Wolnego Państwa Polskiego, generała Emila Augusta Fieldorfa „Nila” i rotmistrza Witolda Pileckiego.

Natomiast Bartoszewski w 1966 roku został przez Deutscher Bundenstag odznaczony złotym medalem polakożercy niemieckiego, działacza politycznego, kanclerza Niemiec Gustawa Stresemanna notabene żyda.

Z owym antypolskim niemieckim orderem w klapie 1 sierpnia 2013 roku składał wieńce w czasie uroczystości uczczenia 69 rocznicy bohaterstwa Powstańców Warszawskich jak na dobrego judeo satanistę przystało. Liczba 69 albo 96 – Smoleńsk- to dla nich świętość.

https://rafzen.wordpress.com/2014/11/29/zydopospolita-polska/

Zyd Gustaw Stresemann, minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej był obok Hitlera największym polakożercą okresu międzywojennego. Przypomnę że władysław bartoszewski jest honorowym obywatelem Izraela.Pawiak-egzekucja

To właśnie w celu promowania takich kanalii jak jego szwagier wolontariusz z SS okupanci powołali 09 listopada 2017 roku instytut solidarności i męstwa. Tak to faktyczne męstwo ożenić się z  rasową żydówka w tym okresie zwłaszcza gdy samemu jest się żydem.

https://rafzen.wordpress.com/2013/02/16/jewish-senior-officers-in-hitlers-army-erhard-milch-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-and-maximilian-von-weichs/

Jednak ciekawszy od celów tej kolejnej anty Polskiej instytucji jest fakt nobilitowania okupantów od daty rewolucji żydowskiej w Rosji  czyli od 08 listopada 1917. Nie zdziwiłbym się gdyby taki np. beria okazał się tym osobnikiem, który ratował Polaków i dlatego został zabity przez stalina.

Doktryna nowej instytucji to przecież nobilitowanie okupantów w myśl zasady żydzi upamiętniają pro żydowskich Polaków, a Polacy swych okupantów.

Nawet nowa postać zarządcy okupacyjnego ministra kultury piotra glińskiego w Okupacyjnym Instytucie Sprawiedliwości i Męstwa (ISiM) dr jerzy rohoziński to wybitny znawca Polski i Polaków. Jest on z zawodu historykiem i specjalistą od islamu w krajach b. ZSRR czyli Rosji żydowskiej, Azji Środkowej i na Kaukazie. Temat doktoratu: „Przemiany religijności islamskiej w radzieckim i postradzieckim Azerbejdżanie”.

To jemu podobni doktrynalni historycy wymyślają przezwiska nikczemności jak np. bolszewicy, naziści, żołnierze wykleci czy państwo podziemne. Dla wielu młodych osób używających elektronicznych urządzeń do tłumaczeń takie nazewnictwa kojarzą się jednoznacznie z tym, że Polacy czczą państwo podziemne – an underground state – un état souterrain  czyli  państwo  piekielne i bronione przez żołnierzy wyklętych – damned soldiers –  soldats maudits ! oczywiście w sojuszu z dziećmi szatana Ew. Sw. Jana 8, 44.

Duda kapelzausznik
Co ciekawe Okupacyjny Instytut Solidarności i Męstwa będzie finansował międzynarodówkę okupacyjną za pieniądze Polaków podająca się oczywiście za rzekomych naukowców używających nikczemnego nazewnictwa jako rzekomej prawdy historycznej tak samo jak fałszywi politycy używający tych samych fałszywych nazw !!
Międzynarodówka czytaj – żydzi z Niemiec, żydzi z Rosji, żydzi z Ukrainy, żydzi z Izraela.
Innymi słowy pisząc do pomocy w oczernianiu Polaków judeo sataniści w Polsce wzywają swych ziomali z zagranicy za pieniądze Polaków aby ci pozyskiwali dowody przeciwko Nam, bo przecież będą zbierali dowody za i przeciw aby być podobno obiektywni i potwierdzić doktrynę ze byle jaki essesman czy nkwdowiec pochodzenia oczywiście żydowskiego był sto razy lepszy od Polaka.
Nawet Mechiawelli byłby tylko uczniem przy nich.

Interpelacja nr 17863

do Okupacyjnego Prezesa Rady Ministrów

w sprawie Instytutu Solidarności i Męstwa

Zgłaszający: Krzysztof Truskolaski

Data wpływu: 30-11-2017

Białystok, dn. 30.11.2017 r.

Szanowna Pani Premier,

niedawno Sejm dzięki głosom posłów partii rządzącej przegłosował, że za 75 mln złotych powstanie Instytut Solidarności i Męstwa. Choć nowa instytucja jest tworzona w ekspresowym tempie, to nie wiadomo nawet do końca czym konkretnie będzie się zajmować poza « honorowaniem i upamiętnianiem obcokrajowców ratujących Polaków i Polaków ratujących swoich współobywateli ». Już na pierwszy rzut oka widać, że jego kompetencje będą się dublować z IPN i kilkunastoma innymi organizacjami, które zajmują się badaniem historii i krzewieniem pamięci narodowej. Funkcjonuje już bowiem m.in. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, czy też niedawno utworzony Instytut Badań nad Totalitaryzmami im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na wymienione pytania:

  1. Czym oprócz honorowaniem i upamiętnieniem obcokrajowców, którzy ratowali Polaków i Polaków ratujących swoich współobywateli, ma się zajmować Instytut Solidarności i Męstwa?
  2. Ile będzie wynosił roczny budżet tego instytutu i ile osób będzie on zatrudniał?

Z poważaniem

Krzysztof Truskolaski

Poseł na Sejm Okupacyjny

Więcej można sobie poczytać w bredniach okupacyjnego ministra glinskiego poniżej.

