Jak okupanci kryją innych okupantów

LOT jest uratowany.

Polskie Linie Lotnicze LOT uratowane! Komisja Europejska zdecydowała, że rządowa pomoc

w wysokości 800 mln zł była zgodna z prawem unijnym. Bez tej decyzji LOT musiałby zwrócić pieniądze,

a to oznaczałoby bankructwo naszego przewoźnika”

Źródło: „LOT jest uratowany”; „Fakt”, 30 lipca 2014, s. 2

Szanowni Państwo,

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Jako uzupełnienie do niego proszę potraktować umieszczony na kanale www.popierwszepolak-YouTube.pl film pt. „dr Zbigniew Kękuś PPP-7 Jak Jarosław Kaczyński i Małgorzata Wassermann chronią Aleksandra Grada przed Trybunałem Stanu” –link: https://youtu.be/rcity7nlp-E

Prezentuje dowody chronienia przez Jarosława Kaczyńskiego oraz przez Małgorzatę Wassermann osób ponoszących odpowiedzialność za doprowadzanie, Spółki Skarbu Państwa PLL LOT S.A. do bankructwa, przed którym uchroniło narodowego przewoźnika dokapitalizowanie przez Skarb Państwa w kwocie 800 mln zł.

Przewodnicząca sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów publicznych wchodzących w skład Grupy Amber Gold Małgorzata Wassermann powiedziała w wywiadzie udzielonym w dniu 21 czerwca 2017 r. portalowi wPolityce:

(…) Dziennikarze dopytywali dziś o wątek LOT-u.

Przewodnicząca przyznała, że ta część jest tak złożona i obszerna, że można myśleć o powołaniu nowej komisji śledczej, która zajęłaby się sprawą próby zniszczenia narodowego przewoźnika lotniczego.

Małgorzata Wassermann nawiązała też do publikacji portalu wPolityce.pl, w którym ujawniono, że Marcin P. miał wiedzieć o tym, kiedy ma upaść LOT.

Źródło: „Małgorzata Wassermann po przesłuchaniu Michała Tuska: „Ujawnimy kto wstrzymał działania ABW ws.

OLT i Amber Gold », https://wpolityce.pl/polityka/345270-malgorzata-wassermann-po-przesluchaniu-michala-tuska-ujawnimy-kto-wstrzymal-dzialania-abw-ws-olt-i-amber-gold, 21 czerwca 2017 r.

W załączeniu przesyłam skany materiałów, w tym dokumentów poświadczających, że przyczyną zniszczenia PLL LOT S.A., doprowadzeniem do jej bankructwa – którego Spółka uniknęła dzięki jej dofinansowaniu przez Skarb Państwa za zgodą wyrażoną przez Komisję Europejską z naruszeniem prawa Unii Europejskiej – nie były działania przez 4 miesiące w 2012 roku firmy OLT Express, lecz podpisanie w 2008 roku, gdy cena paliw osiągnęła rekordowy poziom 140 dol za baryłkę, kontraktów paliwowych na dwa lata naprzód.

W 2008 roku strata PLL LOT S.A. z tego tytułu wyniosła 491 mln zł. Umowy zawarto z naruszeniem wewnętrznej, obowiązującej od grudnia 2008 r. instrukcji, stanowiącej załącznik do Polecenia Służbowego Prezesa Zarządu PLL LOT S.A. Jana Litwińskiego z dnia 12 grudnia 2000 r., D/18/00/FF. Według mej – w okresie od 15 września 2008 r. do 6 lutego 2009 r. dyrektora Pionu Infrastruktury w centrali PLL LOT S.A. – w następnych dwóch latach straty z tego powodu przekroczyły kwotę 200 mln zł. Łączna strata PLL LOT S.A. z podanej wyżej przyczyny wynosiła ok. 700 mln zł.

W wydaniu z dnia 20 marca 2009r. „Dziennik Polska Europa Świat” podał: „Zakończył się audyt kontraktów paliwowych LOT. Jak ustalił ‘WSJ Polska”, firma doradcza PricewaterhouseCoopers wynajęta przez radę nadzorczą LOT uznała, że przy transakcjach zawieranych w lipcu 2008r. popełniono błędy.Naruszona została wewnętrzna instrukcja spółki z 2001r. Doradca skrytykował przede wszystkim to, że niektóre umowy zawarte zostały na dłużej niż 3 – 6 miesięcy w okresie gdy ropa na świecie biła rekordy i płacono ponad 140 dol. za baryłkę. Mimo, że firmie udało się zabezpieczyć dostawy przy cenie 124 dol. za baryłkę ropy, to nawet przy obecnych cenach surowca jest ona ponaddwukrotnie wyższa, niż rynkowa. W rezultacie, wraz z wcześniejszymi kontraktami ujemna wycena kontraktów sięga obecnie ponad 300 mln zł, a narodowy przewoźnik ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu LOT oraz PwC nie komentują tej informacji. – Uważamy, że sprawą powinien zająć się prokurator, ale to nowy prezes podejmie ostateczną decyzję – mówi anonimowy członek rady nadzorczej.
Nowy prezes spółki może być już znany w kwietniu, bo wczoraj rada nadzorcza LOT rozpisała konkurs.

– Chętnych na pewno będzie wielu, ale nowym prezesem zostanie zapewne pełniący obowiązki Sebastian Mikosz – uważa Zbigniew Sałek, wiceszef Międzynarodowego Stowarzyszenia Menedżerów Lotnisk. Od początku marca Sebastian Mikosz kieruje LOT, po tym, jak zrezygnowali szef rady nadzorczej Jacek Kseń oraz Prezes Dariusz Nowak. Eksperci nie mają wątpliwości, że rezygnacje były wymuszone przez Skarb Państwa, a były efektem chybionych kontraktów paliwowych.

Winnych już nie ma w spółce, ale nowy prezes powinien sprawę skierować do prokuratury – uważa Sałek. – Niewątpliwie możemy mieć w tym przypadku do czynienia z działaniem na szkodę spółki – dodaje Adrian Furgalski z ZDG TOR. Według niego choć LOT nie jest jedyną linią na świecie, która potknęła się na kontraktach paliwowych, to podpisanie kontraktów dłuższych niż na trzy miesiące jest błędem Tym bardziej, że chybione kontrakty mocno skomplikowały sytuację firmy. W większości należności wobec banków muszą być spłacone do końca roku i to właśnie ogranicza płynność finansową firmy. Do tego stopnia, że LOT nie jest w stanie regulować na bieżąco faktur.”

Źródło: Cezary Pytlos, „LOT, kupując paliwo, łamał instrukcję” , Dziennik Polska Europa Świat, 20.03.2009r., „The Wall Street Journal”, s. 03

W załączeniu przesyłam skany:

 1. Artykułu Franciszka Netza pt. „Opcje paliwowe zmorą – LOT walczy o zachowanie płynności”, w którym autor podał m.in. – Załącznik 1:

Według informacji Ministerstwa Skarbu, przedstawionych w początkach kwietnia w Sejmie,

Polskie Linie Lotnicze LOT miały pod koniec 2008r. ponad 600 mln zł strat,

przy czym 491 mln strat netto to efekt umów mających zabezpieczyć ceny paliwa.”
Źródło: Franciszek Nietz, „Opcje paliwowe zmorą – LOT walczy o zachowanie płynności”,

„Gazeta Transportowa” nr 16 (830) 22 kwietnia 2009r., s. 1 – Załącznik 1

 1. Polecenia Służbowego Prezesa Zarządu PLL LOT S.A. Jana Litwińskiego z dnia 12 grudnia 2000 r., D/18/00/FF, w którym podano – Załącznik 2: „Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Egz. nr 1 Polecenie Służbowe Prezesa Zarządu D/18/00/FF z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Komitetu Paliwowego. E związku z decyzją Zarządu PLL LOT S.A. o rozpoczęciu działalności związanej z ograniczaniem ryzyka wynikającego ze zmian cen paliwa lotniczego, powołuje Komitet Paliwowy w następującym składzie:

– Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansowy Firmy /D-1/ – Przewodniczący Komitetu

– Dyrektor Biura Skarbca /FF/ – Wiceprzewodniczący Komitetu

– Kierownik Działu Zakupu Paliwa /FFD/ – Członek i Sekretarz Komitetu

– Kierownik Działu Operacji Rynku Pieniężnego /FFO/ – Członek Komitetu

– Pracownik (wyznaczony) Działu Zakupu Paliwa /FFD/ – Sekretarz Komitetu

Funkcję doradczą dla Komitetu pełni Radca Prawny, który będzie zapraszany na posiedzenie Komitetu Paliwowego w przypadku konieczności zaopiniowania transakcji.

  1. Zadania Komitetu Paliwowego:
   Komitet Paliowy w opraciu o budżet PLL LOT S.A. ustala zasady realizacji polityki paliwowej Firmy, postępując zgodnie z Instrukcją Służbową w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia cen paliwa PLL LOT S.A. /w Załączniku/, a w szczególności:

   1. decyduje o limitach zaangażowania w ramach poszczególnych instytucji i operacji zabezpieczających

   2. zatwierdza podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ryzyka, związanego ze zmianami cen paliw

  2. Komitet Paliwowy odbywa spotkania co najmniej raz w miesiącu. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu Paliwowego mają prawo zwołać doraźne posiedzenie na wniosek własny lub FFD. Obecność na posiedzeniach Komitetu Paliwowego w przypadku obecności danego dnia w pracy jest obowiązkowa.

  3. Komitet Paliwowy podejmuje decyzję większością głosów.

  4. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, podpisywany następnie przez członków Komitetu. Za sporządzenie Protokołu oraz za przygotowanie materiałów na spotkanie Komitetu odpowiedzialny jest Sekretarz Komitetu.

  5. Sprawozdanie z działalności Komitetu za Zarządu Spółki sporządzane jest do 15-tegoin dnia miesiąca, następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem.
   Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania
   PEZES
   ZARZĄDU Jan Litwiński
   ZAŁĄCZNIK : Instrukcja w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia ryzyka cen paliwa w PLL LOT S.A.

Źródło: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Polecenie Służbowe Prezesa Zarząd Jana Litwińskiego z dnia 12 grudnia 2000 r. – Załącznik 2

 1. Wniosku z dnia 5 sierpnia 2009 r. do Prezesa Zarządu PLL LOT S.A., DZ-0200/631/09, w którym podano – Załącznik 3: „Polskie Linie Lotnicze LOT

Spółka Akcyjna Biuro Zarządu DZ-0200/631/09,Wniosek do Prezesa Zarządu PLL LOT S.A. dotyczy: anulowania Polecenia Służbowego Prezesa Zarządu D/18/00/FF z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Komitetu Paliwowego.

W związku z pismem dyrektora Biura Skarbca z dnia 5 sierpnia 2009 r. Dział Organizacji w Biurze Zarządu PLL LOT S.A. składa wniosek o podjęcie decyzji o anulowaniu Polecenia Służbowego Prezesa Zarządu D/18/00/FF z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Komitetu Paliwowego.

Kierownik Działu Organizacji

Dyrektor Biura Zarządu

DECYZJA

Zatwierdzam wniosek z dniem podpisania Prezes Zarządu Sebastian Mikosz Warszawa, dnia 11 sierpnia 2009 r.

DZO a/a

Powielono elektronicznie”
Źródło: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. wniosek do Prezesa Zarządu PLL LOT S.A. z dnia 5 sierpnia

2009 r., DZ-0200/631/09 – Załącznik 3

Wniosek z dnia 5 sierpnia 2009 r. stanowi dowód, że gdy w 2008 roku PLL LOT S.A. podpisywała kontrakty paliwowe na dwa lata naprzód, w Spółce obowiązywała Instrukcja stanowiąca załącznik do Polecenia Służbowego Prezesa Zarządu PLL LOT S.A. Jana Litwińskiego z dnia 12 grudnia 2000 r., D/18/00/FF, według której nie wolno było zawierać umów na zakupy paliwa na okresy dłuższe niż 3 miesiące.