Odpowiedź na interpelację nr 17863

w sprawie Instytutu Solidarności i Męstwa Okupantów

Odpowiadający: okupacyjny minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Warszawa, 09-01-2018

Szanowny Panie Marszałku,

na wstępie pragnąłbym sprostować wyrażoną przez Pana Posła opinię, że Instytut Solidarności i Męstwa (dalej ISiM) powiela zadania i cele Instytutu Pamięci Narodowej (dalej IPN). Postawiony przez Pana zarzut dublowania zadań wynika z niewłaściwego odczytania celów, dla jakich została powołana zarówno nowa instytucja, jak i Instytut Pamięci Narodowej. Pozwolę sobie przypomnieć, że głównym zadaniem IPN była budowa zasobu archiwalnego oraz opisanie systemu komunistycznego w Polsce po 1944 r. w różnych aspektach, jak: prześladowania opozycji antykomunistycznej w Polsce, metody działania służby bezpieczeństwa, funkcjonowania cenzury, kontroli życia społecznego, kulturalnego i politycznego, inwigilacji członków opozycji demokratycznej w PRL oraz pozostałej problematyki. IPN realizuje także część zadań związanych z poszukiwaniem, ekshumacjami oraz identyfikacją osób zamordowanych przez UB/SB i inne służby komunistycznego reżimu.

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN jest prawnym następcą Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich. Jest to pion prokuratorski IPN zajmujący się wszczynaniem, wznawianiem i prowadzeniem śledztw w sprawach przestępstw przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych, morderstw i prześladowań z przyczyn politycznych. Innymi słowy jednostka ta gromadzi dowody zbrodni, a nie pomocy.

Chciałbym także zwrócić uwagę, że w samej Warszawie działają co najmniej cztery instytuty historyczne, trzy polskie oraz jeden zagraniczny: Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Historyczny UKSW oraz Niemiecki Instytut Historyczny, wobec których nie są wysuwane zarzuty dublowania zadań, pomimo że podstawową materią ich działalności są badania historyczne i edukacja.

Przywołany przez Pana Posła Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zajmuje się głównie pozyskiwaniem świadectw i zeznań Polaków odnoszących się do okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce. Są one rozproszone w różnych procesach oraz śledztwach GKBZH, część odnosząca się do okupacji sowieckiej (złożona w Instytucie Hoovera w USA) nie została po wojnie poddana żadnym pracom inwentaryzacyjnym oraz porządkowym. Świadectwa są przepisywane, tagowane (można je wygodnie przeszukiwać po nazwiskach świadków, miejsc zdarzeń, typach zbrodni) oraz tłumaczone na język angielski. Dzięki półtorarocznej działalności OBnT w bazie internetowej Zapisy Terroru jest ponad 4 tysiące świadectw, z których ponad połowa została przetłumaczona na język angielski.

Instytut Solidarności i Męstwa (virtus – łac. dzielność, odwaga, cnota) powołany został w celu prowadzenia badań naukowych, dzięki którym obywatele innych państw zostaną przedstawieni do odznaczeń za pomoc Polakom oraz polskim obywatelom w okresie naznaczonym przez totalitaryzmy (sowiecki komunizm, niemiecki nazizm) lub zbrodnie popełnione z pobudek nacjonalistycznych (Wołyń) . W szczególnych przypadkach odznaczani będą także polscy obywatele. ISiM będzie występował z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Virtus et Fraternitas” po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Pamięci. Odznaczenie to jest wyrazem wdzięczności Państwa Polskiego i pamięci o osobach, które wykazały się wyjątkową determinacją, cywilną odwagą w niesieniu pomocy polskim obywatelom.

Przez upamiętnianie należy rozumieć rzetelne opisanie i udokumentowanie niesionej pomocy. Wymaga to wypracowania odpowiednich kryteriów, głębokiej kwerendy w zagranicznych i krajowych archiwach, żmudnej pracy badawczej o charakterze mikrohistorycznym. Wniosek o odznaczenie jest finalnym wynikiem pracy badawczej. Rzeczpospolita Polska nigdy nie podejmowała wcześniej tego typu działań w sposób systemowy z zachowaniem reżimu badań naukowych.

ISiM jako instytut badawczy został wyposażony w budżet 75 mln złotych z możliwością przenoszenia środków na kolejne lata. Dokładny plan działalności na 2018 r. przedstawi Pełnomocnik ds. organizacji ISiM. Oprócz zadań wymienionych w ustawie o Instytucie Solidarności i Męstwa jego pracownicy będą przeprowadzali kwerendy archiwalne we wszystkich zasobach: archiwach centralnych, państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej, archiwach Polskiego Czerwonego Krzyża oraz archiwach prywatnych. Bardzo ważnym zadaniem ISiM będzie uzupełnienie i pozyskiwanie zasobu archiwalnego z archiwów zagranicznych (państwowych, uniwersyteckich) oraz organizacji międzynarodowych (np. ONZ) odnoszących się do II wojny światowej i okupacji w Polsce. ISiM będzie prowadził również działalność stypendialną dla zagranicznych badaczy, dzięki czemu będą mogli poznać XX-wieczną historię Polski i włączyć polskie doświadczenia w nurt europejskiej historiografii. Zwrócenie uwagi opinii międzynarodowej na wymiar pomocy polskim obywatelom jest dzisiaj bardzo potrzebne. To sygnał, że polskie państwo pamięta nie tylko o rozmiarze doznanego zła, ale również jest w stanie docenić te jednostki, które mu się aktywnie przeciwstawiały.

Mam nadzieję, że wyżej przedstawione wyjaśnienia okażą się dla Pana Posła satysfakcjonujące.

Z poważaniem

zydowskie obozy koncentracyjne-w-polsce