 1. Mojego pisma z dnia 8 sierpnia 2014 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego, którym złożyłem – Załącznik 4: „Pan Jarosław Kaczyński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy:

  1. Wniosek – na podstawie:

   1. art. 111.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.”

   2. art. 136a. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: „Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów.”

o wniesienie przez posłów Prawo i Sprawiedliwość projektu uchwały w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej do zbadania sprawy ustalenia winnych – i pociągnięcia do odpowiedzialności – zadłużenia Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na kwotę około 800.000.000,00 /słownie: osiemset milionów/ zł przez naruszenie „Instrukcji w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia ryzyka cen paliwa w PLL LOT S.A.”.

  1. Prośba o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty jego wpływu.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 sierpnia 2014 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosława Kaczyńskiego – Załącznik 4

Pismo z 08.08.2014 r. wpłynęło do centrali Prawa i Sprawiedliwości w dniu 11 sierpnia 2014 r. – Załącznik 4.
Jarosław Kaczyński nie udzielił na nie odpowiedzi.

 1. Mojego pisma z dnia 4 stycznia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego, którym złożyłem – Załącznik 5: „Pan Jarosław Kaczyński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy:

  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, z jakich przyczyn:

   1. nie udzielił Pan odpowiedzi na moje pismo do Pana z dnia 8 sierpnia 2014 r. zawierające – Załącznik 1: „Wniosek o wniesienie przez posłów Prawo i Sprawiedliwość projektu uchwały w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej do zbadania sprawy ustalenia winnych – i pociągnięcia do odpowiedzialności – zadłużenia Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na kwotę około 800.000.000,00 /słownie: osiemset milionów/ zł przez naruszenie „Instrukcji w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia ryzyka cen paliwa w PLL LOT S.A.”.

   2. posłowie PiS nie wnieśli projektu uchwały, jak w pkt. I.1.

  2. Wniosek o wniesienie przez posłów Prawo i Sprawiedliwość projektu uchwały w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej do zbadania sprawy ustalenia winnych – i pociągnięcia do odpowiedzialności – zadłużenia Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na kwotę około 800.000.000,00 /słownie: osiemset milionów/ zł przez naruszenie „Instrukcji w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia ryzyka cen paliwa w PLL LOT S.A.”.

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 4 stycznia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosława Kaczyńskiego – Załącznik 5

Pismo z 04.01.2017 r. wpłynęło do centrali Prawa i Sprawiedliwości w dniu 5 stycznia 2017 r. – Załącznik 5.
Jarosław Kaczyński nie udzielił na nie odpowiedzi.

 1. Mojego pisma z dnia 12 lipca 2017 r. do Małgorzaty Wassermann, którym złożyłem – Załącznik 6: „Pani Małgorzata Wassermann Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

1. Biuro Poselskie, ul. Wilhelma Feldmana 4 lok. 3, 31-130 Kraków

2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
Dotyczy:

  1. Wniosek o:

   1. podjęcie przez Panią mieszczących się w ramach uprawnień:

 1. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

działań na rzecz ustalenia winnych spowodowania straty Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w kwocie około 700 mln zł z powodu potwierdzonego przez audytorów firmy doradczej PricewaterhouseCoopers naruszenia wewnętrznych przepisów Spółki,

   1. sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – odpowiedzi, czy Pani podejmie działania w związku z wnioskiem jak w pkt. I.1, a jeśli tak, jakie.

  1. Zawiadomienie, że:

   1. po odpowiedź na wniosek jak w pkt. I.1 stawię się w Pani Biurze Poselskim w Krakowie, w dniu 16 sierpnia 2017 r.,

   2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 12 lipca 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty

Wassermann – Załącznik 6

Poseł Małgorzata Wassermann nie odpowiedziała na moje pismo z dnia 12 lipca 2017 r., a gdy zgodnie z zapowiedzią z pkt. II.1 stawiłem się po nią w jej Biurze Poselskim w dniu 16 sierpnia 2017 r. Biuro było nieczynne.

 1. Mojego pisma z dnia 14 lutego 2018 r. do Małgorzaty Wassermann, którym złożyłem – Załącznik 7: „Pani Małgorzata Wassermann Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

1. Biuro Poselskie, ul. Wilhelma Feldmana 4 lok. 3, 31-130 Kraków

2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
Dotyczy:

  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi:

   1. odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I pisma złożonego przeze mnie osobiście w Pani Biurze Poselskim w Krakowie w dniu 12 lipca 2017 r. – Załącznik 1.

   2. wyjaśnienia, z jakich przyczyn Pani nie sporządziła i nie doręczyła mi do dnia złożenia niniejszego pisma odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2017 r. /Załącznik 1/.

  2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2017 r. /Załącznik 1/ bez dalszej zbędnej zwłoki.

  3. Zawiadomienie, że jeśli do dnia 23 marca 2018 r. nie otrzymam sporządzonej osobiście przez Panią odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2017 r. /Załącznik 1/, stawię się po nią w Pani Biurze Poselskim w Krakowie w dniu 26 marca 2018 r.

  4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie zamieszczona na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 14 lutego 2018 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Wassermann – Załącznik 7

 1. Mojego pisma z dnia 14 lutego 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, którym złożyłem – Załącznik 8: „Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa

  1. Wniosek o przeprowadzenie przez Prokuraturę Krajową postępowania wyjaśniającego w sprawie zawarcia przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w 2008 roku z potwierdzonym w 2009 roku przez audytorów firmy doradczej PricewaterhouseCoopers naruszeniem wewnętrznej instrukcji Spółki, umów mających zabezpieczyć ceny paliwa, z powodu których PLL LOT S.A. poniosła w 2008 roku stratę w kwocie 491 /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden/ mln zł oraz stratę łączną w kwocie ok. 700 /słownie: siedemset/ mln zł.

  2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia, czy Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zleci przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie jak w pkt. I.

  3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 14 lutego 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 8

 1. Mojego pisma z dnia 15 lutego 2018 r. do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, którym złożyłem – Załącznik 9: „Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

  1. Wniosek – na podstawie art. 146.4 i art. 148 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o wydanie polecenia ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze sporządzenia i doręczenia mi odpowiedzi na wniosek z pkt. I.1 pisma do niego z dnia 14 lutego 2018 r. – Załącznik 2.

  2. Wniosek o wydanie polecenia Zbigniewowi Ziobrze polecenia sporządzenia i doręczenia mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I w terminie określonym w art. 35.1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  3. Wniosek o doręczenie mi kopii pisma, którym Prezes Rady Ministrów wyda ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze polecenie sporządzenia i doręczenia mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I.

  4. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 14 lutego 2018 r. do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego – Załącznik 9

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Franciszek Nietz, „Opcje paliwowe zmorą – LOT walczy o zachowanie płynności”, „Gazeta Transportowa” nr 16 (830) 22 kwietnia 2009r., s. 1

 2. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Polecenie Służbowe Prezesa Zarząd Jana Litwińskiego z dnia 12 grudnia 2000 r.

 3. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. wniosek do Prezesa Zarządu PLL LOT S.A. z dnia 5 sierpnia 2009 r., DZ-0200/631/09

 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 sierpnia 2014 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego

 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 stycznia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego

 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 12 lipca 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Wassermann

 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 14 lutego 2018 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Wassermann

 8. Pismo Z. Kękusia z dnia 14 lutego 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

 9. Pismo Z. Kękusia z dnia 14 lutego 2018 r. do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

  aaa15